Izglītības, veselības un sociālās jomas attīstības uzlabošana Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežas reģionā

Programma:

Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros

2. Prioritāte:

Kopēji izaicinājumi

2.2. Atbalsta virziens:

Izglītības, veselības un sociālā sektora attīstības veicināšana

Projekta nosaukums:

Izglītības, veselības un sociālās jomas attīstības uzlabošana Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežas reģionā

Vadošais partneris:

Latgales reģiona attīstības aģentūra

Projekta partneri:

Latvija: Latgales plānošanas reģions; Lietuva – Anikščai rajons, Zarasai rajons; Baltkrievija: Vitebskas reģiona izpildkomitejas Fiziskās audzināšanas, Sporta un Tūrisma departaments

Vispārējais projekta mērķis:

veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežas reģiona iedzīvotāju iesaistīšanos veselīgu dzīvesveida aktivitātēs, tādējādi sekmējot integrētāku un veselīgāku sabiedrību

Specifiskie projekta mērķi:

  1. Uzlabot un labiekārtot publiskās sporta infrastruktūras daudzveidību un pieejamību;
  2. Veicināt iesaistīšanos sporta aktivitātēs, ar uzsvaru uz sportu kā uz sociālās rehabilitācijas veidu sociālajām riska grupām;
  3. Informēt reģiona iedzīvotājus un administrācijas par veselīga dzīves veida pamat faktoriem.

Mērķa grupas:

  1. Invalīdi; vecākā paaudze un citas sociāli atstumtās grupas Latgales, Vitebskas reģionā un Zarasu un Anikščai rajonos (~1 740 934 iedzīvotāji);
  2. Vietējās un reģionālās autoritātes un publiskās sociālās sporta iestādes;
  3. Visu vecuma kopējās pārrobežu teritorijas iedzīvotāji: jaunieši, bērni, pensijas vecuma cilvēki, vīrieši un sievietes.

Projekta aktivitātes un rezultāti:

1. Aktivitāšu grupa I: Vadība un koordinācija:

1.1 4 projekta vadības grupas sanāksmes;
1.2. 6 projekta ieviešanas grupas sanāksmes.

2. Aktivitāšu grupa II Infrastruktūras pieejamības uzlabošana:

1. LV: sporta zāles renovācija Līvānu vidusskolā Nr. 2; renovācijas darbi sporta laukumos Daugavpils novadā, Ilūkstes novadā, Krāslavas novadā, Riebiņu novadā
2. LT: renovācijas darbi sporta laukumos Anikščai un Zarasu pilsētās.
3. BY: renovācijas darbi sporta laukumos Vitebskas apgabala 10 rajonos.
4. Sporta turnīriem nepieciešamais aprīkojums – 342 bumbas (basketbolam, volejbolam, futbolam), 204 sporta tērpi (basketbolam, volejbolam, futbolam) un cits sporta inventārs visām sporta komandām, kas piedalās no LV ,LT, BY.
Kopā: 1 sporta zāle tiks renovēta LV, 18 sporta laukumi tiks labiekārtoti (4 LV, 2 LT, 12 BY).

3. Aktivitāšu grupa III Iesaistīšanās un izpratnes veidošana:

1. Turnīri: organizēti 10 basketbola, 10 volejbola, 6 futzāles, 6 strītbola, 3 futbola (7×7), 3 pludmales volejbola, 3 cīņas un 3 džudo turnīri. Kopā: 44 turnīri.
2. Sporta čempionāta noteikumi, turnīru kalendārs.
3. Čempionāti tiks organizēti kā turnīri: LV – 17 turnīri, LT – 14 turnīri, BY – 13 turnīri 8 sporta veidos saskaņā ar apstiprināto grafiku/ kalendāru.
4. Komandas: Basketbolā 10 vīriešu, 8 sieviešu un 8 jauniešu komandas; volejbolā 10 vīriešu, 8 sieviešu un 8 jauniešu komandas, futzālē – 12 vīriešu un 12 jauniešu komandas; strītbolā 12 jauktās komandas, futbolā (7×7) 15 jauniešu komandas, pludmales volejbolā 12 jauktās komandas, cīņā 8 jauniešu komandas, džudo 8 jauniešu komandas. Pavisam piedalīsies: 131 komanda no LV, LT, BY.
5. 1 čempionāta noslēguma šovs ar „sapņu komandas” līdzdalību (1 komanda no katras puses LV, LT, BY) un atsevišķiem konkursiem.

4. Aktivitāšu grupa IV Veselīga dzīves veida veicināšana:

Projekta mājas lapa tiks uzturēta un regulāri aktualizēta, ievietojot informāciju par spēlēm un to grafiku, turnīriem, komandām, labākajiem spēlētājiem no LV, LV, BY. Visu čempionātu un turnīru noteikumi arī tiks publicēti mājas lapā. Tiks sagatavotas un izplatītas informatīvās brošūras. Informācija sagatavota un izvietota masu mēdijos – 6 preses relīzes, 24 raksti, 3 bukleti LV, LT, BY valodās (kopā 6000 kopijas).

Projekta periods:

24 mēneši

Projekta statuss:

iesniegts vērtēšanai 01.04.2010.