BUS – Business Development Opportunities on External EU Borders

Projekts “BUS – Business Development Opportunities on External EU Borders”.

Programmas ESPON aktivitāte ir pētījums, kas veicinās teritoriālo pierādījumu plašāku izmantošanu, pievienojot Eiropas perspektīvu politikas izstrādei valsts, reģionālā un vietējā līmenī saskaņā ar ESPON 2020 programmu.  ESPON 2020 programma tiek īstenota tematiskā mērķa Nr. 11 „Institucionālo spēju un publiskās pārvaldes efektivitātes palielināšana” ietvaros fokusējoties uz zināšanu apmaiņu un apguvi jautājumiem, kas saistīti ar visiem 11 tematiskajiem mērķiem.

Apjomīgā pētījumā tiks analizētas uzņēmējdarbības attīstības problēmas un iespējas piesaistīt investīcijas uzņēmējdarbības attīstībai, kā tuvums ES ārējai robežai var būt noderīgs sociālekonomiskajai un reģionālajai attīstībai, un, kāda politika un atbalsta mehānismi ir nepieciešami, lai veicinātu šo un līdzīgu attālāko reģionu uzņēmējdarbības attīstību un kohēziju, samazinot to segregāciju pārrobežu teritorijās pie Latvijas, Lietuvas un Rumānijas ES ārējās robežas.

Projekta partneri:

 • Latgales plānošanas reģions
 • Eiroreģiona “Ezeru zeme” Lietuvas birojs
 • Rumānijas-Moldovas Republikas Pārrobežu sadarbības programmas Tehniskais sekretariāts
 • Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
 • Eiropas Robežreģionu asociācija

Galvenie izpētes jautājumi:

 • Kādi ir galvenie izaicinājumi, ar kuriem saskaras uzņēmēji strādājot ES austrumu ārējās robežas reģionos?
 • Kādas ir investīciju piesaistes iespējas un salīdzinošās priekšrocības no atrašanās pie ES ārējās robežas?
 • Kādi uzņēmējdarbības atbalsta mehānismi jau šobrīd pastāv un kā tie ietekmē šīs teritorijas?
 • Kāpēc atsevišķas uzņēmējdarbības atbalsta formas nav sniegušas cerētos sociāli-ekonomiskās attīstības rezultātus?
 • Kādi konkrēti atbalsta mehānismi būtu jāveido, lai stimulētu uzņēmējus attīstīt savu darbību pierobežas reģionos izmantojot tur pastāvošās priekšrocības?
 • Kāda veida pārrobežu sadarbība ar ne-ES kaimiņvalstīm varētu stimulēt uzņēmējdarbības attīstību robežregionos?
 • Cik zinoši uzņēmējdarbības jomā ir vietējie uzņēmēji? Kā palielināt viņu zināšanas, īpaši, par uzņēmējdarbību robežreģionos?

 

Galvenie sagaidāmie rezultāti:

 • Analīze par esošo uzņēmējdarbības vidi ES ārējās robežas reģionos, norādot uz izaicinājumiem un iespējamām
 • Esošo uzņēmējdarbības atbalsta veidu ietekmes novērtējums uz reģionu teritorijas attīstību
 • ES ārējo robežu reģionu teritoriālo stratēģiju kopējais ietvars, kas norādītu kā ES ārējās robežas tuvums var palīdzēt piesaistīt investīcijas un uzlabot ekonomisko attīstību
 • Rekomendācijas un uzņēmējdarbības atbalsta veidu ierosinājumi katrā no analīzes teritorijām, kuri vērsti uz uzņēmējdarbības attīstību un investīciju piesaisti pierobežas reģionos izmantojot to atrašanās vietu un citus nosacījumus kā kapitālu.

2018.gadā ar ESPON EGTC tika noslēgts līgums par projekta ieviešanu.

2019.gada decembrī notika projekta atklāšanas sanāksme, kurā piedalījās ESPON EGTC, konkursā izvēlētā pakalpojuma sniedzēja konsultāciju un pētījumu centra “Spatial Foresight” pārstāvji, kā arī pētnieki no Vācijas, Rumānijas, Lietuvas un Latvijas. Projekta komanda 2019.gada decembrī tikās un diskutēja arī ar LPR AP.

2020.gada laikā LPR sadarbībā ar reģiona pašvaldībām iesaistījās projekta ekspertu komandas organizētajās individuālajās intervijas ar reģiona pašvaldību vadību un speciālistiem, interviju organizēšanā ar aktīviem uzņēmējiem, ar ministrijām un aģentūrām, kā arī līdzdarbojās sociālekonomisko datu apkopošanā. 2020.gada decembrī ESPON EGTC nodeva ziņojuma projektu partneriem. Tas ir pieejams šeit: www.espon.eu/bus