LPR budžets

Atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta devītajai daļai un Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr. 225  “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” informācija par amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritērijiem un mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām:
Informācija par Latgales plānošanas reģiona amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro).


Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92. panta otro daļu un saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumiem Nr.171 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”,
iestādes mājaslapā tiek publicēta informācija par amatpersonām izmaksāto atalgojumu katru mēnesi.

Lagales plānošanas reģiona amatpersonām izmaksātais atalgojums =2018.g. novembris=