BELLA DVINA 2


Programma: Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma. Šī programma ir Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmas IIIA Dienvidu prioritātes turpinājums 2007. - 2013.gadam. Vispārējais Programmas stratēģiskais mērķis ir veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas robežu reģionu teritoriālo kohēziju, nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību un ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī veicināt starpkultūru dialogu un kultūras daudzveidību. Programma aptver Latgales reģionu Latvijā, Paņevežas, Utenas, Viļņas, Alitas un Kauņas apgabalus Lietuvā, kā arī Vitebskas, Mogiļevas, Minskas un Grodņas apgabalus Baltkrievijā. Kā Programmas Kopīgā vadības iestāde darbojas Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija. Programmas oficiālā interneta vietne ir www.enpi-cbc.eu.

Projekta nosaukums: „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (Nr. LLB-1-098)

Projekta vadošais partneris: Latgales plānošanas reģions

Projekta partneri:
PP2: Latgales reģiona attīstības aģentūra;
PP3: Anikšču rajona pašvaldības administrācija;
PP4: Utenas tūrisma informācijas centrs;
PP5: Zarasu rajona pašvaldības administrācija;
PP6: Polockas pilsētas izpildkomiteja;
PP7: Braslavas rajona izpildkomiteja;
PP8: Mioru rajona izpildkomiteja;
PP9: Verhnedvinskas rajona izpildkomiteja;
PP10: Rossonu rajona izpildkomiteja;
PP11: Starptautiskās sadarbības attīstības atbalsta fonds „Interakcija”.

Asociētie partneri:
Vitebskas reģiona izpildkomitejas ekonomikas komiteja;
Vitebskas reģiona izpildkomitejas fiziskās audzināšanas, sporta un tūrisma departaments.

Vispārējais projekta mērķis ir veicināt tūrisma attīstību Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionā, izmantojot kopēju pārrobežu pieeju tūrisma eksporta un produktu sekmēšanā un sadarbības veicināšanā starp tūrisma sektora speciālistiem.
Specifiskie projekta mērķi: veicināt kopējās tūrisma tradīcijas Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas pārrobežu reģionā, organizējot kopējus tūrisma pasākumus Latgales-Utenas-Vitebskas reģionā, kā arī uzlabot publisko infrastruktūru kopējām ūdens tūrisma aktivitātēm – investēt tūrisma informācijas centru, publisko atpūtas vietu un objektu aprīkojumā un rekonstrukcijas darbos.
Projekta kopējais budžets: 1 789 387 EUR. No šīs summas 90% - 1 610 448,30 EUR (1 131 829,5 LVL) ir Eiropas Savienības atbalsts.

Projektā ir paredzētas 5 aktivitāšu grupas:

Aktivitāšu grupa I: Vadība un koordinācija:

 • 4 vadības grupas sanāksmju un 8 projekta ieviešanas grupu sanāksmju organizēšana;
 • 6 preses relīžu sagatavošana un ievietošana 11 partneru portālos un 2 tūrisma portālos www.balticlakes.com un www.belladvina.com

Aktivitāšu grupa II: Tūrisma speciālistu un tūrisma pakalpojumu sniedzēju kapacitātes paaugstināšana BELLA DVINA 2 un Baltijas Ezeru zemes galamērķos:

 • tūrisma pakalpojuma sniedzēju un tūrisma speciālistu apmācība 3 tēmās:

         - "Efektīva resursu plānošana un vadība tūrisma pakalpojumu uzņēmumos",
         - "E-komercijas izmantošana tūrisma produktu attīstībā",
         - "Augstas kvalitātes komunikācijas ētikas sekmēšana tūrisma pakalpojumu uzņēmumos";

 • rīcības plānu 2 stratēģiskiem tūrisma objektiem – Daugavpils cietoksnim Daugavpilī un vēsturiskajai ielai Polockā, izstrāde.

