Apstiprināts vienotais deinstitucionalizācijas komunikācijas stratēģijas pasākumu plāns

Apstiprināts vienotais deinstitucionalizācijas komunikācijas stratēģijas pasākumu plāns

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par deinstitucionalizācijas (DI) mērķa grupām*un to vajadzībām, kā arī lai veicinātu mērķa grupu pārstāvju iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū, Labklājības ministrija (LM) ir apstiprinājusi vienoto DI komunikācijas stratēģijas pasākumu plānu.

Pasākuma plāns paredz ļoti dažāda veida aktivitātes visā Latvijas teritorijā – sākot no informatīviem pasākumiem, apmācībām, praktiskiem semināriem un pieredzes apmaiņas braucieniem, līdz pat individuālai konsultēšanai, integrējošām nometnēm un sociālajām kampaņām reģionos un Latvijā kopumā. Visas šīs aktivitātes ir veidotas kā noteiktu pasākumu kopums dažādām sabiedrības grupām:
• sabiedrībai kopumā, lai veicinātu izpratni par to, kas ir deinstitucionalizācija un kādas pozitīvas pārmaiņas skars noteiktas cilvēku grupas šobrīd un nākotnē,
• sociālo pakalpojumu sniedzēju, pašvaldību un valsts iestāžu darbiniekiem, lai padziļinātu izpratni par DI mērķa grupu spējām un vajadzībām, veicinot jaunu sociālo pakalpojumu ieviešanu pēc iespējas tuvāk cilvēku dzīves vietai,
• potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžu ģimenēm, sniedzot praktisku informāciju par iespējām uzņemt bērnu savā ģimenē un saņemt nepieciešamās individuālās konsultācijas un atbalstu,
• DI mērķa grupas pārstāvjiem, veicinot to iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū.

Pasākumu plānā ietvertās aktivitātes tiks ieviestas visā Latvijas teritorijā, Labklājības ministrijai sadarbojoties ar plānošanas reģioniem, kuri piedalījās arī pasākuma plāna izstrādē. Aktivitātes, kuras ieviesīs Latgalē, tiks finansētas Latgales plānošanas reģiona DI projekta ietvaros.

Ar vienoto DI komunikācijas stratēģijas pasākumu plānu var iepazīties Labklājības ministrijas mājas lapā ŠEIT.

* DI mērķa grupas:
• bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, un viņu ģimenes,
• pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem,
• ārpusģimenes aprūpē esošie bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam.

Publicēts 12.08.2016.