Mūžizglītības programmu ieviešana cilvēkresursu attīstībai sociālajā jomā Latgales reģionā


Programma: Eiropas Ekonomikas zonas instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritāte „Cilvēkresursu attīstība un izglītība”

Projekta nosaukums: Mūžizglītības programmu ieviešana cilvēkresursu attīstībai sociālajā jomā Latgales reģionā

Projekta iesniedzējs: Latgales plānošanas reģions

Iesaistītās pašvaldības: Daugavpils rajons, Rēzeknes rajons, Krāslavas rajons, Ludzas rajons, Preiļu rajons, Daugavpils pilsēta, Rēzeknes pilsēta, Ludzas pilsēta, Balvu pilsēta, Līvānu novads, Preiļu novads

Projekta vispārējais mērķis: nodrošināt mūžizglītības iespējas Latgales reģiona pašvaldībās un novados sociālajā jomā nodarbinātajām personām, tādējādi stiprinot vietējo pašvaldību un kopējo Latgales reģiona sociālo pakalpojumu sniegšanas kapacitāti un ceļot vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Projekta specifiskais mērķis: organizēt apmācības Latgales reģiona sociālajā jomā nodarbinātajiem, veicināt Latgales reģiona sociālo darbinieku sociālā tīkla izveidi turpmākas sadarbības, pieredzes apmaiņas un apmācību organizēšanai.

Projekta mērķa grupas: 701 Latgales reģiona sociālais darbinieks – sociālā darba speciālisti, sociālie aprūpētāji un sociālo iestāžu vadītāji, kas ir tieši iesaistīti sociālās palīdzības sniegšanā vietējiem iedzīvotājiem, vietējie iedzīvotāji, kuri varēs saņemt viņu vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojmus, tadējādi izprotot savas problēmas, risinot tās un nodrošinot savas un savu tuvinieku dzīves kvalitāti.

Projekta aktivitātes:
1. Projekta vadība – ieviešana, koordinēšana un atskaišu sagatavošana
2. Kvalifikācijas programmas ieviešana:
Modulis “Likumdošanas aktualitātes” (6 dienas)
Modulis “Sociālā darba specifika” (21 diena)
Modulis “Sociālā darba standartu nodrošināšana. Vadības kapacitātes stiprināšana” (12 dienas)
Modulis “Komunikācijas, saskarsmes prasmes” (6 dienas)
Modulis „Aprūpe mājās” (7 dienas) – apmeklēs tikai aprūpētāji.
3. Sociālo darbinieku sadarbības tīkla veidošana
Ievadsemināri 7 mērķa pašvaldībās
Projekta publicitātes nodrošināšana
Sociālās konferences organizēšana

Projekta rezultāti:

  1. Apmācīts 701 sociālās jomas darbinieks, izsniegti sertifikāti, novadīta 408 stundu apmācību programma 7 norises vietās 27 mācību grupām.
  2. Izdota informatīvā brošūra 3000 eksemplāros un izplatīta Latgales reģiona pašvaldībās, sociālajās iestādēs, bibliotēkās u.c.
  3. Izdota sociālā darba rokasgrāmata 1000 eksemplāros un pieejama darbam Latgales reģiona pašvaldībās, sociālajās iestādēs, bibliotēkās u.c.
  4. Izveidots Latgales reģiona sociālo darbinieku sadarbības tīkls.
  5. Novadīta projekta noslēguma Sociālā konference.
  6. Dots ieguldījums vietējo pašvaldību un kopējo Latgales reģiona sociālo pakalpojumu sniegšanas kapacitātes celšanā un vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Projekta periods: ir 18 mēneši

Projekta statuss: 09.06.2008. iesniegts izskatīšanai

Kontaktinformācija: Guna Kornijenko, guna.kornijenko@latgale.lv, tel. +371 654 28111


Implementation of Life-long Learning Programmes for Human Resource Development in Social Sector in Latgale Region