„Tematiskie ciemi: jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā”, akronīms VILLAGE HERITAGE

Programma: Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007 – 2013 (2.projeku konkurss)

Projekta nosaukums: „Tematiskie ciemi: jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā”, akronīms VILLAGE HERITAGE

Projekta iesniedzējs: Ignalinas atomelektrostacijas reģiona attīstības aģentūra (Lietuva)

Projekta partneris: Latgales plānošanas reģions (Latvija)

Projekta mērķa grupas:

 1. Projekta tiešā mērķa grupa ir lauku iedzīvotāji, kas dzīvo pierobežas 20 ciemos, kā arī aktīvākie 40 iedzīvotāji no šiem ciemiem, kas ir potenciālie uzņēmējdarbības iesācēji savos ciemos; Ciemu koordinatori, vietējie biznesa un tūrisma informācijas pakalpojumu sniedzēji, kas tiks iesaistīti projekta rezultātu stiprināšanā pēc projekta ieviešanas (50 cilvēki)
 2. Potenciālie tematisko ciemu apmeklētāji un jauno produktu patērētāji – gan vietējie, gan no citiem novadiem un ārzemēm (tūristi un visi, kurus interesē kulinārais mantojums, amatniecība; bērnu grupas no skolām; lielāki uzņēmēji).
 3. Projekta īstenošanā iesaistītie projekta partneru pārstāvji, kas palīdz organizēt un vadīt projekta aktivitātes.

Projekta vispārējais mērķis: palīdzēt ciemiem pierobeža un attīstīt katra ciema „biznesa tēmu”, lai ciemu iedzīvotāji varētu strādāt, pelnīt un būt pazīstami ar saviem produktiem un pakalpojumiem; veicināt uzņēmējdarbības un darba tirgus attīstību vietējā pārrobežu līmenī, sekmējot ciemu ekonomisko potenciālu konkurētspējīgu produktu un kopēja mārketinga attīstībai, kam pamatā ir tradicionālās ekonomiskās vērtības un vienota Tematisko Ciemu koncepcija.

Specifiskie mērķi:

 1. simulēt mazās uzņēmējdarbības attīstību ciemos, atbalstot un iedrošinot ciematu iedzīvotājus uzsākt uz tūrismu un citiem ekonomikas sektoriem vērstu biznesu;
 2. nodrošināt ciematu iedzīvotāju prasmju un spēju attīstību;
 3. atbalstīt ilgtspējīgu pārrobežu Tematisko Ciematu tīkla izveidi Latgalē un Aukštaitijā.

Projekta periods: 24 mēneši

Projekta aktivitātes un rezultāti: pēc Programmas noteikumiem projekta aktivitātes iedalītas 4 tematiskajās darba sadaļās (WP – work package). Zemāk informācija par katru WP.
WP I – Vadība un koordinācija (Programmā obligāta):
Vadības komiteja – 4 sanāksmes, projekta grupa – 8 sanāksmes (8 projekta atskaites, 4 progresa atskaites, informācija 3 mājas lapās).
WP II – Atbalsts Tematisko Ciemu koordinatoriem:

 1. Izstrādātas un organizētas apmācību programmas “Apmācības Ciematu koordinatoriem” (24 stundas), “Mārketings Ciemu Uzņēmējdarbībai” (16 stundas), «Mārketings Uzņēmējdarbības iesācējiem” (24 stundas), “Metodika un atbalsts” (8 stundas)
 2. Izstrādāta un publicēta “Apmācību rokasgrāmata”, izmantojot apmācību materiālus
 3. Seminārs “Ciematu mantojums” (LV un LT) (40 cilvēki)
 4. Dalība 4 biznesa izstādēs (LV un LT) ar 26 mazām biznesa idejām (60 dalībnieki)

WP III Tematisko Ciemu attīstība un to tīkls:

 1. Organizēts apmācību modulis „Metodika un atbalsts ” (individuālās ciematu apmācības, apmācīti 60 cilvēki, LV-LT)
 2. Organizēti 2 mācību braucieni LV – LT (40 cilvēki no tematiskajiem ciematiem), 4 pilnas dienas
 3. Organizēts “Tematisko Ciematu Forums” Tematisko Ciematu pieredzes popularizēšanai (200 dalībnieki)
 4. Novadītas (8) kopīgas LV-LT tematiskās grupas
 5. Izveidots Tematisko Ciematu tīkls mazo uzņēmēju sadarbībai
 6. Kopīgs mācību brauciens uz Varenu un tematiskiem ciematiem Polijā (40 cilvēki no 20 ciematiem, 5 dienas)
 7. Izveidotas un pārbaudītas pašnovērtējuma un kopējā novērtējuma vadlīnijas

WP IV Uzņēmējdarbības attīstība Tematiskajos Ciematos:

 • 20 ciemiem nodrošināti stendu un kiosku komplekti, lai popularizētu savu ciemu biznesu
 • Tematisko ciemu brošūras un mārketinga kampaņa
 • 20 ciemiem nodrošinātas 600 tiešās koordinatoru konsultācijas, lai palīdzētu biznesa veidošanai
 • 20 ciemiem nodrošinātas 600 konsultācijas mārketinga jomā, lai labāk pārdotu savus ražojumus, un 200 konsultācijas par „ciema brenda” izstrādi atpazīstamībai, kā arī 200 konsultācijas par ciemu biznesa reģistrēšanu, nodokļu jautājumiem u.c.
 • Visi 20 ciemi izstrādā kopīgu Tematisko Ciemu stratēģiju, lai pēc projekta varētu strādāt kopā un viens otru atbalstīt

Projekta statuss: 30.04.2009. iesniegts izvērtēšanai
Kontaktinformācija: Inese Kursīte, tel.: +371 654 28111, inese.kursite@latgale.lv


New Theme Village Business Development Opportunities in Latgale and Aukstaitija Cross Border Region, acronym VILLAGE HERITAGE