Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales-Utenas pārrobežu reģionā, akronīms REGION INVEST

Programma: Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007 – 2013

Projekta nosaukums: Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales-Utenas pārrobežu reģionā, akronīms REGION INVEST

Projekta iesniedzējs: Latgales plānošanas reģions

Projekta partneri: Latgales reģiona attīstības aģentūra (Latvija), Daugavpils universitāte (Latvija), Ignalinas atomelektrostacijas reģiona attīstības aģentūra (Lietuva), Utenas apgabala administrācija (Lietuva).

Projekta mērķa grupas:
1) 360 uzņēmumi, kas izgāja 6 moduļu apmācības biznesa vadībā, biznesa uzsākšanā un eksporta plānošanā.
2) 80 biznesa informācijas centru, biznesa asociāciju, pašvaldību pārstāvji, kas attīsta un pielieto tehnoloģiju metodi tehnoloģiju semināros un kontaktbiržās.
3) 40 uzņēmumi ar inovāciju un augsto tehnoloģiju potenciālu, kas piedalās pārrobežu pieredzes apmaiņās.
4) 400 uzņēmējdarbības sektora pārstāvji, kas saņem konsultācijas par inovācijām un eksportu.
5) 40 privāto un publisko partneru, kas attīstīja investīciju portfeļus un 4 no tiem aktīvi popularizē.
6) 20 uzņēmumi, kas biznesa izstādēs piedalās ar inovatīviem produktiem.
7) 200 Biznesa foruma dalībnieki (uzņēmēji, pētnieki, pašvaldības, biznesa inkubatori).
8) 20000 Reģiona cilvēku, kas saņem atbalstu caur pārrobežu pētniecības un tehnoloģiju stratēģijām uzņēmējdarbības, pētniecības un informācijas izplatīšanas jomās.
9) 4 biznesa inkubatori, kas aprīkoti ar 35 darba vietām Daugavpilī, Krāslavā, Preiļos, Līvānos un apvienoti Baltijas Ezeru Zemes pētniecības un tehnoloģiju tīklā kopā ar Visaginas biznesa inkubatoru un 4 biznesa informācijas centriem, un 70m2 pētniecības auditoriju Daugavpils universitāte.
10) 5 projekta partneru iestādes, kas palielina savu pieredzi un paaugstina savu kvalifikāciju un kapacitāti biznesa attīstības, eksporta, investīciju, biznesa inkubācijas aprīkojuma uzlabošanā un veicināšanā, balstoties uz vienotu pārrobežu pieeju.
11) Vidējā termiņā Daugavpils universitātes studenti, kas iziet projektu vadības kursus, bakalaura grādu un maģistra grādu biznesa administrācijā no Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģiona (bet ne tikai) un ir inovatīvi un konkurētspējīgi uzņēmējdarbībā.

Projekta vispārējais mērķis: veicināt biznesa stabilizāciju un attīstību Latgales un Utenas pierobežas reģiona 9 pašvaldību teritorijā caur vienotu pārrobežu reģiona pieeju sekmēt eksportu un ražošanu, kā arī sadarbību starp uzņēmējdarbības un akadēmisko sektoru Baltijas Ezeru zemes ekonomiskās attīstības telpā.

Specifiskie mērķi:

 1. Uzlabot esošo uzņēmēju un biznesa iesācēju spējas un zināšanas uzņēmējdarbības vadībā, tās uzsākšanā un eksporta plānošanā, nodrošinot 6 apmācību moduļus 360 uzņēmējiem, kā arī papildināt 3 studiju programmas – akadēmisko bakalaura studiju programmu „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari”, maģistra programmu „Uzņēmējdarbības vadība”, kā arī „Projektu vadības” kursus Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā.
 2. Izveidot Baltijas Ezeru zemes pētniecības un tehnoloģiju tīklu, iesaistot biznesa, akadēmisko un publisko sektoru inovāciju un augstāko tehnoloģiju attīstībai uzņēmējdarbībā Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā, organizējot 8 tehnoloģiju seminārus un kontaktbiržas , ko vadīs Daugavpils universitātes pētnieki.
 3. Attīstīt vienotu stratēģisku pieeju Latvijas-Lietuvas pierobežas teritorijā vienotām eksporta, investīciju piesaistes un uzņēmējdarbības aktivitātēm, izveidojot 40 potenciālo objektu investīciju portfeļus un nodrošinot tiešā mārketinga pasākumus.
 4. Uzlabot biznesa inkubatoru infrastruktūru, ierīkojot 35 darba vietas inkubējamiem Daugavpils, Krāslavas, Preiļu, Līvānu biznesa inkubatorā, renovējot 70m2 lielu Daugavpils Universitātes auditoriju – pētniecības centru ar videokonferences aprīkojumu un rekonstruējot Visaginas biznesa inkubatoru.

