Informatīvie materiāli


 

 


Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam ar grozījumiem nr.7 (apstiprināts Sociālo pakalpojumu attīstības padomē 2020. gada 25. septembrī)

Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam ar grozījumiem nr.6 (apstiprināts Sociālo pakalpojumu attīstības padomē 2020. gada 25. maijā)

Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam ar grozījumiem nr.5 (apstiprināts Sociālo pakalpojumu attīstības padomē 2020. gada 24. februārī)

Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam ar grozījumiem nr.4 (apstiprināts Sociālo pakalpojumu attīstības padomē 2019. gada 29. oktobrī)

Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam ar grozījumiem nr.3 (apstiprināts Sociālo pakalpojumu attīstības padomē 2019. gada 4. septembrī)

Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam ar grozījumiem nr.2 (apstiprināts Sociālo pakalpojumu attīstības padomē 2019. gada 5.aprīlī)

Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam ar grozījumiem nr.1 (apstiprināts Sociālo pakalpojumu attīstības padomē 2018. gada 27. decembrī)

 

Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam

Latgales plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāna ieviešanas progresa izvērtējums par periodu līdz 2019. gada 31. decembrim.

Prezentācijas:

Infografikas:

Pakalpojumu apraksti:

Normatīvais regulējums

Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumi Nr. 313 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi

Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumi Nr. 871 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi


Darba materiāli

Pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem, bāreņu un bez vecāku gādības palikušu bērnu, kas atrodas bērnu aprūpes iestādē, un bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, kas dzīvo ģimenē, vērtēšanas kritēriji un individuālā izvērtējuma metodika

Vienas vienības izmaksu metodika pdf.gif - 641 Bpašvaldību sniegto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem izmaksu kompensēšanai. Vienas vienības izmaksu metodikas pielikumi:

  • 1. pielikums execl.png - 792 B Pakalpojuma “Aprūpe mājās” apraksts
  • 2. pielikums execl.png - 792 B Pakalpojuma “Dienas aprūpes centri personām ar garīga rakstura traucējumiem” apraksts
  • 3. pielikums execl.png - 792 B Pakalpojuma “Grupu mājas (dzīvokļa) personām ar garīga rakstura traucējumiem” apraksts
  • 4. pielikums execl.png - 792 B Pakalpojuma “Specializētās darbnīcas” apraksts
  • 5. pielikums execl.png - 792 B Pakalpojuma “Speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts” apraksts”
  • 6. pielikums execl.png - 792 B Pakalpojuma “Atbalsta grupa un grupas nodarbības” apraksts
  • 7. pielikums execl.png - 792 B Atskaites par plānoto un faktiski saņemto pakalpojumu apjomu paraugs

Skaidrojums par ERAF ieguldījumiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu infrastruktūras attīstībai pdf.gif - 641 B

Skaidrojums par speciālistu konsultācijām un individuālajām nodarbībām pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem pdf.gif - 641 B

Valsts atbalsts pašvaldībām sociālo pakalpojumu nodrošināšanai personas dzīvesvietā jeb princips “nauda seko klientam”

Rokasgrāmata par Eiropas Savienības fondu izmantošanupdf.gif - 641 B, lai īstenotu pāreju no institucionālās uz sabiedrībā balstītu aprūpi

Rīcības plāns deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015.-2020.gadam:

Vienotais deinstitucionalizācijas komunikācijas stratēģijas pasākumu plāns pdf.gif - 641 B

Latvijas situācijai piemērots deinstitucionalizācijas ieviešanas modeļa apraksts (izstrādātājs – biedrība Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO):


Papildu informācija: pētījumi, vadlīnijas, prezentācijas

Ad hoc ekspertu grupas ziņojums par pāreju no institucionālās aprūpes uz sabiedrībā balstītu aprūpipdf.gif - 641 B

Eiropas Kopējās vadlīnijas par pāreju no institucionālās uz sabiedrībā balstītu aprūpipdf.gif - 641 B

15.06.2015. konferences “Deinstitucionalizācija un sociālās aprūpes politikas attīstība Eiropā” materiāli

16.12.2015. semināra “Deinstitucionalizācija un sociālo pakalpojumu attīstība“ materiāli

22.12.2015. semināra par VSAC aktuālajiem jautājumiem, t.sk. iesaisti deinstitucionalizācijas procesā materiāli

Sabiedrībā balstīti pakalpojumi un deinstitucionalizācija

Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs

Izvērtēšanas kritēriji un metodika

Papildus informējam, ka aktuālā metodikas redakcija pieejama LM tīmekļa vietnē.