Padomes sastāvs

Latgales plānošanas reģiona attīstības padome (LPRAP):

Pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulcē ievēlēta koleģiāla institūcija un Latgales plānošanas reģiona lēmējorgāns, kuru veido 21 Latgales pašvaldību vadītāji un deputāti.

LPRAP pārstāvniecība: pa vienam pašvaldību izvirzītam pārstāvim no katras Latgales plānošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības.

Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes locekļi:

 • Gunārs Upenieks, Attīstības Padomes priekšsēdētājs, Krāslavas novada domes priekšsēdētājs
 • Sergejs Maksimovs, Attīstības Padomes priekšsēdētāja vietnieks, Viļakas novada domes priekšsēdētājs
 • Jānis Lāčplēsis, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
 • Aleksandrs Bartaševičs, Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs
 • Juris Butēvics, Aglonas novada domes priekšsēdētājs
 • Sarmīte Tabore, Baltinavas novada domes priekšsēdētāja
 • Aigars Pušpurs, Balvu novada domes priekšsēdētājs
 • Juris Dombrovskis, Ciblas novada domes priekšsēdētājs
 • Aivars Trūlis, Dagdas novada domes priekšsēdētājs
 • Arvīds Kucins, Daugavpils novada domes priekšsēdētājs
 • Stefans Rāzna, Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs
 • Ināra Silicka, Kārsavas novada domes priekšsēdētāja
 • Andris Vaivods, Līvānu novada domes priekšsēdētājs
 • Edgars Mekšs, Ludzas novada domes priekšsēdētājs
 • Maruta Plivda, Preiļu novada domes priekšsēdētāja
 • Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs
 • Pēteris Rožinskis, Riebiņu novada domes priekšsēdētājs
 • Sandra Kapteine, Rugāju novada domes priekšsēdētāja
 • Anita Brakovska, Vārkavas novada domes priekšsēdētāja
 • Jekaterina Ivanova, Viļānu novada domes priekšsēdētāja
 • Vitālijs Vaļdens, Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes (LPRAP) galvenās funkcijas:

 • reģiona ilgtermiņa attīstības plānošana;
 • plānošanas reģiona attīstības koordinācija;
 • reģiona attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde un ieviešana;
 • pašvaldību teritoriālplānojumu un attīstības programmu izvērtēšana;
 • pašvaldību un plānošanas reģiona sadarbības veicināšana ar nacionālā līmeņa institūcijām;
 • nacionālo dokumentu atbilstības novērtēšana plānošanas reģiona attīstības programmai un teritorijas plānojumam;
 • citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.