Tematisko ciemu projekts noslēdzies

Latgales plānošanas reģions 2014.gada 22.maijā Daugavpilī rīkoja Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta LLIV-306 „Tematiskā biznesa attīstīšana un Tematisko ciemu komandu iespēju paplašināšana Latgales un Radvilišķu reģionos”, akronīms Tematiskie ciemi, noslēguma forumu.

Noslēguma forumā piedalījās projekta partneri no Radvilišķu rajona pašvaldības un Latgales plānošanas reģiona, jaunie un vecie tematiskie ciemi, pašvaldību pārstāvji un mediji. Forumu „Tematiskie ciemi Latgalē un Aukštaitijā” atklāja Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšēdētājs Aldis Adamovičs, kurš uzsvēra, cik būtiski ir šādi projekti, kuros var piedalīties ikviens cilvēks, pilveidot sevi, iegūt jaunas zināšanas un, iespējams, pēc tam sākt nodarboties ar uzņēmējdarbību un veicināt savas apdzīvotas vietas attīstību.

Projekta vadošā partnera pārstāvis Romualda Rimkuviene savā uzrunā norādīja, ka Tematisko ciemu veidošana kopā ar Latgales reģionu ir bijis ļoti interesants piedzīvojums un ka lielākais ieguvums ir tas, ka visi tematiskajos ciemos iesaitītie cilvēki ir sākuši sadarboties.

Projekta noslēguma forumā tematiskie ciemi prezentēja sevi gan seminārā, gan arī praktiski demonstrēja savu piedāvājumu tirdziņā, kurš notika vienības laukumā. Tirgū varēja iegādāties dažādos mājražojumus, piedalīties radošajās darbnīcās un uzdancot Salnavas Muzikantu ciema kapelas pavadībā.

Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta LLIV-306 „Tematiskā biznesa attīstīšana un Tematisko ciemu komandu iespēju paplašināšana Latgales un Radvilišķu reģionos”, akronīms Tematiskie ciemi, īstenošanu Latgales plānošanas reģions uzsāka 2012.gada 8.augustā un projekts noslēgsies 2014.gada 31.maijā. Projekta kopējais budžets bija 313 759.80 eiro. Projekta ietvaros tika īstenotas aktivitātes, kuras veicināja Latgales un Aukštaitijas tematisko ciemu tīkla paplašināšanos- apmācības, motivācijas semināri un pieredzes apmaiņas braucieni. Projekta ietvaros Latgales reģionā ir izveidojušies 20 jauni tematiskie ciemi, ar kuriem var iepazīties reģionālajā portālā www.latgale.lv, latgale.lv/lv/regionalie_projekti/ciemi/ciemi.

Sirsnīgi aicinām apmeklēt Latgales tematiskos ciemus!

Kristīne Ivanova
Latgales plānošanas reģions
E-pasts: kristine.ivanova@latgale.lv
www.latgale.lv