Projekta aktivitātes un rezultāti:
WP I Vadība un koordinācija:
četras projekta vadības komitejas sanāksmes, astoņas projekta darba grupas sanāksmes, partneri sagatavo 20 individuālos ziņojumus un 4 progresa ziņojumus, 18 preses relīzes, papildinātas 5 partneru mājas lapas.
WP II Mārketinga pasākumi:

 1. Projekta brošūra (250 kopijas katru atskaites periodu)
 2. Publikācijas nacionālos un vietējos masu mēdijos (3)
 3. Publicitāte TV (2)
 4. Preses relīzes (5)
 5. Investoru reģionālā profila izveidošana
 6. Biznesa Foruma organizēšana
 7. Mārketinga kampaņa
 8. Pārrobežu reģiona stratēģija un aktivitāšu plāns
 9. Pieredzes apmaiņas braucieni (2)
 10. Tehnoloģiju semināri un kontaktbiržas (8), pētniecības un tehnoloģiju tīkla izveidošana (1)

WP III Biznesa atbalsta pakalpojumi:

 1. 3 studiju programmu sagatavošana.
 2. Vienota investīciju objektu priekšizpēte (20+20) ar kopējas datu bāzes izveidi.
 3. Pētījums “Uzņēmējdarbības un zinātnes sadarbības perspektīvas”.
 4. Apmācības, 6 moduļi LV-LT „Biznesa vadība”, „Bizness iesācējiem”, „Eksporta plānošana (360 dalībnieki).
 5. Pētniecības un tehnoloģiju attīstības stratēģija pārrobežu reģionam (vidēja termiņa).
 6. Rokasgrāmata biznesa iesācējiem un novērtēšanas metodoloģija.
 7. Dalība 2 izstādēs (AP1, AP3), 20 pārstāvji un popularizēti 4 investīciju objekti.
 8. 400 konsultācijas par uzņēmējdarbības uzsākšanu un eksporta plānošanu (200+200)

WP IV Biznesa atbalsta infrastruktūra:

 1. Starpsienu izbūve Preiļu biznesa inkubatorā, Daugavpils universitātes auditorijas (70 m2) renovācija un Visaginas BI rekonstrukcija.
 2. Aprīkojuma iegāde Daugavpils, Krāslavas, Preiļu, Līvānu biznesa inkubatoriem, Daugavpils universitātei, mobilo izstāžu stendu iegāde LV-LT investīciju iegādēm:

PC ar programmatūru-5 un aprīkojums, galdi-7, krēsli-76, dokumentu skapji-10, signalizācijas iekārta-1, starpsienu izbūve (Preiļi), PC ar programmatūru – 5 un aprīkojums, galdi-10, krēsli-20, plaukti-10, daudzfunkcionāla tāfele-1 u.c.(Līvāni), PC ar programmatūru-10 un aprīkojums, galdi-15, krēsli-20, dokumentu skapji-10, tāfeles-2 (Daugavpils), PC ar programmatūru -5 un aprīkojums, galdi-8, krēsli-13, dokumentu skapji-5, tāfele-1 (Krāslava), lielais aprīkojums (A0 ploteris u.c.).
35 darba vietas mēbelētas un aprīkotas Latgales BI.

Projekta periods: 24 mēneši

Projekta statuss: 30.04.2009. iesniegts izvērtēšanai
Kontaktinformācija: Inese Kursīte, tel.: +371 654 28111, inese.kursite@latgale.lv


Fostering Capacity for Business Development in Latgale-Utena Cross Border Region, acronym REGION INVEST