Build up Skills – Latvija (EEBR-LV)

Ievads
Uzdevumi, kas Latvijai jāveic energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomā, ir vieni no svarīgākajiem, lai sasniegtu ilgtermiņa mērķus enerģētikas un klimata jomā. Ēkas ir materiālu un enerģiju ietilpīgas inženierbūves, un ēkas Latvijā ir viens no lielākajiem gala enerģijas patērētājiem. Tāpat Latvijas atjaunojamo energoresursu rīcības plānā Latvija apņemas īstenot izvirzīto mērķi 2020.gadā sasniegt 40% atjaunojamo energoresursu īpatsvaru enerģijas galapatēriņā. Pašlaik prioritāri ilgtermiņa mērķi Eiropas savienībā kā jaunu ēku būvniecības, tā arī esošo ēku renovācijas gadījumā ir:

  • paaugstināt ēku energoefektivitāti, tuvojoties nulles enerģijas patēriņa ēkas rādītājiem;
  • palielināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu ēku enerģijas patēriņa segšanai;
  • samazināt CO2 emisijas.

Enerģijas patēriņa samazināšana ēkas izmantošanas laikā un atjaunojamo energoresursu izmantošana enerģijas patēriņa nodrošināšanai ir viens no svarīgākajiem faktoriem, lai samazinātu ēkas ietekmi uz apkārtējo vidi un klimata izmaiņām, uzlabotu energoapgādes drošību, konkurētspēju un saglabātu zemas enerģijas cenas.
Būtisks priekšnoteikums šajā nozarē ir strādājošo zināšanu un prasmju paaugstināšana, lai būtu iespējams apgūt Latvijas ēkām raksturīgo augsto energoefektivitātes potenciālu un sasniegtu izvirzītos mērķus atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomā. Lai ieguldījumi energoefektivitātē un atjaunojamo energoresursu izmantošanā būtu ekonomiski pamatoti, augsta būvniecības kvalitāte renovācijas un būvniecības projektos ir viens no svarīgākajiem faktoriem.

Projekta mērķis
Projekta mērķis ir izveidot vadlīnijas un rīcības plānu energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu nozarē strādājošo zināšanu un prasmju paaugstināšanai, kas ļautu veiksmīgi izmantot atjaunojamos energoresursus un sasniegt zemu enerģijas patēriņu ēkās pēc to renovācijas un būvniecības, sasniegt 2020. gadam izvirzītos mērķus.

Projekta aktivitātes
Projektā paredzētas vairākas aktivitātes no kurām svarīgākās ir:

  • esošās situācijas analīze ar mērķi identificēt un raksturot nepieciešamo prasmju līmeni strādājošajiem, lai būvniecības sektors palīdzētu sasniegt 2020. gadam izvirzītos mērķus;
  • izveidot vienotu platformu, lai apvienotu visas atbildīgās un ieinteresētās puses energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu jomā strādājošo apmācībai un kvalifikācijas celšanai;
  • izstrādāt vadlīnijas un rīcības plānu energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu jomā nodarbināto zināšanu un prasmju paaugstināšanai ar mērķis sasniegt 2020. gadam izvirzītos mērķus.
  • izstrādāto vadlīniju un rīcības plāna izvērtēšana nacionālā un reģionālā līmenī;
  • pārņemt labāko praksi un dalīties pieredzē ar citām ES dalībvalstīm energoefektivitātes paaugstināšanas un atjaunojamo energoresursu izmantošanas jautājumu risināšanā ēkās.

Plānotie rezultāti
1. Tiks izstrādātas vadlīnijas un rīcības plāns energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu jomā nodarbināto zināšanu un prasmju paaugstināšanai, kas ļautu veiksmīgi izmantot atjaunojamos energoresursu un sasniegt zemu enerģijas patēriņu ēkās pēc to renovācijas un/vai būvniecības.
2. Tiks izveidota vienota platforma ieinteresēto pušu energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu jomā strādājošo apmācībai un kvalifikācijas celšanai.
3. Tiks veicināta zināšanu un prasmju izaugsme, kas ļaus Latvijai sasniegt uz 2020. gadu izvirzītos mērķus energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamo energoresursu izmantošanai ēkās.
4. Tiks veicināta politiķu un lēmumu pieņēmēju izpratne par energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu izmantošanu ēkās.
Projekta vadošais partneris ir Rīgas plānošanas reģions. Sadarbības partneri ir Kurzemes, Latgales Vidzemes un Zemgales plānošanas reģioni, kā arī Latvijas Būvinženieru savienība, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība, Latvijas vides investīciju fonds un Latvijas Būvnieku asociācija.

RĪCĪBAS PLĀNS “Būvniecībā strādājošo kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana 2020.gada enerģijas un klimata mērķu sasniegšanai”
Rīcības plāns izstrādāts balstoties uz esošās situācijas analīzi, kas raksturo būvniecības tirgū strādājošo zināšanas un prasmes, kā arī pašreizējo situāciju būvniecībā kopumā. Rīcības plānā sadarbībā ar enerģētikas, būvniecības un izglītības ekspertiem ir izstrādāti un apkopoti priekšlikumi būvniecībā strādājošo kvalifikācijas un zināšanu paaugstināšanai.

Projekts tiek līdzfinansēts programmas „Intelligent Energy” ietvaros. Projekta kopējais budžets ir 186 108 EUR.

Projekta īstenošanas laiks ir 18 mēneši.

Kontaktinformācija:
Jānis Daugavietis
projekta koordinators Latgales plānošanas reģionā
67224044
Janis.daugavietis@latgale.lv