Par projektu


Programma:

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programma „Pārrobežu sadarbība”

Apakšprojekta nosaukums:

Latgales plānošanas reģiona (Latvija) un Pleskavas apgabala administrācijas (Krievija) reģionālās attīstības veicināšana caur attīstības vidēja termiņa un ilgtermiņa dokumentu izstrādi, balstoties uz līdzsvarotas pārrobežu sadarbības un labas partnerības pieeju (akronīms ENTERPLAN)

Apakšprojekta iesniedzējs:

Latgales plānošanas reģions
Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne,
LV – 4600,
Tel./Fax. +371 64624300
E-pasts: latgale@latgale.lv
www.latgale.lv

Apakšprojekta partneris:

Pleskavas apgabala administrācija (Krievija)

Apakšprojekta vispārējais mērķis

Sniegt ieguldījumu Latgales reģiona un Pleskavas apgabala pārdomātā, vienmērīgā un ilgtspējīgā sociālekonomiskā attīstībā, balstoties uz izveidoto pārrobežu sadarbības pieredzi, kopīgu telpisko teritoriju un attīstības vajadzībām

Apakšprojekta specifiskais mērķis:

Nodrošināt Latgales reģiona un Pleskavas apgabala attīstības plānošanu, izstrādājot reģionu attīstības dokumentus.

Apakšprojekta galvenās aktivitātes:

 1. Apakšprojekta vadība – atbalstošā aktivitāte
 2. Reģionāla līmeņa attīstības plānošana kopējai attīstības zonai
 • Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas 2010. – 2017. gadam izstrāde
 • Latgales plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības stratēģijas uz 25 gadiem izstrāde
 • Pleskavas apgabala sociālekonomiskās attīstības koncepcijas 2010. – 2020. gadam izstrāde
 1. Latgales plānošanas reģiona infrastruktūras uzlabošana
 2. Apakšprojekta publicitātes nodrošināšana

Apakšprojekta rezultāti:

 1. Nodrošināta Latgales reģiona un Pleskavas apgabala attīstības plānošana, izstrādājot reģionu attīstības dokumentus, nostiprināta sadarbība starp Latgales plānošanas reģionu un Pleskavas apgabala administrāciju kopīgās reģionālās attīstības un plānošanas aktivitātēs, tādējādi veicināta abu reģionu vienmērīga un ilgtspējīga sociālekonomiskā attīstība;
 2. Izstrādāta, apstiprināta Latgales plānošanas reģiona attīstības programma 2010.– 2017. g.;
 3. Izstrādāta, apstiprināta Latgales reģiona ilgtermiņa attīstības stratēģija uz 25 gadiem;
 4. Izstrādāta, apstiprināta Pleskavas apgabala sociālekonomiskās attīstības koncepcija 2010. – 2020. g.;
 5. Uzlabota LPR infrastruktūra (datoraprīkojums, programmatūras plānotājiem, serveris u.c.);
 6. Izplatīta informācija par Latgales plānošanas reģionu un Pleskavas apgabalu projekta tiešajai un netiešajai mērķa grupai

Projekta periods:

18 mēneši- 2009. gada jūnijs- 2010. gada decembris

Projekta statuss:

Ieviešanas stadijā

Kontaktinformācija:

Latgales plānošanas reģiona Projektu plānošanas un ieviešanas nodaļa , saules iela 15, Daugavpils LV 5401, projektu vadītāja Guna Smelcere tālr. 65428111, e-pasts: guna.smelcere@latgale.lv