Grantu shēma “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē”

 

Grantu shēma “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē”

Neliela apjoma grantu shēmas atklātais projektu iesniegumu konkurss “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada plānošanas perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” ietvaros.

Aktivitātes mērķis:

Atbalsts projektiem, kuros īsteno jaunu biznesa ideju un rada vismaz vienu jaunu darba vietu Latgales reģionā.

Jauna biznesa ideja:

 • Jaunu produktu vai pakalpojumu radīšana;
 • Esošu produktu uzlabošana, ražošanas jaudas būtiskai palielināšanai vai ražošanas procesu būtiska maiņa;
 • Esošu pakalpojumu efektivitātes uzlabošana.

Atbalsta pretendenti

 • jebkura fiziska persona, kas reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” un saimniecisko darbību veic Latgales reģionā,
 • individuālais komersants vai juridiska persona, kas komercdarbību veic juridiskajā adresē vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētā struktūrvienībā, kura atrodas Latgales reģionā, ja atbalsta pretendents ir:
 • Mikro uzņēmums(līdz 5 darbinieki, apgrozījums līdz 40 000 EUR)
 • Mazais uzņēmums(līdz 20 darbinieki, apgrozījums līdz 1 000 000 EUR)
 • Mikro uzņēmuma vai mazā uzņēmuma pamatkapitālā ir vismaz 75% privātā kapitāla daļu.

Partnerība

Līdzfinansējuma saņēmējs projektu īsteno viens vai kopā ar vienu vai vairākiem projekta partneriem, kurus piesaista tikai apmācību aktivitātēm darbinieku produktivitātes kāpināšanai un attiecināmās izmaksas nepārsniedz 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Konkursam pieejamais programmas līdzfinansējums: 540 000 EUR.

Atbalsta intensitāte: līdz 55% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām

Atbalsts vienam projektam: 5 000 – 10 000 EUR

Attiecināmās izmaksas:

 • Jaunu ražošanas pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegāde;
 • Patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai izmantošanas izmaksas (līdz 10% no kopējām attiecināmajām izmaksām);
 • Maksa par darbinieku dalību mācībās (līdz 10% no kopējām attiecināmajām izmaksām);
 • Pamatlīdzekļu nolietojuma daļa, kas atbilst projekta ilgumam un faktiskā lietojuma apjomam;
 • Audita izmaksas.

Projekta īstenošanas ilgums ir līdz 12 mēnešiem, kopš līguma noslēgšanas.

Gadījumā, ja projekta attiecināmajās izmaksās iekļauj projekta laikā iegādāto programmnodrošinājumu un pamatlīdzekļu nolietojuma daļu, kas atbilst projekta izmaksu attiecināmības periodam un faktiskā lietojuma apjomam, projekta īstenošanas ilgums ir līdz 24 mēnešiem.

Projekta īstenošanas laiks ir ne ilgāk, kā līdz 2024.gada 30.aprīlim.

Regulējošā likumdošana:

Dokumenti dalībai neliela apjoma grantu shēmas atklātajā projektu iesniegumu konkursā “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē”

Sludinājums par atklāto projektu iesnieguma konkursu (.docx)

Atklātā projektu iesnieguma konkursa nolikums (.docx)

Projekta iesnieguma veidlapa (.docx)

Projekta budžeta veidlapa (.xlsx)

Projekta naudas plūsmas grafika veidlapa (.xlsx)

Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai un tās pielikums (.docx)

Projektu iesniegumu vērtēšanas metodika (.doc)

Projekta līguma projekts (.docx)

Partnerības līgums (.docx)

Projekta pārskata forma (.xlsx)

Vadlīnijas tirgus izpētes veikšanai (.docx)

Biežāk uzdotie jautājumi (.pdf)

 

Projekta iesniegumu iesniegšanas sākuma datums: 2021. gada 17. jūnijs.

Projekta iesniegumu iesniegšanas termiņa beigu datums: 2021.gada 21. septembris.

 

Kontakti:

Andra Minkeviča

Latgales plānošanas reģiona

Latgales uzņēmējdarbības centra

Grantu shēmas koordinatore

andra.minkevica[at]lpr.gov.lv

Tel.: 65423802