Par projektu

Projektu līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds


Projekta nosaukums:

Publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Latgales plānošanas reģionā

Darbības programma:

1. Cilvēkresursi un nodarbinātība
1.5. Administratīvās kapacitātes stiprināšana
1.5.1. Labāka regulējuma politika
1.5.1.3. Publisko varu realizējošo institūciju darbības kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana
1.5.1.3.2. Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī

Projekta īstenotājs:

Latgales plānošanas reģions
Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV – 4600,
Tel./Fax. +371 64624300
E-pasts: latgale@latgale.lv
www.latgale.lv

Projekta tiešā mērķa grupa:

Latgales plānošanas reģiona 21 pašvaldība, Latgales plānošanas reģions.

Projekta netiešā mērķa grupa:

300 pārstāvji, t.sk. 200 Latgales plānošanas reģiona pašvaldību iedzīvotāji vecuma grupā no 20 – 75 gadiem, 100 jaundibināto uzņēmumu vadītāji (līdz 2 gadiem), kuri piedalās publisko pakalpojumu izvērtēšanā.

Projekta vispārējais mērķis:

Uzlabot publisko pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un pieejamību Latgales plānošanas reģiona iedzīvotājiem un uzņēmumiem, izstrādājot Vienas Pieturas aģentūras tipveida projektu – VPA izveidošanas rokasgrāmatu, kā pilotprojektus trijās dažāda lieluma pašvaldībās izstrādājot VPA izveidošanas rīcības plānus.

Projekta tiešais mērķis:

Izstrādāt Vienas pieturas aģentūras tipveida projektu ieviešanai Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās, izpētot sniegto pakalpojumu kvalitāti un izstrādājot pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot publisko pakalpojumu, tajā skaitā elektronisko pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

Projekta aktivitātes:

  1. Projekta administrēšana (atbalstošā aktivitāte);
  2. Trīs dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Jēkabpili, Ventspili (Pieredzes pārņemšana, iepazīšanās ar Jēkabpils Vienas pieturas aģentūras darbību un elektronisko pakalpojumu sniegšanu Ventspils domē);
  3. Četru dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Helsinku reģionu Somijā (Helsinku reģiona administrācijas apmeklēšana, pieredzes pārņemšana elektronisko pakalpojumu sniegšanas jomā);
  4. Vienas pieturas aģentūras tipveida plāna (rokasgrāmatas) izstrāde;
  5. Apmācības Latgales plānošanas reģiona un pašvaldību darbiniekiem par kvalitātes vadības aspektiem VPA darbībā, VPA tipveida plāna piemērošanu Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās, elektronisko pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un uzņēmējiem;
  6. Publicitātes pasākumi (projekta rezultātu izplatīšana, informācijas nodrošināšana par publiskajiem pakalpojumiem).

Projekta rezultāts:

Izveidota labāk regulējama pakalpojumu politika Latgales plānošanas reģionā, veicināta elektronisko pakalpojumu sniegšana pašvaldībās, organizētas apmācības LPR un pašvaldību darbiniekiem, dots labās prakses piemērs, veicinot vienotu, stratēģisku, efektīvu pieeju publiskās pārvaldes pakalpojumu sniegšanas attīstībai.

Projekta periods:

9 mēneši, no 2010. gada 1. augusta līdz 2011. gada 30. aprīlim

Projekta statuss:

Ieviešanas stadijā

Kontaktinformācija:

Latgales plānošanas reģiona Attīstības un plānošanas nodaļa , Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4600, projektu vadītāja Ingrīda Bernāne tālr. 64624300, e-pasts: ingrida.bernane@latgale.lv