Sabiedriskās apspriedes

Paziņojums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata un plānošanas dokumenta projekta  “Latgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2024. – 2030. gadam” sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata un plānošanas dokumenta projekta “Latgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2024. – 2030. gadam” sabiedrisko apspriešanu un projekta materiāli pieejami šeit:

Paziņojums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata un plānošanas dokumenta projekta “Latgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2024. – 2030. gadam” sabiedrisko apspriešanu

Latgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2024.-2030. gadam projekts Latgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2024.-2030. gadam stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekts

Latgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna projekts

Pieeja tiešsaistes (Zoom) videokonferencei par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata un plānošanas dokumenta projekta “Latgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2024. – 2030. gadam” sabiedriskās apspriešanas ietvaros pieejama šeit:

us06web.zoom.us/j/89094603646?pwd=R95dyXhrZ0Dnx6uJDFALYMngeEmpeS.1

Meeting ID: 890 9460 3646
Passcode: 279728

Apr 22, 2024 16:00


 

Paziņojums par Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029.gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022.gada (1.0) publisko apspriešanu

Preiļu novada pašvaldība no 2021. gada 12.novembra  līdz 2021. gada 17.decembrim organizē  attīstības plānošanas dokumentu publisko apspriešanu. Publiskās apspriešanas ietvaros tiks rīkoti šādi sabiedrības līdzdalības pasākumi:

Publiskās apspriešanas sanāksme
Norises vieta: Attālināti tiešsaistē “Zoom” platformā
Norises laiks: 2021. gada 25. novembrī, 17:30 un 2021. gada 7. decembrī, 17:30
Kontaktinformācija: Sanita Meļko, 65322766, sanita.melko@preili.lv

Materiāli ir pieejami ĢeoLatvija.lv un tapis.gov.lv

 


Paziņojums par Balvu novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2030.gadam (1.0)publisko apspriešanu

Balvu novada pašvaldība no 2021. gada 12.novembra  līdz 2021. gada 13.decembrim organizē  attīstības plānošanas dokumentu publisko apspriešanu. Publiskās apspriešanas ietvaros tiks rīkoti šādi sabiedrības līdzdalības pasākumi:

Publiskās apspriešanas sanāksme
Norises vieta: MSTEAM platformā Balvu novada pašvaldības tīmekļa vietnē
Norises laiks: 2021. gada 23. novembrī, 17:30
Kontaktinformācija: Balvu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Valda Vancāne (tālr. 64522456, 26354030, e-pasts: valda.vancane@balvi.lv)

Materiāli ir pieejami ĢeoLatvija.lv un tapis.gov.lv

 


Paziņojums par Ludzas novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (1.0)publisko apspriešanu

Ludzas novada pašvaldība no 2021. gada 5.novembra  līdz 2021. gada 6.decembrim organizē  attīstības plānošanas dokumentu publisko apspriešanu. Publiskās apspriešanas ietvaros tiks rīkoti šādi sabiedrības līdzdalības pasākumi:

Publiskās apspriešanas sanāksme

Norises vieta: ZOOM platforma

Norises laiks: 2021. gada 26. novembrī, 10:00

Kontaktinformācija: Ilona Igovena, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja, ilona.igovena@ludzasnovads.lv; t.+371 65707134.

Materiāli ir pieejami ĢeoLatvija.lv <geolatvija.lv/geo/tapis#document_19026>  un tapis.gov.lv <tapis.gov.lv/tapis/lv/public_discussions/1180>

 


Paziņojums par Krāslavas novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021.-2030.gadam (1.0)publisko apspriešanu

Krāslavas novada pašvaldība no 2021. gada 11.novembra  līdz 2021. gada 12.decembrim organizē  attīstības plānošanas dokumentu publisko apspriešanu.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 30. novembrī plkst. 14.00 attālināti (tiešsaistē “Zoom” platformā). Pieslēgšanās saite: zoom.us/j/98801498853?pwd=VklwYkY5cWxENmhTWklHa21VYU40dz09 (Meeting ID: 988 0149 8853, Passcode: 217768). Pieslēgšanās sanāksmei ir bez iepriekšējas reģistrācijas, savlaicīgi pārliecinoties, vai Jūsu ierīcē ir lejupielādēta “Zoom” lietotne.

Elektroniskā formātā ar Krāslavas novada Stratēģijas un Attīstības programmas 1. redakciju var iepazīties geolatvija.lv/geo/tapis#document un Krāslavas novada pašvaldības mājas lapā kraslava.lv/pasvaldiba/attistibas-dokumenti/ilgspejigas-attistibas-strategija (Stratēģija) un kraslava.lv/pasvaldiba/attistibas-dokumenti/attistibas-programma (Attīstības programma).

Klātienē ar plānošanas dokumentiem var iepazīties darba laikā Skolas ielā 7, Krāslavā (1. stāva vestibilā), kā arī pēc pieprasījuma – citā Jums ērtākā veidā, rakstot attistiba@kraslava.lv.

 


Paziņojums par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada Attīstības programmas 1.redakcijas publisko apspriešanu

No 2021.gada 30.septembra līdz 28.oktobrim notiks Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada Attīstības programmas 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Informācija pašvaldības vietnē: ej.uz/AP_2027


Paziņojums par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas publisko apspriešanu

No 2021.gada 26.augusta līdz 22.septembrim notiks Daugavpilsvalstspilsētas un Augšdaugavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Informācija pašvaldību vietnēs: ej.uz/DPP_IAS_apspriesana  un ej.uz/ANP_IAS_apspriesana


Publiskai apspriešanai līdz 2021.gada 5.augustam tiek nodots Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 2.redakcijas projekts un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskats

Lēmums par 2.redakciju

Programma

Rīcības plāns

Esošās situācijas analīze

Pielikumi: 1.pielikums Reģionālo projektu idejas2.pielikums LPR projektu idejas3.pielikums Ceļi4.pielikums Pilsētu funkcionālās teritorijas5.pielikums Ieviešanas uzraudzība6.pielikums Priekšlikumi 06.2021.7.pielikums LPR AP Vides pārskats 2021; 8.pielikums LPR AP Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata KOPSAVILKUMS

Priekšlikumus Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam projektam un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatam lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pastu pasts@lpr.gov.lv , aizpildot priekšlikumu veidlapu.

PRIEKŠLIKUMU VEIDLAPA

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2021.gada 30.jūlijā plkst.10.00 tiešsaistē, pieslēgšanās saite:

zoom.us/j/96193611162?pwd=T1lPcWNGS3RIQWM0MzBHcFBWek0wQT09

Meeting ID: 961 9361 1162

Passcode: 002121


PAZIŅOJUMS PAR PUBLISKO APSPRIEŠANU

Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam pirmā redakcija

Latgales plānošanas reģions projekta Nr. 9.2.2.1/15/I/005 „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros izstrādā “Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017.-2020. gadam”.

Saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas vadības grupas 2018. gada 20. aprīļa lēmumu, publiskai apspriešanai tiek nodota Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam pirmā redakcija.

Publiskās apspriešanas laikā no 2018. gada 20. aprīļa līdz 21. maijam ar deinstitucionalizācijas plāna pirmās redakcijas materiāliem var iepazīties:

Priekšlikumi iesniedzami līdz 2018. gada gada 21. maijam:

  • aizpildot priekšlikumu formu un nosūtot to uz e-pasta adresi di.planslpr.gov.lv vai, nosūtot pa pastu Latgales plānošanas reģionam, Saules iela 15, Daugavpils, LV-5401;

Plānu izstrādājis SIA “Dynamic University”, kontaktpersona jautājumu gadījumā Gints Klasons, e-pasts: gintsklasonsgmail.com

LPR DI plāns, 5.pielikums – Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par attīstības plānošanas dokumentuInformējam, ka PREIĻU NOVADA DOME ir uzsākusi teritorijas attīstības plānošanas dokumenta “Preiļu novads : Vietējās pašvaldības attīstības programma 2017-2023 (1.0)” publisko apspriešanu.

Informējam, ka PREIĻU NOVADA DOME organizē sanāksmi, kurā tiks izskatīti teritorijas attīstības plānošanas dokumenta “Preiļu novads : Vietējās pašvaldības attīstības programma 2017-2023 (1.0)” publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Sanāksmes norises vieta: Preiļu novada dome, Raiņa bulvāris 19, Preiļi
Sanāksmes norises laiks: 19.06.2017 17:00

Materiāli ir pieejami ĢeoLatvija.lv un tapis.gov.lv


Paziņojums par precizētas attīstības programmas projekta “Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam pirmā redakcija” apspriešanu


Paziņojums par Viļānu novada attīstības programmas 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu.

1. Lēmums par Viļānu novada attīstības programmas 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai, (639.00 KB)

2. Viļānu novada attīstības programmas 1.redakcija pieejama Viļānu novada pašvaldības mājas lapā.


Viļakas novada dome 2015.gada 30.aprīlī (protokols Nr.6, 13.§) ir pieņēmusi lēmumu par Precizētas Viļakas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2038.gadam (pdf) nodošanu publiskai apspriešanai no 2015.gada 10.maija līdz 09.jūnijam.


