Attīstības, plānošanas un projektu ieviešanas nodaļa

Vispārīgais mērķis:

Nodaļa nodrošina Plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības galveno pamatprincipu, mērķu un prioritāšu noteikšanu, plānošanas dokumentu izstrādi, atjaunošanu un monitoringu saskaņā ar normatīviem aktiem, kā arī Plānošanas reģiona attīstības projektu izstrādi un īstenošanu.

Galvenie pienākumi:

 1. Izstrādāt un sagatavot tālākai izskatīšanai un apstiprināšanai dodumentu vai dokumentu grozījumu projektus, kas reglamentē Nodaļas kompetencē esošos jautājumus Plānošanas reģiona ietvaros.
 2. Pārzināt Nodaļas kompetencē esošos normatīvos aktus un Nodaļas kompetencei atbilstošo valsts institūciju mājas lapas, sekot informācijas aktualizācijai Plānošanas reģiona mājas lapā www.latgale.lv
 3. Normatīvajos aktos paredzētās kompetences ietvaros nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību.
 4. Nodrošināt Plānošanas reģiona attīstības koordināciju atbilstoši reģionālās attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem galvenajiem pamatprincipiem, mērķiem un prioritātēm.
 5. Nodrošināt Plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas monitoringu, sagatavot pārskatus un atskaites par attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas procesu.
 6. Nodrošināt saikni ar attiecīgajām nacionālā līmeņa ministrijām un institūcijām un Latgales reģiona pašvaldību sadarbību un Plānošanas reģiona sadarbību ar nacionālā līmeņa institūcijām reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanā.
 7. Nodrošināt nacionālā attīstības plāna un nozaru attīstības programmu izvērtēšanu un atzinumu sniegšanu par atbilstību Plānošanas reģiona stratēģijai, attīstības programmai un teritorijas plānojumam un, konstatējot neatbilstību, sagatavot priekšlikumus ar ierosinājumiem grozīt nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentus vai lemt par grozījumiem Plānošanas reģiona plānošanas dokumentos.
 8. Koordinēt, veicināt un nodrošināt plānošanas reģiona reģionālās attīstības atbalsta pasākumu izstrādi, īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu.
 9. Nodrošināt izvērtēšanu un atzinumu sagatavošanu Plānošanas reģiona vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentiem.
 10. Sniegt priekšlikumus un konsultācijas pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu un teritorijas plānojumu izstrādes procesā.
 11. Nodrošināt Plānošanas reģiona attīstības projektu izstrādi un īstenošanu, sekmēt mērķa grupu un sadarbības partneru aktīvu līdzdalību projektu sagatavošanā un ieviešanā Latgales reģionā.
 12. Koordinēt un veicināt Plānošanas reģiona attīstības projektu izstrādi, īstenošanu, uzraudzību, novērtēšanu, kā arī to rezultātu uzturēšanu.
 13. Nodrošināt saikni ar attiecīgajām nacionālā līmeņa ministrijām un institūcijām un Latgales reģiona pašvaldībām, mācību iestādēm, valsts iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un citiem sociālajiem partneriem Plānošanas reģiona projektu plānošanas un ieviešanas procesā.
 14. Nodrošināt masu mediju (TV, radio un preses izdevumu) iesaisti informācijas atspoguļošanā par Nodaļā īstenotiem projektiem.
 15. Piedalīties informatīvu semināru, konferenču organizēšanā, informēt par projektu vadības jautājumiem.
 16. Nodrošināt Nodaļā izstrādāto projektu ieviešanas monitoringu, sagatavot pārskatus un atskaites par projektu ieviešanas progresu.
 17. Nodrošināt Latgales pašvaldību sadarbību un Plānošanas reģiona sadarbību ar nacionālā līmeņa institūcijām reģionālās attīstības projektu plānošanā.
 18. Nodrošināt projektu datu bāzes par Latgales reģiona projektiem papildināšanu un uzturēšanu, regulāri aktualizējot informāciju.
 19. Organizēt un nodrošināt Plānošanas reģiona Attīstības padomes un Sadarbības komisijas sēdē izskatīšanai paredzēto lēmumu projektu un tiem pievienoto dokumentu savlaicīgu sagatavošanu un iesniegšanu.
 20. Nodrošināt izstrādāto projektu aktivitāšu norisi, kārtojot projektu lietvedības jautājumus.
 21. Sadarboties ar ārvalstu institūcijām projektu sagatavošanas un īstenošanas jomā.
 22. Nodrošināt atskaišu sastādīšanu un informatīvās saites uzturēšanu ar atbildīgajām institūcijām, kā arī nodrošināt projektu vadību un uzraudzību.
 23. Sagatavot un realizēt Nodaļas darba plānu, priekšlikumus Nodaļas darba uzlabošanai.
 24. Veicināt Nodaļas darbinieku tālākizglītību un kvalifikācijas paaugstināšanu Nodaļas darba uzlabošanai.
 25. Nodrošināt sadarbību un informācijas apriti ar Plānošanas reģiona pašvaldībām.
 26. Veikt citus uzdevumus saskaņā ar Plānošanas reģiona Attīstības padomes lēmumiem, Plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, Administrācijas vadītāja mutiskiem un rakstiskiem rīkojumiem.
 27. Pēc pieprasījuma sagatavot un sniegt atskaites par Nodaļas darbību un uzdevumu izpildi Administrācijas vadītājam un Attīstības padomes priekšsēdētājam.

 

2018.gada 26.janvārī Latgales plānošanas reģiona Attīstības padome pieņēma lēmumu precizēt  “Kārtību, kādā Latgales plānošanas reģions izvērtē vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas”.

Kārtība nosaka, kā Latgales plānošanas reģions sagatavo atzinumus par vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu atbilstību Latgales plānošanas reģiona plānošanas dokumentiem un normatīvajos aktos (Attīstības plānošanas sistēmas likums, Teritorijas attīstības plānošanas likums, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”) noteiktajām prasībām.

Kārtība, kādā Latgales plānošanas reģions izvērtē vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas

Kritēriju izpildes vērtējums par pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas atbilstību Latgales plānošanas reģiona plānošanas dokumentiem un normatīvajos aktos noteiktajām

Kritēriju izpildes vērtējums par pašvaldības attīstības programmas atbilstību Latgales plānošanas reģiona plānošanas dokumentiem un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām