Plānošanas dokumenti

LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2021.-2027.GADAM

Latgales plānošanas reģiona Attīstības padome 2021.gada 5.novembrī apstiprināja Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmu 2021.-2027.gadam (lēmums Nr.5.3)

Lēmums par galīgās redakcijas apstiprināšanu

Latgales plānošanas reģiona Attīstības programma 2021.-2027.gadam

Esošās situācijas apraksts

Rīcības plans

Pielikums_Pilsētu funkcionālās teritorijas

Pielikums_Ieviešanas uzraudzības kārtība

Vides pārskats 2021

Pārskats par sabiedrības līdzdalību

Pārskats par Latgales programmas no 2009.gada ieviešanu


LATGALES PROGRAMMA 

Latgales programma līdz 2021.gadam (apstiprināta ar 2010.gada 1.decembra Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdes lēmumu, termiņš līdz 2021.gadam noteikts ar LPR AP 2019.gada 13.decembra lēmumu).

Latgales programma 2010-2019


LATGALES STRATĒĢIJA 2030

Latgales stratēģija 2030 (1.79 MB)

Plānošanas dokumentu ieviešanas uzraudzība

Latgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu – Latgales stratēģijas 2030 un Latgales reģiona attīstības programmas “Latgales programma 2010.-2019.” īstenošanas uzraudzības pārskats (Apstiprināts Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes 2019.gada 13.decembra sēdē)

 

 

 


VIDES PĀRSKATA PROJEKTS

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. Vides pārskata projekts (2.04 MB)


ESPON PĒTĪJUMS “BUSINESS DEVELOPMENT OPPORTUNITIES ON EXTERNEL EU BORDERS”


LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA SOCIĀLO PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2010. – 2017. GADAM

Pieejama šeit


5.6.2. specifiskais atbalsta mērķis “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”


Latgales plānošanas reģiona attīstības padome 2004. gada 15. decembrī pieņēma lēmumu par Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma (LPRTP) izstrādi. LPRTP ir ilgtermiņa teritorijas plānošanas dokuments un tas nosaka Latgales plānošanas reģiona telpisko attīstību.

Tas sastāv no:

  • Plānošanas reģiona telpiskās struktūras apraksta – I daļa
  • Plānošanas reģiona telpiskās attīstības perspektīva – II daļa
  • Plānošanas reģiona teritorijas plānojuma vadlīnijas – III daļa
  • Vides stāvokļa pārskats – IV daļa

2006. gada 26.jūlijā Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma Koordinācijas grupa nolēma uzdot precizēt Plānojumu atbilstoši sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un virzīt uz izskatīšanu Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē (LPRAP). 2006. gada 17. oktobra sēdē Latgales plānošanas reģiona attīstības padome ir pieņēmusi lēmumu iesniegt Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma projektu izvērtēšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā un Nacionālajā reģionālās attīstības padomē

Nacionālā reģionālās attīstības padome (NRAP) 2007.gada 17.septembrī reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Aigara Štokenberga vadībā akceptēja Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumu. Latgales plānošanas reģiona Attīstības padome 2007.gada 3.oktobrī apstiprināja Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumu 2006. -2026.gadam.Pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 2007.gada 17.oktobrī teritorijas plānojums ir stājies spēkā.

LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA TERITORIJAS PLĀNOJUMS

I daļaReģiona telpiskās struktūras apraksts
Pielikumi –
1. – Situācija un komentāri
2. – Lielāko uzņēmumu saraksts
3. – Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
4. – Meža platību sadalījums
5. – Rajonu lauku ciemu un reģiona pilsētu raksturojums
6. – Kartes
7. – Attīstības programmas kopsavilkums
8. – Esošā vides stāvokļa apraksts
9. – Esošā teritorijas izmantošana
10. – Bezdarbs
11. – Lauksaimniecības zemes
12. – Plānojuma izstrādes process
13. – Veselības aprūpe

II daļaLatgales plānošanas reģiona telpiskās attīstības perspektīva

III daļaLatgales reģiona teritorijas plānojuma vadlīnijas

IV daļaVides stāvokļa pārskats
Pielikumi –
1. – Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
2. – Perspektīva
3. – Resursi un vides kvalitāte
4. – Peldvietas
5. – Ūdeņi
6. – Sabiedriskā apspriešana
7. – Ūdenssaimniecības projekti


Paziņojums par Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma 2006. – 2026.gadam apstiprināšanu Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē

 

Informatīvais ziņojums par Vides pārskata un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par to, kā veikta alternatīvo risinājumu un attiecībā uz vides pārskatu saņemto komentāru un priekšlikumu izvērtēšana
Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums (LPR TP)

 

Latgale planning region Territorial plan 2006.-2026. (EN)