Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstības plānošana reģionos

Programma: „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.4. „Sociālās iekļaušanas veicināšana” 1.4.1.„Sociālā iekļaušana” 1.4.1.2. „Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu sistēmas pilnveidošana”, 1.4.1.2.3. „Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstības plānošana reģionos”

Projekta nosaukums: Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstība Latgales plānošanas reģionā

Projekta iesniedzējs: Latgales plānošanas reģions

Projekta mērķa grupas: visas sociālās atstumtības riskam pakļautās Latgales reģiona iedzīvotāju grupas – personas ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenes locekļus, bezpajumtniekus, no ieslodzījuma vietām atbrīvotās personas u.c. Projekta mērķa grupa ir arī sociālo pakalpojumu (tajā skaitā alternatīvās sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu) sniedzēji – patversmju, grupu dzīvokļu, dienas aprūpes centru, pansionātu, bērnu namu, pusceļa māju, rehabilitācijas centru u.c. iestāžu darbinieki.

Projekta vispārējais mērķis: attīstīt alternatīvās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, lai pilnveidotu sociālās un funkcionālās prasmes personām ar funkcionāliem traucējumiem, viņu ģimenes locekļiem, bezpajumtniekiem un citām sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām, kā arī palielinātu viņu nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā.

Projekta tiešais mērķis: izstrādāt Latgales plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmu 2010. – 2017. gadam (Programma).

Projekta aktivitātes:
(1) Latgales plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas 2010. – 2017. gadam izstrāde;
(2) Sabiedriskās apspriešanas pasākumi – semināri, darba grupas, diskusijas, sēdes;
(3) Sistēmas izveide programmas aktualizācijai un ieviešanas uzraudzībai

Projekta rezultāti:
1. izstrādāta un apstiprināta Latgales plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programma 2010. – 2017. gadam;
2. aktivizēti un iesaistīti Programmas izstrādē sociālo pakalpojumu sniedzēji un saņēmēji, organizējot sabiedriskās apspriešanas pasākumus; izveidota sistēma Programmas aktualizācijai un ieviešanas uzraudzībai.

Projekta periods: 11 mēneši

Projekta statuss: apstiprināts, ieviešanas stadijā