Crafts 2.0

Programma: Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam EKI (LV)

Programmas mājas lapa ir www.interreg.lv/lv/interreg-latvija/2014-2020gada-periods/parrobezu-sadarbibas-programma-eki-lv/

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Programmu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta nosaukums: “Latgales tradicionālās amatniecības stirpināšana”

Projekta nosaukums angļu valodā: “Strengthening traditional crafts of Latgale”

Akronīms: Crafts 2.0

Projekta numurs: LVIII-064

Projekta mērķi:

  • padarīt projekta Crafts rezultātus pieejamākus, pievilcīgākus, redzamākus un papildus vairot projekta sasniegumus;
  • popularizēt kopīgi izstrādātos tūrisma produktus un pakalpojumus amatniecības nozarē, lai piesaistītu potenciālo apmeklētāju interesi no Latgales reģiona vietējām kopienām un tūristus ārpus projekta teritorijas;
  • izstrādāt jaunus produktus un pakalpojumus amatniecības nozarē, kas balstīti uz vietējiem resursiem un ko var popularizēt kā kopīgu tūrisma produktu Latgales reģiona apmeklētāju piesaistei.

Projekta aktivitātes ir vērstas uz amatniekiem, kā vietējās kultūras un amatu mākslas tradīciju sargātājiem un popularizētājiem, kā arī uz vietējiem iedzīvotājiem un Latgales reģiona apmeklētājiem, izceļot reģionu un vietējās kultūrvietas.

Projekta vadošais partneris – Latgales plānošanas reģions.

Projekta partneri: Rēzeknes novada pašvaldība, Krāslavas novada pašvaldība, Balvu novada pašvaldība, Augšdaugavas novada pašvaldība.

Projekta periods: 6,5 mēneši (01.05.2023 – 15.11.2023)

Projekta kopējais budžets: 199 946,00 EUR, t.sk. Programmas līdzfinansējums 179 951,40 EUR.

Projektā paredzētās aktivitātes:

AP1 Projekta vadība un koordinācija

Aktivitātes ietvaros tiks nodrošināta projekta vadība un ieviešana, partneru sadarbība, projekta dokumentu un atskaišu gatavošana un uzglabāšana.

 AP2 Projekta publicitāte

Aktivitātes ietvaros tiks organizēta Latgales reģiona amatnieku dalība divos Rīgas gadatirgos, tiks izstrādāts un demonstrēts video par Latgales reģionu, lai plašākai sabiedrībai atspoguļotu novada kultūrvēsturiskās vērtības, balstoties uz vietējām amatnieku prasmēm, tiks publicētas vairākas preses relīzes par projekta īstenošanas gaitu, Lūznavā tiks radīta un atklāta kalēju ekspozīcija, tiks organizētas vietējo amatnieku tikšanās, lai nodrošinātu zināšanu apmaiņu un aprīkojuma (projekta Crafts ietvaros iegādāts) pielietošanu. Vietējo amatnieku tikšanās tiks organizētas Aglonā, Riebiņos, Rugājos, Līvānos, Ilūkstē, Ciblā.

AP3 Tradicionālās amatniecības stiprināšana

Aktivitātes ietvaros tiks organizēta Londonas amatniecības nedēļas vizīte, kurā piedalīsies 10 – 12 Latgales reģiona amatnieki, tiks organizēti radošie pasākumi vasaras sezonā, kur vietējie amatnieki plašākai publikai prezentēs meistarklases, kā arī savā starpā apmainīsies ar pieredzi. Radošos pasākumus tiek plānots organizēt Berķenelē, Krāslavā (iekļaujot arī Andrupenes lauku sētas apmeklējumu), Balvos. Papildus aprīkojuma iegāde amatniecības tradīciju demonstrēšanai mūsdienās Krāslavas Amatniecības centrā un Andrupenes lauku sētas muzejam. Berķeneles muižā tiek plānots iegādāties papildus aprīkojumu veiksmīgai un kvalitatīvai darbībai, lai spētu organizēt plenēru, kura laikā novada mākslinieki veidos vides objektus. Aprīkojums tiks iegādāts Balvu amatu mājai, lai popularizētu seno amatu prasmes un šo vērtību saglabāšanu. Lūznavā tiks radīta kalēju ekspozīcija.

Projekta vadītāja: Inese Matisāne, +371 26315587, e-pasts: inese.matisane@lpr.gov.lv