Latgales plānošanas reģions

Latgales plānošanas reģions ir atvasināta publiska persona, kura izveidota ar Reģionālās attīstības likumu un tās darbība tiek finansēta no valsts pamatbudžeta. Latgales plānošanas reģions ir dibināts 2006. gada augustā ar mērķi nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. 2006. gada jūnijā LR Saeima pieņēma grozījumus “Reģionālās attīstības likumā” (spēkā no 01.08.2006.) un plānošanas reģioniem piešķīra juridisku statusu. Latgales plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem Latvijā. Latgales plānošanas reģions darbojas Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārraudzībā, saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu, Teritorijas plānošanas likumu, Latgales plānošanas reģiona nolikumu un citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem.

Latgales plānošanas reģiona teritorija:

 • 7 novadi - Augšdaugavas novads, Balvu novads, Krāslavas novads, Līvānu novads, Ludzas novads, Preiļu novads, Rēzeknes novads;
 • 2 republikas nozīmes pilsētas - Daugavpils un Rēzeknes valstspilsētas;
 • Kopā 14 547 kv.km (jeb 22.52% no visas Latvijas teritorijas) un ietver 9 vietējās pašvaldības.

Latgales plānošanas reģiona iedzīvotāju skaits:

 • 294 058 (jeb 16% no kopējā iedzīvotāju skaita valstī).

Latgales plānošanas reģiona attīstības padome (LPRAP):

 • pārstāv Latgales pašvaldību viedokli un intereses;
 • organizē un vada ilgtermiņa attīstības plānu un stratēģiju izstrādi un realizāciju;
 • politiskā līmenī pārstāv Latgales reģiona intereses.

Latgales plānošanas reģiona funkcijas:

 • Latgales reģiona plānošanas dokumentu izstrāde (teritorijas plānojums, attīstības programma u.c.);
 • Plānošanas dokumentu saskaņošana reģionālā un nacionālā līmenī;
 • Sadarbības nodrošināšana starp Latgales pašvaldībām, kā arī valsts institūcijām reģionālās attīstības jautājumos;
 • Latgales reģiona interešu aizstāvība valsts līmenī;
 • Reģionālo vietējo maršrutu sabiedriskā transporta organizēšanas funkcija.

Latgales plānošanas reģiona struktūra:

 • Latgales plānošanas reģiona attīstības padome – lēmējorgāns;
 • Latgales plānošanas reģiona administrācija – izpildinstitūcija;
 • Sadarbības komisija – nodrošina reģiona sadarbību ar ministrijām;

Latgales plānošanas reģiona kontaktinformācija:

 • Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95, LV – 4600, tālrunis/fakss +371 646 24300
 • Rīga, Torņa iela 4, III C, LV-1050, tālrunis/fakss +371 672 24044
 • Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: +371 654 28111; fakss: +371 65423801
E-pasts: pastslpr.gov.lv