Vienas vienības izmaksu metodika pašvaldību sniegto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem izmaksu kompensēšanai (ar labojumiem, spēkā no 01.10.2022.).

Vienas vienības izmaksu metodika pašvaldību sniegto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem izmaksu kompensēšanai (ar labojumiem, spēkā no 01.10.2022.). Vienas vienības izmaksu metodikas pielikumi:

1.pielikums Pakalpojuma “Aprūpe mājās” apraksts

2.pielikums Pakalpojuma “Dienas aprūpes centri personām ar garīga rakstura traucējumiem” apraksts

3.pielikums Pakalpojuma “Grupu mājas (dzīvokļa) personām ar garīga rakstura traucējumiem” apraksts

4.pielikums Pakalpojuma “Specializētās darbnīcas” apraksts

5.pielikums Pakalpojuma “Psihologa konsultācijas un individuālais atbalsts” apraksts

6.pielikums Pakalpojuma “Atbalsta grupa un grupas nodarbības” apraksts

7.pielikums Pakalpojuma “Sociālā aprūpe” vienības izmaksu aprēķins

8.pielikums  Atskaites par faktiski saņemto pakalpojumu apjomu paraugs (pieaugušie ar GRT)

9.pielikums Atskaites par faktiski saņemto pakalpojumu apjomu paraugs (bērni ar FT)