Pašvaldību atbalsts uzņēmējiem 2022.gadā

Latgales plānošanas reģiona pašvaldību biznesa ideju/grantu konkursi

PašvaldībaVai tiek organizēts (vai plānots organizēt) biznesa ideju jeb grantu konkurss?Kāds ir atbalsta apmērs vienai biznesa idejai (EUR, atbalsta apmērs no – līdz)?Kāds ir kopējais grantu konkursa apmērs (EUR)?Kāds ir grantu konkursa pieteikšanās (uzsaukuma) termiņš?
Augšdaugavas novadslīdz 400016 000no 21. marta līdz 21. aprīlim,
rezultāti šeit
Balvu novadslīdz 500050 000no 28. marta līdz 28. aprīlim,
rezultāti šeit
Daugavpilslīdz 10 00060 000no 1.marta līdz 2.maijam,
rezultāti šeit
Krāslavas novadslīdz 400012 000no 28.marta līdz 25.aprīlim
Līvānu novads6000jūnijs
Ludzas novadslīdz 1000050 000līdz 16. maijam
Preiļu novadslīdz 250030 000līdz 11. aprīlim,
rezultāti šeit
Rēzekne44 000līdz novembrim
Rēzeknes novads5000 – 10 000100 000no 19. aprīļa līdz 19. maijam

 

Augšdaugavas novads

 • Skolēnu vasaras nodarbinātības programma
 • Skolēnu mācību uzņēmumu programma
 • Augšdaugavas novada jauno speciālistu piesaistes programma ar pašvaldības stipendiju fondu
 • Apmācības uzņēmējiem prioritārās jomās
 • Augšdaugavas novada zemnieku vakara tirdziņš Daugavpils pilsētā
 • Kopstendi izstādēs
 • Tiešsaistes vietējo ražotāju katalogs – ar tiešsaistes tirdzniecības iespējām
 • Augšdaugavas novada pašvaldība piedāvā telpu izmantošanas iespējas uzņēmējiem, un zemes un telpu nomas atlaides
 • Grantu konkurss, ar budžetu 16000 eiro, paredzot līdz 4000 eiro vienam pretendentam

 

Balvu novads

 • Balvu novada pašvaldības administrācijas nodaļa „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs”. Mērķis – atbalstīt,  veicināt uzņēmējdarbības attīstību un jaunu uzņēmumu veidošanu Balvu novadā.  Radīt apstākļus inovatīvu pakalpojumu sniegšanai, preču un produktu ar augstāku pievienoto vērtību ražošanai, tādējādi nodrošinot priekšnosacījumus kvalitatīvas biznesa vides attīstībai visā Ziemeļlatgalē. Aktivitātes – uzņēmēju gada balvas, atbalsts vietējo ražotāju dalībai izstādēs, iesākta investīciju objektu datu bāze, telpas, apmācības, semināri, konsultācijas, projekti, uzņēmēju popularizēšana
 • NIN atvieglojumi juridiskām personām
 • Lauku konsultantu pakalpojumi
 • Balvu novada pašvaldība piedāvā telpu izmantošanas iespējas uzņēmējiem
 • Organizē biznesa ideju konkursu “Tava biznesa ideja Balvu novadā”, maksimālais atbalsts vienam pretendentam ir 5000 eiro.

 

Daugavpils valstspilsēta 

 • Grantu konkurss “Impulss”. Piedalīties var  Daugavpils komersanti (komercsabiedrības) , kas nav vecāki par 2 gadiem uz līguma slēgšanas momentu, kā arī Daugavpilī deklarētas  fiziskas personas, kas granta saņemšanas gadījumā dibina komercsabiedrību vai reģistrē individuāla komersanta statusu savas biznesa idejas realizācijai. Maksimālais atbalsta apjoms vienam projektam – 10 000 EUR. Kopējais budžets līdz 60 000 EUR.
 • Biznesa forumi un konferences.
 • Ikgadējs uzņēmumu konkurss.
 • Pašvaldības stendi starptautiskās izstādēs Rīgā un ārzemēs.
 • Ir noslēgts līgums par pilsētas domes atbalstu LTRK organizētiem pasākumiem Daugavpilī.

