Būtiska informācija par invaliditātes termiņa pagarināšanu

Šī gada 28. oktobrī stājās spēkā grozījumi Invaliditātes likumā. Tie nosaka, ka Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) var pieņemt pagaidu lēmumu, ar kuru pagarina iepriekš noteikto invaliditātes grupu līdz brīdim, kamēr tiek pieņemts jaunais lēmums. Likuma grozījumi ir radījuši lielu interesi sabiedrībā. Vispirms – jau tiem cilvēkiem, uz kuriem šī jaunā kārtība attiecas vistiešāk. Viņiem ļoti bieži rodas pavisam konkrēti jautājumi, uz kuriem atbild Labklājības ministrijas sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore Elīna Celmiņa.

Kas personai ir jādara, lai saņemtu pagaidu lēmumu?
Ja persona ir iesniegusi dokumentus atkārtotai invaliditātes ekspertīzei un gaida lēmuma pieņemšanu, nekādas papildus darbības tai nav jāveic. Gadījumā, ja objektīvu iemeslu dēļ VDEĀVK mēneša laikā nevar izskatīt personas iesniegtos dokumentus atkārotai invaliditātes ekspertīzei, VDEĀVK pieņems pagaidu lēmumu par jau esošās apliecības darbības pagarināšanu uz pusgadu.
Par šī jaunā lēmuma pieņemšanu cilvēki saņems paziņojumu telefoniski, un to varēs apskatīt arī vietnē www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Mani dati VDEĀVK”. VDEĀVK darbinieki aicinās jauno invaliditātes apliecību saņemt klātienē vai vienosies, ka apliecība un nepieciešamības gadījumā arī dokumenti tiks nosūtīti pa pastu.

Vai pagaidu lēmums personai dod tiesības uz sociālajiem pabalstiem, pakalpojumiem un pensiju?
Pagaidu lēmums pagarina iepriekš noteikto invaliditātes grupu, kā arī iepriekš izsniegtos atzinumus par medicīniskajām indikācijām – īpašas kopšanas pabalsta, transporta pabalsta vai asistenta pakalpojuma saņemšanai pašvaldībā. Līdz ar to, šis pagaidu lēmums saglabā personai tiesības uz iepriekš piešķirtajiem pabalstiem, pensijām un atvieglojumiem.
Kā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), pašvaldības u.c. iestādes uzzinās par invaliditātes pagarināšanu?
Iestādes, kas personām ar invaliditāti nodrošina pakalpojumus vai pabalstus, informāciju par pagaidu lēmumu saņems tiešsaistē no Invaliditātes informatīvās sistēmas, kurā VDEĀVK ievada informāciju par personai noteikto invaliditātes grupu un termiņiem. Līdz ar to, iestādes elektroniski varēs pārliecināties, vai personai ir spēkā esošs invaliditātes statuss.
Lai no VSAA saņemtu invaliditātes pensiju un pabalstus, pagaidu lēmuma gadījumā personai nav jāvēršas ar jaunu iesniegumu. VSAA pati saņems tiešsaistē ziņas par pagaidu lēmumu un automātiski pagarinās pensiju un pabalstu izmaksu.
Lai pēc pagaidu lēmuma pieņemšanas persona saņemtu asistenta pakalpojumu pašvaldībā, personai gan ir jāvēršas savas dzīvesvietas pašvaldības sociālajā dienestā. Tas tādēļ, ka iepriekšējais līgums par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu beidzas līdz ar iepriekš noteiktās invaliditātes beigu termiņu.
Sociālais dienests, vērtējot personas tiesības atkārtoti saņemt asistenta pakalpojumu pašvaldībā, elektroniski pārliecināsies, vai personai ir spēkā esošs invaliditātes statuss, izvērtēs personas situāciju un lems par asistenta pakalpojuma pašvaldībā piešķiršanu vai atteikumu piešķirt asistenta pakalpojumu.

Vai pagaidu regulējuma laikā varēs saņemt invaliditātes apliecību?
Ja persona izteiks vēlēšanos, tad jā – personai tiks izdota invaliditātes apliecība pagaidu lēmuma darbības laikā, tas ir uz 6 mēnešiem. Tomēr, ņemot vērā, ka iestādes, kas nodrošina pabalstus un pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti, informāciju par personas aktuālo invaliditātes statusu iegūst pašas no Invaliditātes informatīvās sistēmas, tad invaliditātes apliecība jāuzrāda reti. Te izņēmums ir sabiedriskais transports. VDEĀVK darbinieki, sazināsies ar iedzīvotājiem telefoniski un noskaidros, vai persona pagaidu lēmuma darbības laikā vēlas apliecību saņemt.
Ja persona nebūs saņēmusi invaliditātes apliecību reizē ar pagaidu lēmumu, invaliditātes apliecību var saņemt jebkurā brīdī, kad persona izteiks šādu vēlēšanos. Ierodoties klātienē, invaliditātes apliecību var saņemt tai pašā dienā.
Kā varēs uzzināt, ka pagaidu lēmuma darbība ir beigusies un pieņemts jauns lēmums?
Invaliditātes likumā noteikts, ka iepriekšējais lēmums var tikt pagarināts uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Līdz ar to dokumentus, kuri bija iesniegti atkārtotai invaliditātes ekspertīzei, VDEĀVK izvērtēs un jaunu lēmumu pieņems ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc pagaidu lēmuma pieņemšanas. Par jaunā lēmuma pieņemšanu cilvēki saņems paziņojumu telefoniski, to varēs apskatīt vietnē www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Mani dati VDEĀVK”. VDEĀVK darbinieki aicinās jauno invaliditātes apliecību saņemt klātienē vai vienosies, ka apliecība un nepieciešamības gadījumā arī dokumenti tiks nosūtīti pa pastu.

Publicēts 12.12.2016.