Vienas vienības izmaksu metodika pašvaldību sniegto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem izmaksu kompensēšanai (spēkā no 01.07.2021.).

Vienas vienības izmaksu metodika pašvaldību sniegto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem izmaksu kompensēšanai (ar labojumiem, spēkā no 01.07.2021.). Vienas vienības izmaksu metodikas pielikumi:

1.pielikums. Pakalpojuma “Aprūpe mājās” apraksts

2.pielikums. Pakalpojuma “Dienas aprūpes centri personām ar garīga rakstura traucējumiem” apraksts

3.pielikums. Pakalpojuma “Grupu mājas (dzīvokļa) personām ar garīga rakstura traucējumiem” apraksts

4.pielikums. Pakalpojuma “Specializētās darbnīcas” apraksts

5.pielikums. (ar labojumiem). Pakalpojuma “Psihologa konsultācijas un individuālais atbalsts” apraksts

6.pielikums. Pakalpojuma “Atbalsta grupa un grupas nodarbības” apraksts

7.pielikums. Pakalpojuma “Sociālā aprūpe” vienības izmaksu aprēķins

8.pielikums. (ar labojumiem). Atskaites par faktiski saņemto pakalpojumu apjomu paraugs (pieaugušie ar GRT)

9.pielikums. Atskaites par faktiski saņemto pakalpojumu apjomu paraugs (bērni ar FT)