Uzsākta projekta „Tematiskā biznesa attīstīšana un Tematisko ciemu komandu iespēju paplašināšana Latgales un Radvilišķu reģionos”, akronīms Tematiskie ciemi, īstenošana

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Radvilišķu rajona pašvaldības administrāciju ir uzsācis Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta LLIV-306 ”Tematiskā biznesa attīstīšana un Tematisko ciemu komandu iespēju paplašināšana Latgales un Radvilišķu reģionos”, akronīms Tematiskie ciemi, īstenošanu. Projekta Tematiskie ciemi vispārējais mērķis ir veicināt ekonomisko un sociālo attīstību pārrobežu līmenī- paplašinot tematisko ciemu biznesa ideju, kas balstās uz tradicionālām aktivitātēm; attīstīt uzņēmējdarbības un darba tirgu, uzlabot dzīves apstākļus, paaugstināt iedzīvotāju kapacitāti un reģiona pievilcību. Galvenā mērķa grupa ir lauku teritoriju un ciemu iedzīvotāji. Projekta aktivitātes ir vērstas uz iedzīvotāju aktivizēšanu, zināšanu un pieredzes paplašināšanu, kā arī ciemu komandu veidošanu un jaunu tematisko ciemu izveidi Latgales reģionā un Radvilišķu rajonā, tādā veidā paplašinot jau esošo Tematisko ciemu tīklu. Projekta laikā ciemu iedzīvotājiem tiks sniegtas apmācības, motivācijas semināri un konsultācijas lai attīstītu ciemu tēmas un biznesa idejas, kā arī būs iespēja piedalīties vairākos pieredzes apmaiņas braucienos un apmeklēt tematiskos ciemu Polijā, Lietuvā un Latvijā. Projekta kopējais budžets ir 313759,80 eiro, no kuriem 85% jeb 266 695,83 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums, un tā īstenošanas periods ir 18 mēneši. Sīkāka informācija par projekta aktivitātēm ir pieejama reģionālajā portālā www.latgale.lv, sadaļā reģionālie projekti.

2012.gada 12.decembrī Latgales plānošanas reģiona pārstāvji devās uz Lietuvu, Radviliškiem, lai piedalītos projekta uzraudzības komitejas un vadības grupas sanāksmēs. Projekta partneri prezentēja savus reģionus, kā arī pārrunāja kopīgi darāmos darbus, lai projekta īstenošana būtu veiksmīga. Latgales plānošanas reģions Tematisko ciemu projektu īsteno kā Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta LLII- 106 „Tematiskie ciemi: jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pierobežu reģionos”, akronīms VILLAGE HEITAGE, turpinājumu. Radvilišķu rajona pašvaldības administrācijas pārstāvjiem bija liela interese par šāda veida projekta īstenošanu, par veiksmēm un neveiksmēm, par īstenošanas gaitā sastaptajām grūtībām un sagaidāmajiem rezultātiem, tāpēc projekta vadītāja Kristīne Ivanova sniedza prezentāciju par Latgales tematiskajiem ciemiem.

Ar ekskursiju pa apjaunoto Burbišķu muižu un cerību uz veiksmīgu sadarbību noslēdzās pirmā partneru tikšanās.

Informāciju sagatavoja:
Projekta Tematiskie ciemi vadītāja
Kristīne Ivanova
Latgales plānošanas reģions
+37126461457
Kristine.ivanova@latgale.lv