Informatīvie materiāliDeinstitucionalizācijas Latvijā aktualitātes:


Prezentācijas:


Pētījumi:


Infografikas:


Pakalpojumu apraksti:


Normatīvais regulējums

Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumi Nr. 313 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi

Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumi Nr. 871 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi


Darba materiāli

Pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem, bāreņu un bez vecāku gādības palikušu bērnu, kas atrodas bērnu aprūpes iestādē, un bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, kas dzīvo ģimenē, vērtēšanas kritēriji un individuālā izvērtējuma metodika

1.) Vienas vienības izmaksu metodika pašvaldību sniegto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem izmaksu kompensēšanai (ar labojumiem, spēkā no 01.01.2023.). Vienas vienības izmaksu metodikas pielikumi:

1.pielikums Pakalpojuma “Aprūpe mājās” apraksts

2.pielikums Pakalpojuma “Dienas aprūpes centri personām ar garīga rakstura traucējumiem” apraksts

3.pielikums Pakalpojuma “Grupu mājas (dzīvokļa) personām ar garīga rakstura traucējumiem” apraksts

4.pielikums Pakalpojuma “Specializētās darbnīcas” apraksts

5.pielikums Pakalpojuma “Psihologa konsultācijas un individuālais atbalsts” apraksts

6.pielikums Pakalpojuma “Atbalsta grupa un grupas nodarbības” apraksts

7.pielikums Pakalpojuma “Sociālā aprūpe” vienības izmaksu aprēķins

8.pielikums Atskaites par faktiski saņemto pakalpojumu apjomu paraugs (pieaugušie ar GRT)

9.pielikums Atskaites par faktiski saņemto pakalpojumu apjomu paraugs (bērni ar FT)

 

Vienas vienības izmaksu metodika pašvaldību sniegto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem izmaksu kompensēšanai (ar labojumiem, spēkā no 01.10.2022.).

Vienas vienības izmaksu metodika pašvaldību sniegto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem izmaksu kompensēšanai (spēkā no 01.07.2021.).

Vienas vienības izmaksu metodika pašvaldību sniegto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem izmaksu kompensēšanai (spēkā līdz 30.06.2021).


2) Vienas vienības izmaksu metodika VSAC speciālistu piemaksu izmaksu kompensēšanai, versija 4, spēkā ar 01.07.2022.

Vienas vienības izmaksu metodika VSAC speciālistu piemaksu izmaksu kompensēšanai, versija 3, 03.12.2020.

Vienas vienības izmaksu metodika VSAC speciālistu piemaksu izmaksu kompensēšanai, versija 2, 19.06.2020. (197.66 KB)

Skaidrojums par ERAF ieguldījumiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu infrastruktūras attīstībai (238.44 KB)

Skaidrojums par speciālistu konsultācijām un individuālajām nodarbībām pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (137.51 KB)

 

Valsts atbalsts pašvaldībām sociālo pakalpojumu nodrošināšanai personas dzīvesvietā jeb princips “nauda seko klientam”

Rokasgrāmata par Eiropas Savienības fondu izmantošanu, lai īstenotu pāreju no institucionālās uz sabiedrībā balstītu aprūpi

Rīcības plāns deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015.-2020. gadam:

Vienotais deinstitucionalizācijas komunikācijas stratēģijas pasākumu plāns (44.16 KB)

Latvijas situācijai piemērots deinstitucionalizācijas ieviešanas modeļa apraksts (izstrādātājs – biedrība Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO):


Papildu informācija: pētījumi, vadlīnijas, prezentācijas

Ad hoc ekspertu grupas ziņojums par pāreju no institucionālās aprūpes uz sabiedrībā balstītu aprūpi (650.59 KB)

Eiropas Kopējās vadlīnijas par pāreju no institucionālās uz sabiedrībā balstītu aprūpi (1.25 MB)

15.06.2015. konferences “Deinstitucionalizācija un sociālās aprūpes politikas attīstība Eiropā” materiāli

16.12.2015. semināra “Deinstitucionalizācija un sociālo pakalpojumu attīstība“ materiāli

22.12.2015. semināra par VSAC aktuālajiem jautājumiem, t.sk. iesaisti deinstitucionalizācijas procesā materiāli

Sabiedrībā balstīti pakalpojumi un deinstitucionalizācija

Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs

Izvērtēšanas kritēriji un metodika

Papildus informējam, ka aktuālā metodikas redakcija pieejama LM tīmekļa vietnē.