Latgales plānošanas reģiona pieredzes apmaiņas brauciens uz Trondelāgu Norvēģijā labas prakses apmaiņas veicināšanai starp reģioniem

Programma: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Grantu shēma “Īstermiņa ekspertu fonds”

Projekta nosaukums: Latgales plānošanas reģiona pieredzes apmaiņas brauciens uz Trondelāgu Norvēģijā labas prakses apmaiņas veicināšanai starp reģioniem

Projekta iesniedzējs: Latgales plānošanas reģions

Projekta vispārējais mērķis: uzlabot publiskā sektora pakalpojumu kvalitāti un veicināt labas pārvaldības principu ieviešanu, veicinot pieredzes, zināšanu un labas prakses apmaiņu starp Latgales reģionu Latvijā un Trondelāgas reģionu Norvēģijā.

Projekta specifiskie mērķi:

  1. Iepazīties ar Trondelāgas reģiona sociālekonomiskajām īpatnībām, pārņemt labas prakses piemērus reģiona konkurētspējas veicināšanai.
  2. Nodibināt un veicināt sadarbību starp Latgales un Norvēģijas reģiona publisko sektoru.

Projekta mērķa grupas: 20 Latgales plānošanas reģiona pārstāvji – politiķi, darbinieki, Latgales reģiona attīstības aģentūras pārstāvji, kas ir iesaistīti reģiona attīstības procesā, reģiona pašvaldības, izglītības iestādes, uzņēmējdarbības attīstības atbalsta institūcijas.

Projekta aktivitātes:

  1. Projekta vadība – atbalsta un koordinējoša aktivitāte.
  2. Mācību brauciens uz Trondelāgas reģionu Norvēģijā un pieredzes apmaiņas rezultātu apkopojums.

Projekta rezultāti:

  1. Realizēta labas prakses piemēru apmaiņa starp Latgales un Trondelāgas reģioniem izglītības, reģionālās attīstības un MVU veicināšanas jomā (6 tikšanās, 2 semināri).
  2. Izveidoti un nodibināti kontakti ar Trondelāgas reģiona pašvaldībām un reģionālajām institūcijām.
  3. Parakstīta vienošanās par nodomu protokolu sadarbībai starp Latgales un Trondelāgas reģioniem.
  4. Nodibināta sadarbība starp Latgales un Trondelāgas publiskā sektora pārstāvjiem.
  5. Nodrošināta projekta publicitāte un izplatīta informācija par abu reģionu sadarbības iniciatīvu.

Projekta periods: ir 3 mēneši

Projekta statuss: apstiprināts

Kontaktinformācija: Viktorija Želtkova, viktorija.zeltkova@latgale.lv, t: +371654 28111


Study Trip of Latgale Planning Region to Trondelag in Norway to Foster Exchange of Good Practice between Regions