Grantu shēma “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē”

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai

Grantu shēma “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē”

Neliela apjoma grantu shēmas atklātais projektu iesniegumu konkurss “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada plānošanas perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” ietvaros. (3.kārta)

Aktivitātes mērķis:

Atbalsts projektiem, kuros īsteno jaunu biznesa ideju un rada vismaz vienu jaunu darba vietu Latgales reģionā.

Jauna biznesa ideja:

 • Jaunu produktu vai pakalpojumu radīšana;
 • Esošu produktu uzlabošana, ražošanas jaudas būtiskai palielināšanai vai ražošanas procesu būtiska maiņa;
 • Esošu pakalpojumu efektivitātes uzlabošana.

Atbalsta pretendenti

 • jebkura fiziska persona, kas reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” un saimniecisko darbību veic Latgales reģionā,
 • individuālais komersants vai juridiska persona, kas komercdarbību veic juridiskajā adresē vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētā struktūrvienībā, kura atrodas Latgales reģionā, ja atbalsta pretendents ir:
 • Uzņēmuma darbinieku skaits projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī nav lielāks par 50, tā apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 5 000 000 EUR,
 • Uzņēmuma pamatkapitālā ir vismaz 75% privātā kapitāla daļu.

Partnerība

Līdzfinansējuma saņēmējs projektu īsteno viens vai kopā ar vienu vai vairākiem projekta partneriem, kurus piesaista tikai apmācību aktivitātēm darbinieku produktivitātes kāpināšanai un attiecināmās izmaksas nepārsniedz 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Konkursam pieejamais programmas līdzfinansējums: 402 579,55 EUR.

Atbalsta intensitāte: līdz 75% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām

Atbalsts vienam projektam: 5 000 – 20 000 EUR

Attiecināmās izmaksas:

 • Jaunu ražošanas pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegāde;
 • Patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai izmantošanas izmaksas (līdz 10% no kopējām attiecināmajām izmaksām);
 • Maksa par darbinieku dalību mācībās (līdz 10% no kopējām attiecināmajām izmaksām);
 • Pamatlīdzekļu nolietojuma daļa, kas atbilst projekta ilgumam un faktiskā lietojuma apjomam;
 • Audita izmaksas.

Projekta īstenošanas ilgums ir līdz 12 mēnešiem, kopš līguma noslēgšanas.

Gadījumā, ja projekta attiecināmajās izmaksās iekļauj projekta laikā iegādāto programmnodrošinājumu un pamatlīdzekļu nolietojuma daļu, kas atbilst projekta izmaksu attiecināmības periodam un faktiskā lietojuma apjomam, projekta īstenošanas ilgums ir līdz 24 mēnešiem.

Projekta īstenošanas laiks ir ne ilgāk, kā līdz 2024.gada 30.aprīlim.

Regulējošā likumdošana:

Dokumenti dalībai neliela apjoma grantu shēmas atklātajā projektu iesniegumu konkursā “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” 3.kārtā (konkurss aktuāls)

Sludinajums par atklāto projektu konkursu

Atklātā projektu iesnieguma konkursa nolikums

Projekta iesnieguma veidlapa

Projekta budžeta veidlapa

Projekta naudas plūsmas grafika veidlapa

Apliecinājums par atbilstību nosacījumiem

Projekta iesniegumu vērtēšanas metodika

Projekta līguma projekts

Partnerības līgums

Projekta pārskata forma

Vadlīnijas tirgus izpētes veikšanai

Biežāk uzdotie jautājumi (14.10.2022. redakcijā)

Pašnovērtējuma lapa

Projekta iesniegumu iesniegšanas sākuma datums: 2022. gada 18. augusts.

Projekta iesniegumu iesniegšanas termiņa beigu datums: 2022.gada 24. oktobris.

Projekta pēcuzraudzības pārskats

SEMINĀRA PAR PROJEKTA 3.KĀRTAS NOSACĪJUMIEM MATERIĀLI:

07.09.2022. notikušā informatīvā semināra prezentācija


Latgales plānošanas reģions 2022. gada 5.oktobrī projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” (akronīms: UAP Latgale) ietvaros organizēja semināru “Pašnodarbinātība – veiksmīgas uzņēmējdarbības forma”. Piedāvājam iepazīties ar semināra materiāliem: 

05.10.2022._prezentacija


Latgales plānošanas reģions 2022. gada 12.maijā maijā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” (akronīms: UAP Latgale) ietvaros organizēja semināru “Uzņēmumu grāmatvedība ES fondu projektos”. Piedāvājam iepazīties ar semināra materiāliem:

12.05.2022. semināra “Uzņēmumu grāmatvedība ES fondu projektu īstenošanā” prezentācija


Kontakti:
Elīna Ģipsle
Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra Grantu shēmas koordinatore
elina.gipsle[at]lpr.gov.lv
Tel.: 64624300

Projekta 2. kārtas pieteikšanās dokumenti (kārta noslēgusies):

Sludinājums par atklāto projektu iesnieguma konkursu

Atklātā projektu iesnieguma konkursa nolikums

Projekta iesnieguma veidlapa

Projekta budžeta veidlapa

Projekta naudas plūsmas grafika veidlapa

Projektu iesniegumu vērtēšanas metodika

Projekta līguma projekts

Partnerības līgums

Projekta pārskata forma

Vadlīnijas tirgus izpētes veikšanai

Biežāk uzdotie jautājumi

SEMINĀRA PAR PROJEKTA 2.KĀRTAS NOSACĪJUMIEM MATERIĀLI:

Semināra “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” prezentācija un video ieraksts:

 

Projekta 1. kārtas pieteikšanās dokumenti (kārta noslēgusies):

Sludinājums par atklāto projektu iesnieguma konkursu (.docx)

Atklātā projektu iesnieguma konkursa nolikums (.docx)

Projekta iesnieguma veidlapa (.docx)

Projekta budžeta veidlapa (.xlsx)

Projekta naudas plūsmas grafika veidlapa (.xlsx)

Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai un tās pielikums (.docx)

Projektu iesniegumu vērtēšanas metodika (.doc)

Projekta līguma projekts (.docx)

Partnerības līgums (.docx)

Projekta pārskata forma (.xlsx)

Vadlīnijas tirgus izpētes veikšanai (.docx)

Biežāk uzdotie jautājumi (.pdf)