Par projektu


 


 

Projekta nosaukums: Bella Dvina – ceļojums cauri robežām, atklājot rietumu Daugavas reģiona kultūru un dabu
Programma: BJR INTERREG III B Neighbourhood Programme INTERREG III Priority South, Latvia – Lithuania – Belarus
Projekta vispārējais mērķis: Sekmēt tūrisma attīstību Baltkrievijas – Latvijas pierobežas reģionos radot kopīgu pārrobežu tūrisma telpu gar Daugavas rietumu krastu
Pamatojums: Projekta partneri nonāca pie secinājuma, ka pierobežas reģionu ekonomisko attīstību var paātrināt izveidojot vienotu pierobežas tūrisma telpu gar Daugavas rietumu krastu no Daugavpils līdz Polockai un tālāk līdz Vitebskai. Labi attīstīta tūrisma infrastruktūra Daugavas krastos beidzas līdz ar Vitebskas robežu. Ar šo mērķi Polockas rajona izpildkomiteja nolēma attīstīt tūrisma pakalpojumu sniegšanas jomu Baltkrievijas pusē
Projekta aktivitātes:

 • izveidot mūsdienīgu tūrisma plānošanas sistēmu Polockas, Vitebskas un braslavas tūrisma zonās;
 • uzlabot Polockas tūrisma informācijas centra infrastruktūru;
 • izveidot 7 tūrisma informācijas punktus Polockas un Vitebskas tūrisma zonās un uz Latvijas – Baltkrivijas robežas;
 • veicināt vietējo pašvaldību sadarbību abās Latvijas – Baltkrievijas robežas pusē;
 • izveidot partnerības tīklu “Bella Dvina”;
 • attīstīt vietējo pašvaldību potenciālu tūrisma pakalpojumu sniegšanas jomā;
 • izstrādāt reģionālā mārketinga un reģiona tūrisma attīstības koncepciju;
 • izstrādāt tūrisma informācijas portālu Bella Dvina;
 • izstrādāt kopīgus pārrobežu tūrisma maršrutus un piedāvājumus, kuri tiks piedāvāti zem vienota nosaukuma “Bella Dvina”- izstrādāt norāžu sistēmu tūristiem;
 • izdot informācijas materiālus un kartes;
 • mārketinga pasākumi – dalība 2 tūrisma izstādēs Minskā un Rīgā;

Projekta darbības stratēģija:
– Tūrisma plānošanas stratēģijas izstrāde un ieviešana Polockas, Vitebskas un Braslavas tūrisma zonām (atklāšanas konference, 2 projekta ekspertu darba grupas, 3 semināri piedaloties tūrisma nozares pārstāvjiem, pārrobežu tūrisma maršrutu un produktu izstrāde, mācību brauciens uz Vācijas – Francijas reģiona PAMINA Reinas parku, praktisku rekomendāciju izstrāde Vitebskas apgabala tūrisma attīstības reģionālās programmas realizācijai
– Efektīvas tūrisma pakalpojumu piedāvājuma sistēmas veidošana un organizēšana (Polockas tūrisma informācijas centra un tūrisma informācijas punktu nodrošināšana ar aprīkojumu 7 rajonos – Polockas, Vitebskas un Braslavas tūrisma zonās, 4 ekspertu darba tikšanās, pārrobežu kontaktu tīkla izveidošana “Bella Dvina”, apmācības baltkrievu ekspertiem Latgales reģiona attīstības aģentūrā).
– Reģiona Bella Dvina virzība un reklāma, tūrisma tirgos (mārketinga stratēģijas izstrāde, tūrisma portāla Bella Dvina izstrāde, informatīvo materiālu un karšu izdošana,piedalīšanās tūrisma izstādēs Rīgā un Minskā, tūrisma pilot maršruta izstrādāšana un ieviešana, starptautiskā noslēguma konference Polockā).

Projekta rezultāti:

 • aprīkots tūrisma informācijas centrs Polockā
 • aprīkoti 7 tūrisma informācijas punkti rajonos
 • uzstādīta informatīva norāžu sistēma ar kartēm
 • izdotas 8000 tūrisma kartes, 6000 informatīvo flaijeri, 3000 reklāmas brošūras
 • izveidots tūrisma informācijas portāls “Bella Dvina”, kas sasaistīts ar www.balticlakes.com
 • organizētas apmācības Baltkrievijas speciālistiem Latvijā un Vācijā
 • 2 starptautiskas konferences
 • 7 starptautiskie semināri
 • reģiona prezentācija 2 starptautiskās izstādēs
 • izstrādāta tūrisma attīstības stratēģija un praktiskas rekomendācijas tās realizācijai Polockas, Vitebskas un Braslavas tūrisma zonām
 • izstrādāti jauni pārrobežu tūrisma maršruti rietumu Daugavas krastā (palaisti 2 maršruti pa upi, izbūvētas stāvvietas, iepirkts aprīkojums tūristiem)
 • Vitebskas apgabalam nodota pieredze tūrisma nozares attīstībā no Latgales reģiona attīstības aģentūras un vācu – franču reģiona PAMINA (Reinas parks)
 • izveidots pārrobežu sadarbības tīkls starp Bella Dvina vietējām pašvaldībām, intensificēta pārrobežu sadarbība, radīta bāze turpmākiem kopīgiem projektiem.

Projekta periods: 24 mēneši


Projekta karte:

________________________
Kontaktinformācija:
Tālr. +371 65428111