 

Krāslavas novads 

 • Krāslavas novada pašvaldības organizēts “Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas novadā”. Pieteikumus konkursam var iesniegt jaunieši vecumā līdz 30 gadiem, kas vēlas sākt saimniecisko darbību vai komercdarbību Krāslavas novadā un jaunie uzņēmēji, kuri savu darbību reģistrējuši ne agrāk kā trīs gadus pirms projektu konkursa izsludināšanas dienas. Maksimālais atbalsta apjoms vienam projektam – 4000 EUR , kopējais konkursa atbalsta apjoms 2022.gadā 12 000 EUR.
 • Iesaiste ES projektos ceļu infrastruktūras uzlabošanai, kas saistīta ar uzņēmējdarbības attīstību, telpu un ražošanas zonu attīstība uzņēmējdarbības vajadzībām.
 • Pašvaldības mājaslapā ir izveidota sadaļa – uzņēmējdarbība.
 • Lauksaimniecības attīstības speciālistu konsultācijas.
 • Pašvaldība sadarbojas ar citām institūcijām (piemēram, Latgales plānošanas reģions, LLKC, “Krāslavas rajona partnerība”, VID, Altum utt.), rīkojot seminārus uzņēmējiem un topošiem uzņēmējiem, daloties ar informāciju pašvaldības izdevumos.
 • Pašvaldība piešķir nodokļu atlaides saskaņā ar saistošiem noteikumiem Nr. 2010/4 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Krāslavas novadā”, kas reglamentē nekustamā īpašuma nodokļa atlaides rūpniecības uzņēmumiem, kā arī par ieguldītajiem finanšu līdzekļiem publiskajā infrastruktūrā un izveidotajām darba vietām.
 • Krāslavas pašvaldība atbalsta uzņēmējus, mazo biznesu – mājražotājus, amatniekus, tūrisma jomas pārstāvjus, organizējot un finansiāli atbalstot piedalīšanos izstādēs, gadatirgos, starptautiskajos biznesa forumos, veicinot ražotāju, pakalpojumu sniedzēju un novada atpazīstamību, organizējot izglītojošus pasākumus, mārketinga pasākumus, kā arī paaugstinot informētību par biznesa attīstības iespējām un sniedzot atbalstu jaunu biznesa partneru meklēšanā.
 • Pašvaldība ir izveidojusi zīmolu “Ražots Krāslavas novadā”.
 • Krāslavas novada pašvaldība rīko ikgadējo pasākumu, lai apzinātu un godinātu uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmē novada attīstību, rada jaunas darba vietas, iesaistās pašvaldības aktivitātēs un sniedz atbalstu.
 • Iespēja izmantot Latgales speciālās ekonomiskās zonas priekšrocības.
 • Stipendiju programma jauno speciālistu piesaistei.

 

Līvānu novads

 • Ar mērķi sekmēt saimniecisko darbību pašvaldības administratīvajā teritorijā Līvānu novada dome izveidojusi patstāvīgu struktūrvienību – Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centru. Centra pakalpojumu klāsts – juridiskās adreses piešķiršana; ofisa telpu noma; mācību telpas, konferenču zāles noma; semināru, apmācību organizēšana; iesaiste ESF projektos; uzņēmēju padomes darbība; darbs ar jauniešiem (piem. biznesa ideju konkurss skolēniem); konsultācijas par projektiem un atbalsta iespējam; atbalsts dalībai Uzņēmēju dienās; stipendiju fonds; izcilības balvas
 • Realizēts projekts „Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālajā zonā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai”, kura mērķis veikt industriālās zonas infrastruktūras uzlabošanu, paaugstinot tās sasniedzamību, samazinot degradēto teritoriju platību, nodrošinot kvalitatīvu, pieejamu un pievilcīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu novada
 • Ikgadu tiek organizēts konkurss uzņēmējiem “Līvānu novads VAR”,  kur uzņēmējiem, ar mērķi attīstīt savu uzņēmējdarbību un nodrošināt jaunas darba vietas, ir iespēja saņemt finansiālu atbalstu inventāra, aprīkojuma iegādei.

