Mūžizglītības pakalpojuma pieejamības uzlabošana Latvijas reģionos


Programma: Eiropas Ekonomikas zonas instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritāte „Cilvēkresursu attīstība un izglītība”

Projekta nosaukums: Mūžizglītības pakalpojuma pieejamības uzlabošana Latvijas reģionos

Projekta iesniedzējs: Kurzemes plānošanas reģions

Projekta partneri: Latgales, Rīgas, Zemgales un Vidzemes plānošanas reģioni

Projekta vispārējais mērķis: sekmēt cilvēkresursu attīstību reģionos, izmantojot inovatīvus risinājumus kvalitatīva mūžizglītības piedāvājuma un pieejamības veicināšanai.

Projekta specifiskais mērķis: pilnveidot mūžizglītības pakalpojumu piedāvājumu, paredzot organizēt iedzīvotāju un komersantu apmācības reģionos un paaugstinot mūžizglītības koordinatoru kompetenci un darba kapacitāti.

Projekta mērķa grupas: vietējie iedzīvotāji, īpaši lauku iedzīvotāji – mājsaimniecībai piesaistītie un ekonomiski mazaktīvie, komersanti, mūžizglītības koordinatori, sabiedrība kopumā, kurai būs pieejami efektīvi mūžizglītības pakalpojumi.

Projekta aktivitātes:

 1. Pilnveidot mūžizglītības pakalpojumu pieejamību plānošanas reģionos, paredzot iegādāties nepieciešamo aprīkojumu mūžizglītības pakalpojumu pieejamības veicināšanai īpaši ārpus nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centriem. Ir plānots ierīkot 3 divpadsmitvietīgas mobilās datorklases katrā plānošanas reģionā, lai aptvertu pēc iespējas plašāku iedzīvotāju loku tieši lauku teritorijās, kuri finansiālu vai citu apsvērumu dēļ nevar izmantot piedāvāto izglītības pakalpojumus valsts galvaspilsētā un lielos ekonomiski attīstītos centros un to apkārtnes teritorijās.
 2. Pilnveidot mūžizglītības pakalpojumu piedāvājumu, paredzot organizēt iedzīvotāju un komersantu apmācības reģionos – 3 divu dienu kursi katrā no plānošanas reģioniem, par tādām tēmām kā inovācijas uzņēmējdarbībā, patērētāju izglītība, pilsoniskā izglītība, prezentāciju sagatavošana un darbs ar auditoriju, datorzinības, profesionālā pilnveide darba tirgū esošajām personām, motivācijas un personības pilnveide reģiona iedzīvotājiem.
 3. Paaugstināt mūžizglītības koordinatoru kompetenci un darba kapacitāti, paredzot organizēt 1 divu dienu pieredzes apmaiņas braucienu uz Norvēģiju.
 4. Uzlabot iedzīvotāju informētības līmeni par izglītības iespējām reģionos ar masu mēdiju palīdzību un projekta rezultātu publicitāti.

Projekta rezultāti:

 1. Uzlabota mūžizglītības teritoriālā pieejamība;
 2. Apmācīti iedzīvotāji un komersanti ārpus nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centriem;
 3. Paaugstināta darbaspēka konkurētspēja darba tirgū, uzlabojies iedzīvotāju labklājības līmenis;
 4. Veicināta sabiedrības integrācija;
 5. Mūsdienīgas materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana mūžizglītības pakalpojumu sniegšanai;
 6. Elektronisko mācību materiālu izmantošanas un IT instrumentu apguves veicināšana kursu un kvalifikācijas paaugstināšanas programmās;
 7. Paaugstināta kompetence mūžizglītības koordinatoriem;
 8. Veicināta sadarbība starp plānošanas reģioniem rīcības plānu mūžizglītības attīstībai ieviešanā;
 9. Efektīvāka finanšu līdzekļu izmantošana mūžizglītībai iedzīvotājiem reģionā;
 10. Uzlabota iedzīvotāju informētība par izglītības iespējām reģionos;
 11. Mazinājusies reģionālā sociālekonomiskā atšķirība.

Projekta periods: 11 mēneši

Projekta statuss: 10.06. 2008. iesniegts izskatīšanai

Kontaktinformācija: Iveta Maļina – Tabūne, iveta.malina@latgale.lv, tālrunis/fakss +371 67224044


Improvement of life-long learning service accessibility in the regions of Latvia