27.februārī norisinājās projekta „BELLA DVINA 2” ceturtā darba grupas sanāksme

2013.gada 27. februārī Verhnedvinskas rajona izpildkomitejā, Baltkrievijā, norisinājās projekta Nr. LLB-1-098 “Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2), kas tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros, ceturtā darba grupas sanāksme, kurā piedalījās projekta partneri no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas.

Sanāksmes laikā projekta partneri ziņoja par projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm, par veiktajām iepirkuma procedūrām un sasniegtajiem rezultātiem. Projekta vadītāja Tatjana Kozačuka detalizēti iepazīstināja klātesošos par plānotajām aktivitātēm tuvākajiem 3 mēnešiem, kā arī par iesniegto atskaiti par projekta īstenošanas 10 mēnešiem sekretariātam. Sanāksmes laikā daudz uzmanības tika pievērsts iepirkumu procedūru organizēšanai un infrastruktūras uzlabošanai.

Tuvākajā laikā tiek plānota kopējo reģionu BELLA DVINA un Baltijas Ezeru zemes prezentēšana starptautiskajās tūrisma izstādēs „MITT 2013” Maskavā un „Otdih 2013” Minskā, kā arī apmācību organizēšana un citu projekta aktivitāšu īstenošana.

Fotogrāfijas:

Darba grupas sēde tika organizēta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLB-1-098 “Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) ietvaros. Projekta kopējais budžets ir 1 789 387 EUR. No šīs summas 90% – 1 610 448,30 EUR (1 131 887,40 LVL) ir Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.