Juridiskā un lietvedības nodaļa

Vispārīgais mērķis:

Latgales plānošanas reģiona Juridiskā un lietvedības ir Latgales plānošanas reģiona administrācijas struktūrvienība, kas nodrošina Plānošanas reģiona lietu un juridiska rakstura dokumentu sagatavošanu un organizē personāla vadības un attīstības, un sniedz informāciju plašsaziņas līdzekļiem par Plānošanas reģionu, Padomes pieņemtajiem lēmumiem

Funkcijas:

 1. Nodaļa nodrošina Padomes locekļus un Plānošanas reģiona darbiniekus ar nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem, informē par izmaiņām tajos, sniedz juridiskas konsultācijas, kas nepieciešamas darba jautājumu risināšanai.
 2. Nodrošina nodaļā iesniegto Padomes un administrācijas dokumentu atbilstības pārbaudi ārējo un iekšējo normatīvo aktu prasībām.
 3. Vīzē vai sniedz atzinumus par Padomes lēmumu, Padomes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka rīkojumu projektiem.
 4. Nodrošina Padomes un Sadarbības komisijas sēžu organizatorisko un tehnisko sagatavošanu.
 5. Aktualizē Plānošanas reģiona interneta mājas lapā www.latgale.lv ievietojamo informāciju, kas attiecas uz nodaļas darbu.
 6. Sniedz priekšlikumus Padomes priekšsēdētājam, priekšsēdētājam vietniekam un administrācijas vadītājam juridisko jautājumu risināšanas efektivitātes paaugstināšanā.
 7. Pārstāv Plānošanas reģiona intereses tiesību aizsardzības, valsts un pašvaldību institūcijās savas kompetences ietvaros.
 8. Organizē Plānošanas reģiona grāmatvedības un publisko attiecību jautājumu kārtošanu.
 9. Realizē visas iepirkumu procedūras un sniedz atskaites par publiskajiem iepirkumiem.
 10. Gatavo Plānošanas reģiona normatīvo aktu, līgumu projektus.
 11. Veic noslēgto līgumu uzskaiti un kontroli.
 12. Papildina Plānošanas reģiona darbības ik ceturkšņa un gada atskaites.
 13. Piedalās Padomes un Sadarbības komisijas darbībā un sniedz atzinumus par to darbības tiesiskumu.
 14. Informē plašsaziņas līdzekļus un Latgales reģiona pašvaldības par Padomes vadības aktivitātēm un sadarbību starp ministrijām, valsts pārvaldes un citām institūcijām.
 15. Sagatavo un izplata paziņojumus plašsaziņas līdzekļiem un nodrošināt to izplatību sabiedrībā.
 16. Sagatavo ikgadējo Plānošanas reģiona komunikāciju plānu.
 17. Konsultē Padomes vadību sabiedrisko attiecību un komunikācijas jautājumos.