LPR budžets

2010. gada 28. aprīlī stājušies spēkā grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, kas nosaka, ka valsts institūcija tās mājaslapās publisko informāciju par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām.


Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92. panta otro daļu un saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumiem Nr.171 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”,
iestādes mājaslapā tiek publicēta informācija par amatpersonām izmaksāto atalgojumu katru mēnesi.