Plānošanas dokumenti

Latgales plānošanas reģiona Attīstības padome 20231.gada 5.novembrī apstiprināja Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmu 2021.-2027.gadam (lēmums Nr.5.3)

 

Lēmums par galīgās redakcijas apstiprināšanu

Latgales plānošanas reģiona Attīstības programma 2021.-2027.gadam

Esošās situācijas apraksts

Rīcības plans

Pielikums_Pilsētu funkcionālās teritorijas

Pielikums_Ieviešanas uzraudzības kārtība

Vides pārskats 2021

Pārskats par sabiedrības līdzdalību

Pārskats par Latgales programmas no 2009.gada ieviešanu

 


Latgales plānošanas reģions uzsāks izstrādāt Attīstības programmu 2021.-2027. gadam

 

Latgales plānošanas reģiona Attīstības padome rakstiskās procedūras Nr.4 ietvaros 2020. gada 11. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.1 par Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.

Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes mērķis ir izstrādāt reģiona attīstības plānošanas dokumentu, kurā ietverts pašreizējās situācijas analīzes kopsavilkums, tendences un prognozes, kā arī noteikts rīcību kopums reģiona ilgtermiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai un Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība.

Par Attīstības programmas izstrādes vadītāju ir apstiprināta Attīstības, plānošanas un projektu ieviešanas nodaļas vadītāja Ingrīda Bernāne.

Lēmums par izstrādes uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par 1.redakciju

Publiskai apspriešanai līdz 2021.gada 7.maijam tiek nodots Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 1.redakcijas projekts

Programma

Rīcības plāns

Esošās situācijas analīze

Priekšlikumus Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam projektam lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pastu pasts@lpr.gov.lv , aizpildot priekšlikumu veidlapu.

PRIEKŠLIKUMU VEIDLAPA

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2021.gada 29.aprīlī pl.10.00 tiešsaistē, pieslēgšanās saite:

zoom.us/j/98967089194?pwd=b3RQczBrYS8xeDBRTmx3cUV2MzZXdz09

Meeting ID: 989 6708 9194

Passcode: 410274

Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam projekts pieejams arī portālā www.geolatvija .lv geolatvija.lv/geo/tapis#document_17599

 


Publiskai apspriešanai līdz 2021.gada 5.augustam tiek nodots Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 2.redakcijas projekts un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskats

Lēmums par 2.redakciju

Programma

Rīcības plāns

Esošās situācijas analīze

Pielikumi: 1.pielikums Reģionālo projektu idejas; 2.pielikums LPR projektu idejas; 3.pielikums Ceļi; 4.pielikums Pilsētu funkcionālās teritorijas; 5.pielikums Ieviešanas uzraudzība; 6.pielikums Priekšlikumi 06.2021.; 7.pielikums LPR AP Vides pārskats 2021; 8.pielikums LPR AP Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata KOPSAVILKUMS

Priekšlikumus Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam projektam un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatam lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pastu pasts@lpr.gov.lv , aizpildot priekšlikumu veidlapu.

PRIEKŠLIKUMU VEIDLAPA

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2021.gada 30.jūlijā plkst.10.00 tiešsaistē, pieslēgšanās saite:

zoom.us/j/96193611162?pwd=T1lPcWNGS3RIQWM0MzBHcFBWek0wQT09

Meeting ID: 961 9361 1162

Passcode: 002121


Pēc sabiedriskās apspriešanas pilnveidotā Latgales plānošanas reģiona Attīstības programma 2021.-2027.gadam un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskats

LPR AP 2021-2027 Stratēģiskā daļa

LPR AP Vides pārskats

Priekšlikumi un iebildumi par LPR AP 2021-2027 un Vides pārskatu

Esošās situācijas apraksts

Rīcības plāns

Pilsētu funkcionālās teritorijas

Ieviešanas uzraudzības kārtība

Pārskats par sabiedrības iesaisti

 


Latgales programma līdz 2021

(apstiprināta ar 2010.gada 1.decembra Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdes lēmumu, termiņš līdz 2021.gadam noteikts ar LPR AP 2019.gada 13.decembra lēmumu)

Latgales programma 2010-2019


Latgales stratēģija 2030

Latgales stratēģija 2030 (1.79 MB)

Plānošanas dokumentu ieviešanas uzraudzība

Latgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu – Latgales stratēģijas 2030 un Latgales reģiona attīstības programmas “Latgales programma 2010.-2019.” īstenošanas uzraudzības pārskats (Apstiprināts Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes 2019.gada 13.decembra sēdē)

 


Vides pārskata projekts

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. Vides pārskata projekts (2.04 MB)


Latgales plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programma 2010. – 2017. gadam

Pieejama šeit


5.6.2. specifiskais atbalsta mērķis “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”


Latgales plānošanas reģiona attīstības padome 2004. gada 15. decembrī pieņēma lēmumu par Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma (LPRTP) izstrādi. LPRTP ir ilgtermiņa teritorijas plānošanas dokuments un tas nosaka Latgales plānošanas reģiona telpisko attīstību.

Tas sastāv no:

  • Plānošanas reģiona telpiskās struktūras apraksta – I daļa
  • Plānošanas reģiona telpiskās attīstības perspektīva – II daļa
  • Plānošanas reģiona teritorijas plānojuma vadlīnijas – III daļa
  • Vides stāvokļa pārskats – IV daļa

2006. gada 26.jūlijā Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma Koordinācijas grupa nolēma uzdot precizēt Plānojumu atbilstoši sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un virzīt uz izskatīšanu Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē (LPRAP). 2006. gada 17. oktobra sēdē Latgales plānošanas reģiona attīstības padome ir pieņēmusi lēmumu iesniegt Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma projektu izvērtēšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā un Nacionālajā reģionālās attīstības padomē

Nacionālā reģionālās attīstības padome (NRAP) 2007.gada 17.septembrī reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Aigara Štokenberga vadībā akceptēja Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumu. Latgales plānošanas reģiona Attīstības padome 2007.gada 3.oktobrī apstiprināja Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumu 2006. -2026.gadam.Pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 2007.gada 17.oktobrī teritorijas plānojums ir stājies spēkā.

LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA TERITORIJAS PLĀNOJUMS

I daļaReģiona telpiskās struktūras apraksts
Pielikumi –
1. – Situācija un komentāri
2. – Lielāko uzņēmumu saraksts
3. – Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
4. – Meža platību sadalījums
5. – Rajonu lauku ciemu un reģiona pilsētu raksturojums
6. – Kartes
7. – Attīstības programmas kopsavilkums
8. – Esošā vides stāvokļa apraksts
9. – Esošā teritorijas izmantošana
10. – Bezdarbs
11. – Lauksaimniecības zemes
12. – Plānojuma izstrādes process
13. – Veselības aprūpe

II daļaLatgales plānošanas reģiona telpiskās attīstības perspektīva

III daļaLatgales reģiona teritorijas plānojuma vadlīnijas

IV daļaVides stāvokļa pārskats
Pielikumi –
1. – Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
2. – Perspektīva
3. – Resursi un vides kvalitāte
4. – Peldvietas
5. – Ūdeņi
6. – Sabiedriskā apspriešana
7. – Ūdenssaimniecības projekti


Paziņojums par Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma 2006. – 2026.gadam apstiprināšanu Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē

 

Informatīvais ziņojums par Vides pārskata un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par to, kā veikta alternatīvo risinājumu un attiecībā uz vides pārskatu saņemto komentāru un priekšlikumu izvērtēšana
Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums (LPR TP)

 

Latgale planning region Territorial plan 2006.-2026. (EN)