Projekta apraksts


Projekta nosaukums: Tematiskā biznesa attīstīšana un Tematisko ciemu komandu iespēju paplašināšana Latgales un Radvilišķu reģionos

Projekta numurs: LLIV-306

Akronīms: Tematiskie ciemi

Programma: Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013.gadam (4.projektu konkurss)

Projekta partneri:
Radvilišķu rajona pašvaldības administrācija (vadošais partneris)
Aušros iela, Radvilišķi, Radvilišķu rajons, Lietuva
Kontaktpersona: Regvīta Gelumbauskiene
rg@projektus.lt; T. +370 868757664; F. +370 852001646

Latgales plānošanas reģions
Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, Latvija
Kontaktpersona: Kristīne Ivanova
Kristine.ivanova@latgale.lv; T. +371 26461457; F. +371 64624300

Projekta vispārējais mērķis:
Veicināt ekonomisko un sociālo attīstību pārrobežu līmenī- paplašinot tematisko ciemu biznesa ideju, kas balstās uz tradicionālām aktivitātēm; attīstīt uzņēmējdarbības un darba tirgu, uzlabot dzīves apstākļus, paaugstināt iedzīvotāju kapacitāti un reģiona pievilcību.

Apakšmērķi:
1. Veicināt „alternatīvo” mazo uzņēmējdarbību ciemos caur praktisku tematiskā biznesa koncepcijas attīstīšanu;
2. Stiprināt ciemu kopienas, paaugstinot iedzīvotāju prasmes un uzņēmību īstenot ciemu stratēģijas vai arī citus projektus;
3. Radīt un veicināt „ciemu revitalizācijas” modeli, tādējādi paplašinot un atbalstot tematisko ciemu tīklu.

Mērķa grupas:
Projekta uzraudzības un vadības komandas darbinieki, ciemu iedzīvotāji, pašvaldību speciālisti, tūrisma informācijas un uzņēmējdarbības atbalsta centru darbinieki.

Projekta aktivitātes:
1. Vadība un koordinācija (WP1)

 • 3 uzraudzības grupas sanāksmes un 6 vadības grupas sanāksmes;
 • 8 preses relīzes, 1 TV pārraide, 1 radio pārraide

2. Sabiedrības iesaistīšana (WP2)

 • Motivācijas semināru organizēšana;
 • Konsultācijas un koučings
 • Ziņu lapu izdošana.

3. Ciemu komandu stiprināšana (WP3)

 • Apmācības tematisko ciemu kapacitātes stiprināšanai:
 • – Kā strādāt ar kopienām, pašvaldībām,
 • – Tematisko ciemu koncepcija, ideja un vēsture,
 • – Komandas darbs,
 • – Biznesa prasmes;
 • 3 mācību braucieni (Polija, Lietuva, Latvija).

4. Tematisko ciemu biznesa ideju attīstīšana (WP4)

 • Darba grupas ciemu biznesa ideju attīstīšanai;
 • Zīmolu radīšana un logo izstrāde tematiskajiem ciemiem;
 • Biznesa plānu izstrāde;
 • Latvijas un Lietuvas amatnieku festivāla koncepcijas izstrāde;
 • Amatnieku festivāla organizēšana;
 • Mārketinga materiālu izstrāde;
 • Stendu un kiosku iegāde.

Projekta kopējais budžets
313759,80 EUR

Projekta periods
18 mēneši