Grantu shēma “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē”

Grantu shēma “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē”

Neliela apjoma grantu shēmas atklātais projektu iesniegumu konkurss “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada plānošanas perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” ietvaros.

Aktivitātes mērķis

Atbalsts projektiem, kuros īsteno jaunu biznesa ideju un rada vismaz vienu jaunu darba vietu Latgales reģionā.

Jauna biznesa ideja:

 • Jaunu produktu vai pakalpojumu radīšana;
 • Esošu produktu uzlabošana, ražošanas jaudas būtiskai palielināšanai vai ražošanas procesu būtiska maiņa;
 • Esošu pakalpojumu efektivitātes uzlabošana.

 

Atbalsta pretendenti

 • Saimnieciskās darbības veicēji
 • Mikro uzņēmumi (līdz 5 darbinieki, apgrozījums līdz 40 000 EUR)
 • Mazie uzņēmumi (līdz 20 darbinieki, apgrozījums līdz 1 000 000 EUR)

 

Partnerība

Līdzfinansējuma saņēmējs projektu īsteno viens vai kopā ar vienu vai vairākiem projekta partneriem, kurus piesaista tikai apmācību aktivitātēm.

 

Atbalsta intensitāte: līdz 55%

Atbalsts vienam projektam: 5 000 – 10 000 EUR

 

Attiecināmās izmaksas:

 • Jaunu ražošanas pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegāde;
 • Patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai izmantošanas izmaksas (līdz 10% no kopējām attiecināmajām izmaksām);
 • Maksa par darbinieku dalību mācībās (līdz 10% no kopējām attiecināmajām izmaksām);
 • Pamatlīdzekļu nolietojuma daļa, kas atbilst projekta ilgumam un faktiskā lietojuma apjomam;
 • Audita izmaksas.

 

Projekta īstenošanas ilgums ir līdz 12 mēnešiem, kopš līguma noslēgšanas.

Gadījumā, ja projekta attiecināmās izmaksās ietilpst programmnodrošinājuma iegāde un / vai pamatlīdzekļu nolietojuma daļa atbilstoši projekta izmaksu attiecināmības periodam (sākot no līguma noslēgšanas brīža) un faktiskā lietojuma apjomam, projekta īstenošanas ilgums ir līdz 24 mēnešiem.

Projekta īstenošanas laiks ir ne ilgāk, kā līdz 2024.gada 30.aprīlim.

Regulējošā likumdošana:

 1. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta noteikumi 2014-2021 un to pielikumi
 2. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.—2021. gada perioda vadības likums
 3. Ministru kabineta noteikumi Nr. 683 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda vadības noteikumi
 4. Ministru kabineta noteikumi Nr.66 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” neliela apjoma grantu shēmas atklātā projektu iesniegumu konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” īstenošanas noteikumi (turpmāk – īstenošanas noteikumi)

 

Projektu pieņemšanu plānots uzsākt 2021. gada 2. ceturksnī.

 

Kontakti:

Andra Minkeviča

Latgales plānošanas reģiona

Latgales uzņēmējdarbības centra

Grantu shēmas koordinatore

andra.minkevicalpr.gov.lv

Tel.: 65423802