 

Ludzas novads

 • Konkurss “Esi uzņēmējs Ludzas novadā”, kura galvenais mērķis ir motivēt iedzīvotājus sava biznesa veidošanai vai attīstībai, atbalstot jaunu komersantu vai saimnieciskās darbības veicēju rašanos vai esošo attīstību Ludzas novadā. Atbalsta apjoms vienam projektam no 500 – 10000 EUR, kopējais konkursa grantu atbalsts 100 000 EUR.
 • “Ludzas novada uzņēmēju gada balva” Konkurss notiek ar mērķi apzināt un godināt Ludzas novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, veicināt Ludzas novada uzņēmēju atpazīstamību, plašsaziņas līdzekļos popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus Ludzas novadā.
 • Ludzas novada pašvaldība piedāvā telpu izmantošanas iespējas uzņēmējiem, un zemes un telpu nomas atlaides
 • Lauku konsultanta pakalpojums

 

Preiļu novads 

 • Informācijas sniegšana, par biznesa uzsākšanu, finansējuma piesaisti, projektu izstrādi, sadarbības partneru meklēšanu, nodarbinātības iespējām
 • Zināšanu pilnveide un jaunas pieredzes iegūšana
 • Mārketinga aktivitātes
 • Mazo vidējo komersantu un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkurss. Maksimālais atbalsta apjoms vienam projektam – 2500 EUR , kopējais konkursa atbalsta apjoms 30 000 EUR.
 • Atvērtā tipa biroja izveidošana un darbības nodrošināšana
 • Preiļu novada pašvaldība piedāvā telpu izmantošanas iespējas uzņēmējiem
 • Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides
 • Preiļu novada jauno speciālistu piesaistes programma ar pašvaldības stipendiju fondu (administrē Viduslatgales pārnovadu fonds)
 • Ikgadējs uzņēmēju gada pasākums, lai apzinātu un godinātu uzņēmējus, kuri godprātīgi darbojas savā nozarē, rada jaunas darba vietas, veicina novada ekonomisko izaugsmi

 

Rēzeknes valstspilsēta

 • Rēzeknes pilsētas pašvaldība atbalsta Rēzeknes speciālas ekonomiskās zonas darbību.
 • Rēzeknes pilsētas pašvaldība atbalsta LIAA Rēzeknes Biznesa inkubatora darbību.
 • Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs” piedāvā jauniešiem reizi gada piedalīties mazo biznesa projektu konkursā. Programmas mērķis: atbalstīt jauniešu uzņēmējdarbību, veicināt jauniešu karjeras un profesionālās izaugsmes attīstību Rēzeknes pilsētā.
 • Pašvaldība atbalsta Rēzeknes Uzņēmēju biedrības pasākumus.
 • Rēzeknes pilsētas pašvaldība piedāvā telpu izmantošanas iespējas uzņēmējiem, un zemes un telpu nomas atlaides

 

Rēzeknes novads

 • Šogad Rēzeknes novada pašvaldība apbalvos konkursa “Rēzeknes novada uzņēmums” 2021. gada pieteiktos nominantus, lai pateiktos uzņēmējiem par nodarbinātības veicināšanu, sabiedrisko aktivitāti un nenovērtējamo pienesumu uzņēmējdarbības vides attīstībai. Kā arī tiks izsludināts konkurss “Rēzeknes novada uzņēmums” ar aicinājumu pieteikt uzņēmējus, kuri 2022. gadā aktīvi darbojās novada teritorijā, veicinot uzņēmējdarbības vides attīstību, ražošanas teritoriju pievilcību, nodarbinātību, sabiedrisko aktivitāti, publisko un privāto sadarbību, darba vides pievilcību, nodrošinot novada uzņēmēju plašāku atpazīstamību, to ražotās produkcijas/pakalpojumu popularizēšanu.
 • Rēzeknes novada Dricānu vidusskolā ir ineresentiem pieejama iepakošanas iekārtu darbnīca, kur uzņēmējiem ir iespēja iepazīties un izvērtēt sev nepieciešamo iekārtu iegādi, kā arī izglītoties pārtikas tehnoloģiju jomā.
 • Rēzeknes novada uzņēmējiem, zemniekiem, mājražotājiem ir iespēja izvietot novada mājas lapā informāciju par saviem ražotajiem produktiem, lai sevi vairāk popularizētu.
 • Lai veicinātu uzņēmējdarbības vides attīstību Rēzeknes novada pašvaldībā darbojas uzņēmējdarbības attīstības speciālisti, kuri organizē dažādus pasākumus esošajiem un topošajiem uzņēmējiem, kā arī piedāvā konsultatīvo palīdzību.
 • 2022. gada aprīlī Rēzeknes novada pašvaldībai tika izsludināts projektu konkurss „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā”.