Daugavpils pilsētas domes lēmums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Lēmums (235.00 KB)
Pielikums (761.00 KB)

Paziņojums par Daugavpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta nodošanu publiskai apspriešanai


Latgales plānošanas reģions līdz 2015.gada 27.janvārim nodod sabiedriskajai apspriešanai koncepciju „Publisko pakalpojumu attīstība Latgales plānošanas reģionā”


Paziņojums par Viļakas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2038. gadam publisko apspriešanu
(06.06.2014)

Viļakas novada dome 2014.gada 29.maijā (protokols Nr.11, 7.§) ir pieņēmusi lēmumu par Viļakas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2038.gadam (pdf) nodošanu publiskai apspriešanai no 2014.gada 3.jūnija līdz 10.jūlijam.


Paziņojums par Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam 1. redakcijas publisko apspriešanu
Daugavpils pilsētas dome ar 2014.gada 27.marta lēmumu Nr.173 „Par Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” nodeva publiskajai apspriešanai Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam (turpmāk – Stratēģija) 1.redakciju.
Publiskās apspriešanas laiks ir no 2014.gada 22.aprīļa līdz 2014.gada 26.maijam.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2014.gada 22.maijā, plkst. 17.00 Daugavpils pilsētas Domes konferenču zālē, K. Valdemāra ielā 1.
Stratēģijas izstrādātājs ir Daugavpils pilsētas dome sadarbībā ar ekspertu grupu no SIA “Reģionālie projekti”.


Paziņojums par publisko apspriešanu Daugavpils pilsētas attīstības programmas ”Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam 1. redakcijai un vides pārskata projektam

Lēmums un paziņojums:

Par „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–2018. gadam” 1.redakcijas apstiprināšanu un publiskās apspriešanas procedūras uzsākšanu.

Ar Rugāju novada domes 2011.gada 21.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 7 §) ir uzsākta Rugāju novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrāde.

17.jūnijā Aglonas novada dome pieņēma lēmumu par Aglonas novada Attīstības programmas izstrādi.

Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 29.novembra sēdes lēmumu Nr.21-2, tiek uzsākta Līvānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam izstrāde.


Paziņojums
par Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2010.-2017.gadam,
Latgales plānošanas reģiona Ilgtermiņa attīstības stratēģijas 25 gadiem
un Latgales plānošanas reģiona ekonomikas profila 1.redakcijas
sabiedrisko apspriešanu

no 2010. gada 8. oktobra līdz 2010. gada 8. Novembrim

un par vides pārskata projekta
sabiedrisko apspriešanu

no 2010. gada 8. oktobra līdz 2010. gada 16. Novembrim

Attīstības plānošanas dokumentu izstrādātājs: SIA „Grupa 93”, Kr.Barona iela 3-4, Rīga, tālrunis 67217043, www.grupa93.lv.

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums tiek veikts Latgales stratēģijas un Latgales attīstības programmai. Vides pārskata izstrādātājs: SIA „Grupa 93”, Kr.Barona iela 3-4, Rīga, tālrunis 67217043, www.grupa93.lv.

Attīstības plānošanas dokumenti tiek izstrādāti Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atbalstītā projekta „Latgales plānošanas reģiona (Latvija) un Pleskavas apgabala administrācijas (Krievija) reģionālās attīstības veicināšana caur attīstības vidēja termiņa un ilgtermiņa dokumentu izstrādi, balstoties uz līdzsvarotas pārrobežu sadarbības un labas partnerības pieeju (akronīms ENTERPLAN)” ietvaros.

Plānošanas dokumenti attiecas uz Latgales plānošanas reģiona vidēja un ilgtermiņa attīstību, to ieviešana ietekmēs Latgales plānošanas reģionu. Dokumentu apstiprināšana plānota līdz 2010. gada beigām.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks 2010.gada 8.novembrī:

  1. Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknes novada domes lielajā zālē plkst. 10.00
  2. Daugavpilī, Dobeles ielā 30, Daugavpils novada kultūras centrā plkst.15.00.

