Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos

Programma:

Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros

Prioritāte Nr.1: Ilgtspējīgas ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšana; Atbalsta virziens 1.4. Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana, pārrobežu tūrisma veicināšana

Projekta nosaukums:

“Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos”, akronīms BELLA DVINA-2

Vadošais partneris:

Latgales plānošanas reģions

Projekta partneri:

Latvija: Latgales reģiona attīstības aģentūra, iesaistītas vietējās pašvaldības; Lietuva – Anikščai rajons, Utenas rajona TIC, Zarasai rajons; Baltkrievija: 1. Polotskas pilsētas izpildkomiteja; 2. Braslavas rajona izpildkomiteja; 3. Miori rajona izpildkomiteja; 4. Verkhnedvinskas rajona izpildkomiteja; 5. Rossoni rajona izpildkomiteja; 6. Starptautiska dialoga un sadarbības veicināšanas organizācija “Interakcija”
Asociētie partneri:

  1. Vitebskas reģiona izpildkomitejas Ekonomikas komiteja
  2. Vitebskas reģiona izpildkomitejas Fiziskās audzināšanas, Sporta un Tūrisma departaments

Vispārējais projekta mērķis:

Veicināt tūrisma attīstību Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionā izmantojot kopēju pārrobežu pieeju tūrisma eksporta un produktu sekmēšanā un sadarbības veicināšanā starp tūrisma sektora speciālistiem.

Specifiskie projekta mērķi:

  • Veicināt kopējas tūrisma tradīcijas Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas pārrobežu reģionā, organizējot kopējus tūrisma pasākumus Latgales-Utenas-Vitebskas reģionā.
  • Uzlabot publisko infrastruktūru kopējām ūdens tūrisma aktivitātēm – investēt tūrisma informācijas centru, publisko atpūtas vietu un objektu aprīkojumā un rekonstrukcijas darbos.

Mērķa grupas:

Projekta Bella Dvina-2 mērķa grupas ir Latgales reģiona, Vitebskas apgabala, Anikščai, Zarasai un Utenas rajona iedzīvotāji (~1 720 758 iedzīv.) īpaši iesaistot:

  • Tūrisma sektora pārstāvjus: Tūrisma informācijas centru (TIC) speciālistus, tūrisma pakalpojumu sniedzējus, gidus.
  • Tūristus, ceļotājus, vietējos iedzīvotājus,
  • Muzeja speciālistus/darbiniekus, robežsargus

Projekta aktivitātes un rezultāti:

1. Aktivitāšu grupa I: Vadība un koordinācija:

1.1. 4 vadības grupas sanāksmes;
1.2. 8 projekta ieviešanas grupas sanāksmes;
1.3. 12 preses relīzes, projekta informācija 13 partneru mājas lapās.

2. Aktivitāšu grupa II: Kopējā tūrisma objektu vērtēšanas un uzraudzības sistēma (TOGAMS) Bella Dvina un Baltijas ezeru zemes teritorijām:

2.1. TOGAMS vadlīnijas, elektroniskā versija interneta portālos www.belladvina.com, www.latgale.lv, www.balticlakes.com.
2.2. 3 pārrobežu darba grupas sanāksmes ar 126 dalībniekiem.
2.3. E-pasta vēstuļu izsūtīšana 400 pakalpojuma sniedzējiem, vismaz 6 informatīvie raksti reģionālajos un vietējos laikrakstos un internetā.
2.4. Apmeklēti un izvērtēti 300 tūrisma objekti un pakalpojuma sniedzēji LV, LT un BY pusē, aktualizētas datu bāzes.
2.5.Kopumā 360 tūrisma pakalpojuma sniedzēji un tūrisma speciālisti apmācīti par aktuālākajiem tūrisma pakalpojuma standartiem LV, LT, BY, 360 mācību materiālu komplekti izplatīti.
2.6. Izstrādāts rīcības plāns 3 stratēģiskiem tūrisma objektiem – pa 1 katrā dalībvalstī.

3. Aktivitāšu grupa III: Kopējā mārketinga kampaņa Bella Dvina un Baltijas ezeru zemes teritorijām:

• izstrādāti 10 pārrobežu LV-LT-BY tūrisma maršruti, 5 izvēlēti/atlasīti popularizēšanai
• novadīti 3 kopēji semināri
• izstrādāts un publicēts partnerreģionu tūrisma piedāvājuma: 50000 kopijas (LV,RUS, ENG, DE, LT – 10000 katrā valodā)
• izstrādāta un publicēta kopēja pārrobežu LV-LT-BY tūrisma karte. Skaits: 100000 (LV, RUS, ENG, LT – 25 000 katrā valodā), 3000 maza formāta kartes
• izstrādāti un pārraidīti 2 reklāmas ruļļi; pārraidītas 3 radio/TV reportāžas
• izstrādāti 2 ārpustelpu reklāmas komplekti (piem., reklāma uz autobusiem)
• 6 raksti publicēti LV, 8 – LT, 6 – BY mēdijos.
• LV-LT-BY pārrobežu reģions pārstāvēts un popularizēts 8 tūrisma izstādēs Rīgā, Viļņā, Hamburgā, Minskā un Sanktpēterburgā.
• izstrādātas un publicētas 5 izvēlēto tūrisma pārrobežu maršrutu brošūras. Kopiju skaits: 60 000 (LV, RUS, ENG, DE, LT) – (1 maršruts 5 valodās)
• Uzlabotas un aktualizētas 3 kopēji tūrisma portāli (www.latgale.lv, www.belladvina.com, www.balticlakes.com).
• Organizētas 3 promotūres tūrisma operatoriem.

4. Aktivitāšu grupa IV: Kopēji tūrisma pasākumi Bella Dvina un Baltijas ezeru zemes teritorijās:

4.1. 6 kopēji festivāli, 2 katrā partnerreģionā, kopā 6000 dalībnieki un apmeklētāji.
4.2. 3 kopēji tūrisma forumi, 1 katrā partnerreģionā, 500 dalībnieki.
4.3. Noslēguma konference Daugavpilī, 200 dalībnieki no 3 reģioniem.
Kopā: iesaistīti 6700 dalībnieki.

5. Aktivitāšu grupa V: Tūrisma atbalsta infrastruktūras uzlabošana Bella Dvina un Baltijas ezeru zemes teritorijām:

1. Labiekārtoti publiskās atpūtas objekti LV-LT-BY pārrobežu reģionā – LV-5, LT-3, BY-8, kopā -16;
2. Nodrošināts biroja aprīkojums un tehnika Latgales, Utenas un Vitebskas reģionu tūrisma informāciju centros un birojos labākai tūrisma pakalpojumu sniegšanai;
3. iepirkti un uzstādīti 964 tūrisma norādes un stendi iesaistītajā LV-LT-BY teritorijā.

Projekta periods:

24 mēneši

Projekta statuss:

iesniegts vērtēšanai 01.04.2010.