Apraksts


Apakšprojekta nosaukums:

Latgales plānošanas reģiona (Latvija) un Pleskavas apgabala administrācijas (Krievija) reģionālās attīstības veicināšana caur attīstības vidēja termiņa un ilgtermiņa dokumentu izstrādi, balstoties uz līdzsvarotas pārrobežu sadarbības un labas partnerības pieeju (akronīms ENTERPLAN)

Programma:

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programma „Pārrobežu sadarbība”

Apakšprojekta iesniedzējs:

Latgales plānošanas reģions
Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne,
LV – 4600,
Tel./Fax. +371 64624300
E-pasts: latgale@latgale.lv
www.latgale.lv

Projekta periods:

18 mēneši, no 2009. gada 5.jūnija līdz 2010. gada 5.decembrim

Kontaktinformācija:

Latgales plānošanas reģiona Projektu plānošanas un ieviešanas nodaļa , saules iela 15, Daugavpils LV 5401, projektu vadītāja Guna Smelcere tālr. 65428111, e-pasts: guna.smelcere@latgale.lv