Ar attīstības plānošanas dokumentiem, vides pārskata projektu un tā kopsavilkumu var iepazīties Latgales plānošanas reģiona mājas lapā www.latgale.lv, sadaļā Latgales plānošanas reģions, sabiedriskās apspriedes

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par Latgales reģiona attīstības plānošanas dokumentiem var iesniegt līdz 2010. gada 8. Novembrim Latgales plānošanas reģionam, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601 Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Ingrīdai Bernānei vai elektroniski Ingrida.bernane@latgale.lv

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par vides pārskata projektu var iesniegt līdz 2010.gada 16.novembrim SIA „Grupa 93” vides speciālistei Maritai Nikmane, Kr.Barona ielē 3-4, Rīgā, tālrunis 67217043, vai uz epastu marita@grupa93.lv


Latgales plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas 2010. – 2017.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana

  • Lūdzam priekšlikumus un iebildumus iesniegt rakstveidā līdz 06.06.2010.,

nosūtot tos elektroniski uz e-pasta adresi: guna.smelcere@latgale.lv
vai arī nosūtot pa pastu uz Latgales plānošanas reģiona juridisko adresi: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4600.
Iebildumi un priekšlikumi, kas tiks iesniegti pēc minētā termiņa, kā arī anonīmi iesniegumi, netiks ņemti vērā.
Paldies par atsaucību!


Latgales plānošanas reģiona pašvaldības izstrādā attīstības plānošanas dokumentus:

Daugavpils novada pašvaldība ir pieņēmusi lēmumus uzsākt novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādi: 2009.gada 29.oktobrī – par Daugavpils novada teritorijas plānojuma izstrādi, 2010.gada 11.martā – par Daugavpils novada attīstības programmas 2010.-2017. izstrādi. Priekšlikumus var iesniegt Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, pa e-pastu vita.rutina@dnd.lv

Krāslavas novada dome 2010.gada 28.janvāra sēdē ir nolēmusi uzsākt Krāslavas novada attīstības programmas izstrādi. Izveidota programmas izstrādes vadības grupa un darba grupa, apstiprināti izstrādes termiņi. Atbildīgā par Krāslavas novada attīstības programmas izstrādi un darba grupas vadītāja ir Ināra Dzalbe, domes attīstības nodaļas vadītāja, tālrunis 656 81769, e-pasts inara@kraslava.apollo.lv

Ludzas novada dome 2009.gada 22.oktobrī pieņēma lēmumu par novada attīstības programmas 2011. – 2017. (ar grozījumiem 2010.gada 26.augustā) izstrādi. Atbildīgais par programmas izstrādi ir Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors Sergejs Jakovļevs, tālrunis 65707403, e-pasts izpilddirektors@ludzaspils.lv , izveidota vadības grupa un darba grupa, apstiprināts darba uzdevums un izstrādes termiņi.

Rēzeknes novada pašvaldība 2010.gada 4.martā ir pieņēmusi lēmumu par Rēzeknes novada pašvaldības attīstības programmas izstrādes uzsākšanu. Izveidota vadības grupa (koordinatore – attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Brigita Arbidāne, tālrunis 646 07189 e-pasts Brigita.Arbidane@rdc.lv ), apstiprināts darba uzdevums.

Balvu novada dome 2010.gada 11.martā pieņēma lēmumu uzsākt Balvu novada attīstības programmas 2011. – 2017 gadam izstrādi. Izveidota izstrādes vadības grupa, darba grupa, apstiprināts programmas izstrādes darba uzdevums un izpildes termiņi. Par Balvu novada attīstības programmas izstrādes atbildīgo apstiprināta Balvu novada pašvaldības izpilddirektore Inta Kaļva, tālrunis 64522453, e-pasts dome@balvi.lv

2010. gada 29. aprīļa domes sēdē ir pieņemts lēmums par Preiļu novada attīstības programmas izstrādi. Izveidota darba grupa, apstiprināts darba uzdevums un izstrādes laika grafiks. Atbildīgais par Preiļu novada attīstības programmas izstrādi – izpilddirektors Vladimirs Ivanovs, tālrunis 65307322, e-pasts vladimirs.ivanovs@preili.lv


Paziņojums par Ciblas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadiem izstrādes uzsākšanu


Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādņu 2009. – 2013.gadam „Saliedēta sabiedrība nacionālā valstī” publiskā apspriede


.

2007. – 2013.gada Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts


.

Projektu idejas pārrobežu sadarbības un kaimiņattiecību programmas (2007-2013) ietvaros


.

Eiropas Savienības 2007.-2013.gada Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts (latviešu valodā)

Visi priekšlikumi un ierosinājumi par programmas projektu iesniedzami rakstveidā līdz 27.11.2007., nosūtot tos elektroniski uz e-pasta adresi: ilga.gulajeva@latgale.lv Iebildumi un priekšlikumi, kas tiks iesniegti pēc minētiem termiņiem, kā arī anonīmi iesniegumi, netiks ņemti vērā.


.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas ES struktūrfondu projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju sabiedriskā apspriede


.

Labklajības ministrijas kritēriju sabiedriskā apspriede


[lblock id=”12440″]