Notiek informācijas apkopošana brošūras „Tavas skaistākās brīvdienas Latgales, Aukštaitijas un Vitebskas reģionos” un tūrisma kartes izdošanai

Latgales plānošanas reģions ir Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLB-1-098 “Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) vadošais partneris. Kopumā šajā projektā ir iesaistīti 11 partneri, tajā skaitā 2 partneri no Latvijas (Latgales plānošanas reģions un Latgales reģiona attīstības aģentūra), 3 partneri no Lietuvas (Anīkšču rajona pašvaldības administrācija, Utenas tūrisma informācijas centrs un Zarasu rajona pašvaldības administrācija) un 6 no Baltkrievijas (Polockas pilsētas izpildkomiteja, Braslavas rajona izpildkomiteja, Mioru rajona izpildkomiteja, Verhnedvinskas rajona izpildkomiteja, Rossonu rajona izpildkomiteja un Starptautiskās sadarbības attīstības atbalsta iestāde „Interakcija”). Projekta kopējais budžets ir 1 789 387 EUR. No šīs summas 90% – 1 610 448,30 EUR (1 131 887,40 LVL) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts.
Vispārējais projekta mērķis ir veicināt tūrisma attīstību Latgales-Utenas-Vitebskas (LV-LT-BY) pārrobežu reģionā, izmantojot kopēju pārrobežu pieeju tūrisma eksporta un produktu sekmēšanā un sadarbības veicināšanā starp tūrisma sektora speciālistiem.
Viena no projektā paredzētajām aktivitāšu grupām ir kopējā mārketinga kampaņa Bella Dvina un Baltijas ezeru zemes teritorijām. Mārketinga kampaņas ietvaros pārrobežu reģiona popularizēšanai ir paredzēta tūrisma brošūras ar kopējā galamērķa tūrisma objektu aprakstu, kopējās tūrisma kartes, kā arī 5 kopējo LV-LT-BY pārrobežu maršrutu sagatavošana un izdošana. Ņemot vērā, ka tuvojas starptautiskās tūrisma izstādes „Balttour 2012” Rīgā un „Vivatour 2012” Viļņā, kur ir paredzēts piedalīties un popularizēt kopējo LV-LT-BY galamērķi, tad projekta partneri jau aktīvi strādā pie informācijas sagatavošanas augstāk minētajiem mārketinga materiāliem.

Brošūras izdošanas mērķis ir kopēja Baltijas Ezeru Zemes un reģiona „Bella Dvina” datu bāze, kas ietvers informāciju par kultūrvēsturiskajiem objektiem, muzejiem, muižām un pilīm, baznīcām, dabas resursiem, gastronomisko tūrismu, kā arī par aktīvas atpūtās (zirgu izjādes, piedzīvojumu un ūdens tūrisms), ziemas un veselības tūrisma piedāvājumiem Latgalē, Rytu Aukštaitijā un Vitebskas reģionā. Bet kopējā tūrisma karte sastāvēs no LV-LT-BY galamērķa kartes, pilsētu kartēm, kā arī tūristiem nepieciešamās informācijas, tādas kā izmitināšanas iestāžu kontaktinformācijas un citas.
Tūrisma objektu/uzņēmumu informācijas apkopošanai tiek piesaistīti pieredzējuši tūrisma informācijas centru (TIC) speciālisti no visām partneru organizācijām. Bet, ņemot vērā, ka informācijas apkopošana ir publiska un atklāta pilnīgi visiem ieinteresētajiem uzņēmumiem, lūdzu līdz 2012.gada 16.janvārim, pašvaldībai piederošo tūrisma uzņēmumus un privātos tūrisma pakalpojumu sniedzējus informēt savas teritorijas tūrisma informācijas centru speciālistus par Jūsu piedāvātā tūrisma pakalpojuma atbilstību augstāk minēto sadaļu tēmām.
Šī informācija palīdzēs mums sagatavot pilnvērtīgu informāciju par Latgales tūrisma piedāvājumiem. Savukārt izdotie mārketinga materiāli popularizēs kopējo LV-LT-BY galamērķi un sekmēs pārrobežu reģiona ekonomisko izaugsmi.

Jautājumu gadījumā, lūdzu, griezties pie projekta vadītājas Tatjanas Kozačukas, pa e-pastu tatjana.kozacuka@latgale.lv vai mob.tālruni +371 26395176.

Šī brošūra tiek izstrādāta un tiks izdota Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLB-1-098 “Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) ietvaros. Projekta kopējais budžets ir 1 789 387 EUR. No šīs summas 90% – 1 610 448,30 EUR (1 131 887,40 LVL) ir Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.