BSR Food Coalition

Projekta nosaukums: Bioloģiskā pārtika skolu maltītēs (BSR Food Coalition)

Projekta Nr.: #S002

Programma: Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2021.–2027. gadam, projekta akronīms: “BSR Food Coalition”

Projekta vadošais partneris: Klaipēdas Universitāte (LT)

Projekta partneri: Asociācija “Klaipeda Region” (LT), Sustainable Gastro (LT), Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Lietuvā (LT), Latgales plānošanas reģions (LV), Kurzemes plānošanas reģions (LV), Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā (LV), Tartu apriņķa pašvaldību apvienība (EE), Veru novada attīstības centrs (EE)

Kopējās projekta izmaksas ir 499 972,00 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 399 977,60 EUR.

Latgales plānošanas reģiona budžets ir 53 928,00 EUR, no tiem ERAF  43 142,40 EUR.

Projekta mērķis:  Bioloģiskās pārtikas īpatsvara palielināšana skolu maltītēs no vietējiem ražotājiem, maziem un vidējiem lauksaimniekiem.

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, projektam ir 4 darbības virzieni:

1.Situācijas analīze un metodoloģijas izstrāde

Galvenais mērķis ir identificēt šķēršļus un nepilnības bioloģiskās produkcijas iekļaušanai un nodrošināšanai zaļajā publiskajā iepirkumā. Saskaņā ar Agroresursu un ekonomikas institūta pētījumu (2021.g.) Latvijā tikai 3% bioloģiski sertificētu uzņēmumu pārdod produkciju publiskajos iepirkumos, tostarp skolu ēdināšanas iepirkumos. Līdzīga problēma pastāv arī citās projekta partnervalstīs. Līdz ar to nepieciešams izzināt pastāvošos šķēršļus un problēmas katrā reģionā, lai mērķtiecīgi veidotu atbalsta pasākumus gan vietējiem ražotājiem, gan zaļā publiskā iepirkuma veicējiem, t.i. pašvaldībām.

2.Kapacitātes stiprināšana pašvaldībās

Aktivitātes fokuss ir celt pašvaldību iepirkuma speciālistu kapacitāti zaļā publiskā iepirkuma organizēšanā, paplašinot vietējo ražotāju iespēju piedalīties pašvaldību organizētajos pārtikas iepirkumos (regulāra sadarbība ar vietējām izglītības iestādēm un ražotājiem, preču dalījums daļās, piegādes īpatnības, skolu iespējas/vecāku iesaiste finansējuma nodrošināšanā maltītes cenas apjomam u.tml.). Plānotas 3 apmācību sesijas, ar vadlīniju un izdales materiālu izstrādi.

3.Sadarbības veicināšana starp ražotājiem

Aktivitātes fokuss ir zināšanu pilnveide darbam elektronisko iepirkumu sistēmā, konkurētspējīga cenu piedāvājuma izveidē, atbilstoša preču sortimenta un piegāžu regularitātes nodrošināšanā, kā arī sadarbības veicināšanā ražotāju starpā produktu apjoma paaugstināšanai. Plānotas 3 apmācību sesijas, ar vadlīniju un izdales materiālu izstrādi.

4.Sabiedrības izglītošanas pasākumi

Aktivitātes mērķis ir veselīga uztura veicināšanas pasākumu organizēšana skolās un sociālajos tīklos. Plānoti semināri, t.sk. meistarklases ēdinātājiem.

Projekta realizācijas gaitā sasniedzamie rezultāti ir sekojoši:

• sagatavota metodoloģija un veikta esošās situācijas analīze par būtiskākajiem šķēršļiem un nepilnībām bioloģiskās produkcijas iekļaušanai un nodrošināšanai zaļajā publiskajā iepirkumā;

• veikti kapacitātes stiprināšanas pasākumi pašvaldībās sadarbībai ar vietējām izglītības iestādēm un ražotājiem zaļā publiskā iepirkuma īstenošanas pilnveidošanai, sagatavotas vadlīnijas un izdales materiāli;

• veicināta sadarbība starp vietējiem ražotājiem dalības veicināšanai zaļajā publiskajā iepirkumā skolu maltīšu nodrošināšanai, sagatavotas vadlīnijas un izdales materiāli;

• popularizēti veselīga uztura pasākumi, organizētas meistarklases un semināri.

Mērķgrupas:

Vietēji bioloģiskās pārtikas ražotāji, skolu administrācija, pašvaldības, skolēni, vecāki.

Projekta ieviešanas rezultātā tiks veicināta Latgales reģiona vietējo bioloģiskās pārtikas ražotāju konkurētspēja, panākta īsāka bioprodukcijas izplatīšanas ķēde un lielāks vietējās produkcijas patēriņš. Celta vietējo pašvaldību kompetence zaļā iepirkuma īstenošanā saskaņā ar vietējo ražotāju iespējām un vajadzībām. Veicināta veselīgākas pārtikas piegāde skolu maltītēm.

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021. – 2027.gadam mērķis ir ar transnacionālās sadarbības palīdzību praksē īstenot inovatīvus, uz ūdens ekonomiju vērstus un klimata neitrālus risinājumus, nodrošinot ieguvumu visiem Baltijas jūras reģiona pilsoņiem. Programmas mājas lapa www.interreg.lv/lv. Oficiālā ES mājas lapa: www.europa.eu.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2022.- 30.09.2024. (24 mēneši).

Kontaktinformācija:
Rita Ivanova
Latgales plānošanas reģiona
Latgales uzņēmējdarbības centra
Komercdarbības speciāliste
e-pasts: rita.ivanova@lpr.gov.lv
tālr. 64624300