Latvijas-Lietuvas pierobežas kultūras dzīves bagātināšana un attīstība


Programma: Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007-2013

Projekta nosaukums: Latvijas-Lietuvas pierobežas kultūras dzīves bagātināšana un attīstība

Projekta iesniedzējs: Latgales plānošanas reģions

Projekta partneri un pašvaldības: Latgales reģiona attīstības aģentūra, Daugavpils rajona padome, Rēzeknes rajona padome, Ludzas pilsētas dome, Preiļu novada dome, Līvānu novada dome, Dagdas pilsētas dome, Krāslavas novada dome, Balvu pilsētas dome, Utenas apgabala administrācija, Utenas rajona pašvaldība, Rokišķu Kultūras centrs, Paņevežas rajona pašvaldība, Rēzeknes pilsētas dome, Zarasu rajona pašvaldības kultūras centrs, Visaginas rajona pašvaldība, Daugavpils pilsētas domes kultūras pārvalde.

Projekta vispārējais mērķis: sekmēt pierobežas reģiona ilgtspējīgu socioekonomisko attīstību, veicinot tā konkurētspēju un pievilcīgumu cilvēkiem, izmantojot stratēģisku pieeju kultūras mantojuma izmantošanai un attīstībai Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā: Latgale, Utena, Rokišķi un Paneveža (Kultūrreģions).

Projekta specifiskie mērķi:

  1. Veicināt kopējā kultūrreģiona ilgtspējīgu ilgtermiņa attīstību un tīkla izveidi, izstrādājot kopēju kultūras stratēģiju, kopējas kultūrmārketinga plāna aktivitātes un sabiedrībai atklātus kopējus kultūras pasākumus, kas dziļi sakņojas tradicionālajā kultūrā un tradicionālās un mūsdienu vērtībās;
  2. Nodrošināt reģionālo kultūras iestāžu, speciālistu, amatnieku kapacitātes celšanu ar apmācību un kopēja sadarbības tīkla palīdzību;
  3. Uzlabot kultūras infrastruktūru un tās pieejamību.

Projekta mērķa grupas: Latgales reģiona un Lietuvas pierobežas pašvaldību kultūras dzīves organizētāji, kultūras darbinieki un pašvaldību kultūras iestāžu vadītāji, tradicionālo rokdarbu meistari pilsētu un lauku teritorijās, vietējā / reģionālā kopiena, mazi / ģimenes uzņēmumi, kas ražo tradicionālos vietējos suvenīrus (keramika, koka izstrādājumi, tekstila izstrādājumi u.c.), gatavo vietējos ēdienus u.c., tradicionālās amatniecības un folkloras meistari, vietējie vēstures muzeji, vietējie, reģionālie un starptautiskie apmeklētāji, skolotāji, studenti.

Projekta aktivitātes un rezultāti:
WP1 Vadība un koordinācija: četras projekta vadības komitejas sanāksmes, 18 projekta darba grupas sanāksmes.
WP2 Kultūras stratēģija, mārketings un apmācības: kopējas reģionālās kultūras stratēģijas izstrāde; 3 stratēģiskie semināri ar partneru un kultūras speciālistu piedalīšanos; reģiona kultūras pasākumu mārketinga kampaņa; četras divu dienu apmācību kursi kultūras praktiķiem.
WP3 Kultūrreģiona pasākumu nodrošināšana: Rēzeknes rajona podniecība (izstāžu zāles rekonstrukcija) veicinās tradicionālo amatniecību, iesaistot jauniešus un apmeklētājus no pārrobežas. Ludzas Jauniešu mūzika, folklora – veicinās folkloru, amatniecību, iesaistot ģimenes, grupas, jauniešus un pārrobežu apmeklētājus. Balvu teātris, Annas dienas Dagdā, Daugavpils pilsētas mākslas asambleja – veicinās kultūras un mākslas tradīcijas, iesaistot vietējos un pārrobežu apmeklētājus. Līvānu Zarasu folkloras kopu salidojumi, Visaginas roks – sekmēs mūsdienu tendences kultūras mantojumā, iesaistot vietējos un pārrobežu apmeklētājus. Krāslavas Palete, Rokišķu teātris un pilsētas svētki – veicinās kultūras tradīcijas, iesaistot mākslimieku, amatnieku, reģionālo, vietējo un pārrobežu auditoriju. Daugavpils rajona literatūras lasījumi Berķenelē – sekmēs sadarbību starp Latvijas, Latgales un Lietuvas literātiem, iesaistot pārrobežu auditoriju un Panevežas festivālu. Rēzeknes pilsētas teātris – sekmēs tradicionālo teātra kultūru reģionu līmen, iesaistot apmeklētājus un dalībniekus no pārrobežas. Latgales kultūras festivāls Novadnieki – veicnās tradicionālās kultūras reģionālu atzīšanu, piesaistot slavenus cilvēkus, kuru dzimtene ir Latgale, kā arī iesaistot plašu pārrobežu auditoriju ar slavenībām no Lietuvas. Utenas “Ezeru Sietuve” – sekmēs tradicionālo folkloru un kultūras vērtības 7 dienu laikā lauku kopienās; folkloras grupu dalība no Latgales, ES un citām valstīm – sekmēs tradicionālo kulūras mantojumu un iesaistīs plašu pārrobežu auditoriju.

Projekta periods: 18 mēneši
Projekta statuss: 30.06.2008. iesniegts izskatīšanai
Kontaktinformācija: Juris Viļums, juris.vilums@latgale.lv , tel.+371 654 28111


Enrichment and Development of Cultural Life in Latvia-Lithuania Border Regions; acronym CultureManager