Aktivitāšu grupa III: Kopēja mārketinga kampaņa Bella Dvina un Baltijas ezeru zemes teritorijām:

 • 5 pārrobežu LV-LT-BY tūrisma maršrutu izstrāde, tajā skaitā, 3 kopējo semināru organizēšana;
 • kopējo mārketinga materiālu izstrāde un publicēšana, tajā skaitā, tūrisma brošūra ar tūrisma objektu aprakstu BELLA DVINA 2 un Baltijas Ezeru zemes galamērķos, 5 pārrobežu tūrisma maršruti, BELLA DVINA 2 un Baltijas Ezeru zemes galamērķa tūrisma karte;
 • kopēja tūrisma galamērķa popularizēšana 8 tūrisma izstādēs Rīgā, Viļņā, Hamburgā, Minskā un Sanktpēterburgā;
 • 3 promotūru Sanktpēterburgas tūrisma operatoriem un masu mediju pārstāvjiem organizēšana;
 • 2 TV/ 70 radio reportāžu pārraidīšana;
 • 8 rakstu publicēšana Latvijas un Lietuvas medijos.

Aktivitāšu grupa IV: Kopēji tūrisma pasākumi Bella Dvina un Baltijas ezeru zemes teritorijās:

 • 6 kopējo festivālu Līvānos, Krāslavā, Anikščos, Zarasos, Braslavā un Polockā organizēšana;
 • tūrisma foruma Polockā organizēšana;
 • noslēguma konferences Daugavpilī organizēšana.

Aktivitāšu grupa V: Tūrisma atbalsta infrastruktūras uzlabošana Bella Dvina un Baltijas ezeru zemes teritorijām:

 • 14 publisko atpūtas vietu labiekārtošana LV-LT-BY pārrobežu reģionā (3–LV, 3–LT, 8– BY):

         - Bebrenes vēstures muzejā Ilūkstes novadā;
         - publiskās atpūtas vietas pie Lielā Stropu ezera Daugavpilī;
         - atpūtas zonas uzlabošana Preiļos;
         - Kalītas kalna tūrisma centra Anikščos;
         - publiskās atpūtas vietas pie Zarasaitis ezera Zarasos;
         - Sudeikiai kempinga Utenas rajonā;
         - publiskās atpūtas vietas pie Dvinas Polockā;
         - publiskās atpūtas vietas pie Drivyati ezera Braslavā;
         - publiskās atpūtas vietas Verhnedvinskā;
         - Polostrovas pludmales pie Miory ezera;
         - publiskās atpūtas vietas Rossonos;
         - publiskās atpūtas vietas ciemā Zaborje, Rossonu rajonā;
         - publiskās atpūtas vietas ciemā Krasnopolje, Rossonu rajonā;
         - publiskās atpūtas vietas ciemā Mežno, Rossonu rajonā.

 • Biroja aprīkojuma un tehnikas nodrošināšana Latgales, Utenas un Vitebskas reģionu tūrisma informācijas centros un birojos labākai tūrisma pakalpojumu sniegšanai:

        Latgalē:
         - 9 datori, 9 monitori, 6 kopētāji, 7 skaneri, 8 printeri, 11 fotoaparāti, 14 informatīvie stendi (TICiem);
         - 1 interaktīvais dators, 1 stends, 1 statīvs, 5 stendi no organiskā stikla, 1 liela formāta stends, 1 sēdekļu komplekts (amatniecības zālei Līvānos);
         - 1 projektors, 1 stikla vitrīna, 8 informatīvie stendi, 1 liela formāta stends, 1 sēdekļu komplekts (Stikla muzejam Līvānos);
        Utenas apriņķī:
         - 4 datori, 3 monitori, 2 printeri, 2 skaneri, 1 brošūru stends, 1 fotoaparāts (TICiem);
        Vitebskas apgabals:
         - 11 wi-fi termināli, 5 fotoaparāti, 1 ploteris, 2 klēpjdatori, 3 printeri, 1 biroja skapis, 1 biroja galds, 6 stendi (TICiem).

 • Tūrisma norāžu un stendu uzstādīšana:

         - Latgalē: 541 tūrisma norāde
         - Vitebskas apgabals: 64 info norādes, 13 info „big boards”, 80 ceļa zīmes, 12 virziena norādes. KOPĀ: 710 norādes.

 • 4 dokumentu izstrāde:

         - dizaina projekti Līvānu amatniecības zālei un Stikla zālei, kā arī Krāslavas novada 12 ezeru un 2 upju apsaimniekošanas plāns un tehniskais projekts potenciālajai tūrisma vietai saskaņā ar izstrādāto apsaimniekošanas plānu.