Latgales plānošanas reģions realizēs Deinstitucionalizācijas projektu

Lai Latgalē palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem, Latgales plānošanas regions informē, ka laika posmā no 2015.gada 1. decembra līdz 2022.gada 31.decembrim realizēs projektu “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI)”.

Lai nodrošinātu visu mērķa grupu problēmu risinājumu projekta laikā tiks veikta mērķa grupu personu individuālo vajadzību izvērtēšana un individuālo atbalsta un deinstitucionalizācijas plānu izstrāde, nosakot attīstāmo pakalpojumu teritoriālo izvietojumu, palīdzot pašvaldībām pakalpojumu plānošanā un izveidē. Tiks izstrādāti reorganizācijas plāni bērnu aprūpes institūcijām, nosakot darbības pakalpojuma tuvināšanai ģimeniskai videi, un valsts sociālās aprūpes centram, paredzot cilvēkresursu un infrastruktūras tālāku izmantošanu. Personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), kas uzturas VSAC, tiks nodrošināti sagatavošanas pasākumi pārejai uz dzīvi sabiedrībā. Ar sadarbības partneriem tiks uzsākta sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana personām ar GRT un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem. Notiks speciālistu apmācības par klientu sagatavošanu pārejai uz dzīvi sabiedrībā (VSAC speciālisti, „sociālie mentori”), slēdzamo institūciju speciālistiem, lai pārkvalificētos sabiedrībā balstīto pakalpojumu sniegšanai, bērnu ilgstošas aprūpes institūciju speciālistiem jaunu aprūpes veidu un darba metožu apguvei, kā arī sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi attieksmes maiņai un stereotipu likvidēšanai.

Projekta īstenošanā iesaistīti 18 sadarbības partneri: 17 Latgales reģiona pašvaldības, 1 valsts sociālās aprūpes centrs “Latgale”ar trīs filiālēm.

Projekta rezultātā:

  • 462 personām ar garīga rakstura traucējumiem, 505 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 317 iestādēs esošiem bērniem tiks veikts individuālo vajadzību novērtējums;
  • tiks izstrādāts 1 reģiona deinstitucionalizācijas plāns, 1 valsts sociālās aprūpes centra filiāles un bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plāni;
  • 533 bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņems ESF atbalstītos pakalpojumus;
  • 387 persona ar garīga rakstura traucējumiem saņems sabiedrībā balstītus pakalpojumus, 129 personas ar garīga rakstura, kas dzīvo valsts sociālās aprūpes centros, tiks sagatavotas patstāvīgai dzīvei sabiedrībā;
  • pieaugs audžuģimeņu un adoptētāju skaits, un samazināsies bērnu skaits iestādēs;
  • speciālisti un sabiedrība kļūs zinošāka un iekļaujošāka pret personām ar invaliditāti.

Kā 18.februāra, Sociālo pakalpojumu attīstības padomes sēdē atzina LM valsts sekretāre Ieva Jaunzeme “DI mērķis ir panākt, ka pieaugušie cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem retāk nonāk ilgstošās aprūpes institūcijās, tā vietā saņemot nepieciešamo atbalstu neatkarīgai dzīvei savā mājoklī. Ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem būtiski ir nodrošināt iespēju augt ģimeniskā vai tai pietuvinātā vidē, savukārt bērniem ar funkcionāliem traucējumiem svarīgi ir piedāvāt pašvaldībās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus”.

Projekts tiek realizēts specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros ar kopējo summu 8 278 912, 00 EUR, no tiem 7 037 075,20 EUR (85%) ir ESF līdzfinansējums.

Informāciju sagatavoja: Oskars Zuģickis, Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists; e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv

Publicēts 04.04.2016.