Par projektu


Projekta nosaukums:

Latgales plānošanas reģiona Rēzeknes Sociālās aprūpes pārvaldes kvalitātes vadības sistēmas izstrāde un ieviešana atbilstoši ISO 9001:2008 standartam

Programma:

1. Cilvēkresursi un nodarbinātība;
1.5. Administratīvās kapacitātes stiprināšana
1.5.1. Labāka regulējuma politika
1.5.1.3. Publisko varu realizējošo institūciju darbības kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana
1.5.1.3.1. Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana

Projekta īstenotājs:

Latgales plānošanas reģions
Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne,
LV – 4600,
Tel./Fax. +371 64624300
E-pasts: latgale@latgale.lv
www.latgale.lv

Projekta vispārīgais mērķis:

Nodrošināt efektīvu publisko sociālo pakalpojumu pieejamību Latgales reģionā un uzlabot publiskās pārvaldes procesu īstenošanu, izstrādājot un ieviešot kvalitātes vadības sistēmu Latgales plānošanas reģiona Rēzeknes pilsētas domes Sociālas aprūpes pārvaldē.

Projekta tiešais mērķis:

Izveidot kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši ISO 9001:2008 standartam Latgales plānošanas reģiona Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldē un tās struktūrvienībās.

Projekta aktivitātes:

  1. Projekta administrēšana;
  2. Ievadsemināra organizēšana par kvalitātes vadības sistēmas nepieciešamību un tās principiem, kvalitātes vadības standartiem, kvalitātes sistēmas izstrādes alternatīvajām metodēm un darba plānu, darbinieku pienākumiem projekta ieviešanas laikā;
  3. Semināru organizēšana par kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu un kvalitātes vadību un iekšējā audita veikšanu;
  4. Kvalitātes vadības sistēmas un Kvalitātes rokasgrāmatas izstrādi; kvalitātes vadības sistēmas sertifikācija un ISO 9001:2008 standarta sertifikāta iegūšanu;
  5. Projekta publicitātes pasākumi;
  6. Kvalitātes vadības sistēmas prezentācijas seminārs Latgales reģiona pašvaldību un novadu sociālo dienestu darbiniekiem.

Projekta rezultāts:

Izveidota labāka regulējama sociālā politika Rēzeknes pašvaldības sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās un nodrošināti kvalitatīvi sociālie pakalpojumi pašvaldības iedzīvotājiem, izstrādājot un ieviešot kvalitātes vadības sistēmu Rēzeknes Sociālās aprūpes pārvaldē, sertificējot to un iegūstot ISO 9001:2008 standarta sertifikātu.

Projekta periods:

9 mēneši, 2010. gada marts- 2010. gada novembris

Projekta statuss:

Ieviešanas stadijā

Kontaktinformācija:

Latgales plānošanas reģiona Projektu plānošanas un ieviešanas nodaļa , saules iela 15, Daugavpils LV 5401, projektu vadītāja Guna Smelcere tālr. 65428111, e-pasts: guna.smelcere@latgale.lv