Latvijas – Lietuvas pārrobežu basketbola un strītbola turnīru organizēšana, akronīms Ball–Border–Basket


Programma:Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007 – 2013

Projekta nosaukums: Latvijas – Lietuvas pārrobežu basketbola un strītbola turnīru organizēšana, akronīms Ball–Border–Basket

Projekta iesniedzējs: Latgales plānošanas reģions

Projekta partneri un pašvaldības:
Latgales reģiona attīstības aģentūra, Naujenes pagasta padome, Ilūkstes novada dome, Viļānu pilsētas dome, Daugavpils universitāte, Krāslavas novada dome, Preiļu novada dome, Rēzeknes pilsētas dome, Līvānu novada dome, Balvu pilsētas dome, Malnavas koledža, Visaginas rajona pašvaldība, Zarasu rajona pašvaldība, Rokišķu rajona pašvaldība, Utenas rajona pašvaldība un sporta komplekss.

Projekta mērķa grupas: iedzīvotāji – sievietes, vīrieši, jaunieši; sociāli atstumtās grupas – jaunieši ar noslieci uz atkarībām, jaunieši no maznodrošinātām ģimenēm, sievietes, cilvēki ar īpašām vajadzībām, vietējās pašvaldības, sporta treneri, tiesneši, sporta pasākumu organizētāji, sociālie darbinieki, sākumskolas, pamatskolas un vakarskolas, sociālās palīdzības iestādes, vietējās un reģionālās NVO, kas sniedz atbalstu invalīdiem, sievietēm, bērniem, jauniešiem.

Projekta vispārējais mērķis: sekmēt pierobežas reģiona ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību, veicinot tā konkurētspēju un pievilcīgumu cilvēkiem, uzlabojot dzīves kvalitāti un sporta/veselības pakalpojumu pieejamību.

Projekta specifiskie mērķi:

  1. Nodrošināt iespēju sociāli atstumtām grupām un cilvēkiem ar veselības traucējumiem iesaistīties kopējās sporta aktivitātēs un veicināt informētību par veselīgu dzīves veidu;
  2. Nodrošināt pieeju sporta un veselības pakalpojumiem, attīstot nepieciešamo infrastruktūru;
  3. Celt pašvaldību un to iestāžu kapacitāti sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai kopienas grupām;
  4. Veicināt sociālo integrāciju un veselīgu dzīves veidu vietējā, reģionālajā un pārrobežu līmenī.

Projekta aktivitātes un rezultāti:
WP1 Vadība un koordinācija: 4 projekta vadības komitejas sanāksmes, 6 projekta darba grupas sanāksmes.
WP2 Infrastruktūras pieejamības labiekārtošana: Latvijā sporta zāļu renovācijas tiks veiktas Daugavpils universitātē, Līvānu 2. vidusskolā. Lietuvā renovācijas darbi notiks Zarasu, Rokišķu un Visaginas pilsētu skolu sporta zālēs. Renovācijas darbi strītbola laukumu labiekārtošanai notiks Naujenes un Ilūkstes pašvaldībās, Krāslavā, Preiļos, Rēzeknē, Malnavā, Viļānos Latvijas pusē, Zarasos, Utenā un Rokišķos Lietuvas pusē.
WP3 Iesaistīšana un informācijas izplatīšana: Pierobežas basketbola līga tiks izveidota ar 10 Latvijas un Lietuvas komandām; noteikumi basketbola čempionātam un strītbola sacensībām sagatavoti un apstiprināti kopā ar sacensību kalendāru.
WP4 Veselīga dzīves veida veicināšana un popularizēšana: Projekta mājas lapa tiks uzturēta un regulāri papildināta ar informāciju par spēlēm, rezultātiem, komandām, labākajiem spēlētājiem no Latvijas un Lietuvas; sagatavotas informatīvas brošūras; informācija par projekta aktivitātēm ievietota vietējos laikrakstos un TV.

Projekta periods: 18 mēneši

Projekta statuss: 30.06.2008. iesniegts izskatīšanai

Kontaktinformācija: Inese Kursīte, inese.kursite@latgale.lv, tel.: +371 654 28111


Organising Latvian-Lithuanian cross-border basketball championships and streetball tournaments; acronym Ball–Border–Basket