Tiekas Latgales plānošanas reģiona un Latgales sociālo dienestu sociālie darbinieki

Tiekas Latgales plānošanas reģiona un Latgales sociālo dienestu sociālie darbinieki

28. decembrī Rēzeknē notika Latgales plānošanas reģiona un Latgales sociālo dienestu sociālo darbinieku tikšanās ar pakalpojuma sniedzēja speciālistiem, kuri izvērtēs individuālās vajadzības un izstrādās sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānus (atbalsta plānus) bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikts arī invaliditātes statuss, bērniem, kuri atrodas bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās un personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Tikšanās laikā pārrunātas kopējās DI projekta aktualitātes, kas šobrīd galvenokārt saistītas ar projekta mērķa grupu (bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, bērnu BSAC un personu ar GRT) identificēšanu, vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi.

Detalizētāk tika pārrunāti jautājumi, kas skar atbalsta plānos iekļaujamo informāciju, tai skaitā par sabiedrībā balstītajiem sociālajiem pakalpojamiem projekta mērķa grupām. Tāpat tika uzklausīti un fiksēti projekta ieviešanas laikā radušies neskaidrie jautājumi, lai, sadarbībā ar LM rastu uz tiem atbildes.

Noslēgumā LPR aicināja katram partnerim apdomāt iespējas, kā, savu resursu ietvaros, savās teritorijās iesaistīties sabiedrības informēšanā un informācijas nodošanā ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti.

Publicēts 04.01.2017.