Crafts

Programma: Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programma finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. 

Programmu līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

Projekta nosaukums: „Amatniecība bez robežām”

Projekta nosaukums angļu valodā: „Craftsmanship without Borders”

Akronīms: Crafts

Projekta numurs: LV-RU-018

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir tādu jaunu pārrobežu amatniecības produktu un pakalpojumu izveidošana, kas izmantotu vietējos resursus un apmeklētāju piesaistei Latgales-Pleskavas reģionam varētu tikt reklamēti kā kopējie tūrisma produkti. Projekta aktivitātes ir vērstas uz amatniekiem kā vietējās kultūras un tradīciju glabātājiem un attīstītājiem tādos amatniecības sektoros kā metālapstrāde, tekstils, ieskaitot aušanu un šūšanu, kokapstrāde un keramika un stikls. Projekts uzlabos nepieciešamo infrastruktūras un teorētisko bāzi amatniekiem jaunu radošu produktu un pakalpojumu izveidei 15 vietās Latvijas un Krievijas pierobežā, kas tiks reklamēti, lai piesaistītu potenciālo apmeklētāju interesi.

Projekta vadošais partneris – Latgales plānošanas reģions.

Projekta partneri: Daugavpils pilsētas pašvaldība, Rēzeknes novada pašvaldība, Balvu novada pašvaldība, Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība, Augšdaugavas novada pašvaldība, Pleskavas apgabala Porhovas rajona administrācija un Pleskavas apgabala uzņēmējdarbības attīstības un garantiju fonds.

Projekta periods: 31 mēneši (01.06.2019.-31.12.2021.)

Projekta kopējais budžets: 799 740,50 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ir 719 766,45 EUR.

Projektā paredzētās aktivitātes:

AP1 Projekta vadība un koordinācija

Aktivitātes ietvaros tiks nodrošināta projekta vadība un ieviešana, partneru sadarbība, projekta dokumentu un atskaišu gatavošana un uzglabāšana.

AP2 Projekta publicitāte un redzamība

Aktivitātes ietvaros tiks izveidota kopīga interneta platforma amatniecības produktu popularizēšanai, izveidoti video stāsti, sagatavoti mārketinga materiāli un rīkota projekta noslēguma konference.

AP3 Jaunu amatniecības produktu attīstīšana

Aktivitātes ietvaros amatniekiem tik organizētas apmācības radošās uzņēmējdarbības prasmju paaugstināšanai, rīkotas tematiskās darba grupas, lai veicinātu jaunu amatniecības produktu radīšanu un organizēti pārrobežu pasākumi amatniekiem, kur prezentēt savus produktus.

AP4 Amatniecības aprīkojuma modernizācija

Atvivitātes ietvaros tiks nodrošināta nepieciešamā aprīkojuma iegāde un modernizācija 6 Latgales reģiona pašvaldībās- Augšdaugavas novada pašvaldībā, Preiļu novada pašvaldībā, Krāslavas novada pašvaldībā, Balvu novada pašvaldībā, Līvānu novada pašvaldībā un Ludzas novada pašvaldībā, kā arī 2 Krievijas pašvaldībās- Porhovā un Pleskavā.

AP5 Kultūras un vēstures objektu uzlabošana tūrisma veicināšanai

Aktivitātes ietvaros tiks veikti infrastruktūras uzlabošanas darbi 6 pašvaldībās- Daugavpils pilsētā, Rēzeknes novada Lūznavā, Balvos, Krāslavas novada Andrupenē, Augšdaugavas novada Berķenelē un Porhovā (Krievija).

Kontaktpersona:

Projekta vadītāja  Natālija Kurakina, +371 28352225, e-pasts natalija.kurakina@lpr.gov.lv