Atgriešanās grants


 


 


Videokonference par konkursu remigrantu saimnieciskās darbības idejām

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Latvijas pašvaldību savienību (LPS) organizēs videokonferenci, lai  atbildētu uz interesentu jautājumiem par iespēju saņemt finansiālu atbalstu remigrantu saimnieciskās darbības idejām.

 Videokonference norisināsies š.g. 6. septembrī no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00.

 Videokonferencei būs iespējams sekot līdzi un uzdot jautājumus šeit – www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/

 Aicinām neskaidros jautājumus iesūtīt līdz 5. septembrim, rakstot uz varis.putnins@varam.gov.lv


Jautājumi / atbildes par atgriešanās grantu

1.Kā veikt aprēķinus par remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka prognozēto kopējo maksājumu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām nākamo triju gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas brīža?

Kā paraugu, lai aprēķinātu nodokļu ieņēmumus var izmantot darba algas kalkulatoru, piemēram, šo – www.manasfinanses.lv/kalkulatori/darba-algas-kalkulators-2018-gadam

2. Ja finansējuma piešķiršanas gadījumā, istenojot projektu tas netiek īstenots, kādas ir sekas, nosacījumi?
Remigrācijas finansējuma apjoms nepārsniedz remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka prognozēto kopējo maksājumu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām nākamo triju gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas. Sekas un nosacījumi atrunāti Ministru kabineta noteikumos Nr. 496 VI. Remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņēmēja uzraudzība

32. Remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņēmēja uzraudzību triju gadu periodā pēc remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma piešķiršanas veic remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma piešķīrējs – plānošanas reģions.

33. Uzraudzības periodā remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņēmējs par remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma līdzekļiem iegūtos aktīvus un izveidoto infrastruktūru izmanto tikai atbilstoši projekta iesniegumā norādītajam saimnieciskās darbības aprakstam, kā arī tos neatsavina vai nepatapina

34. Plānošanas reģions pieprasa atmaksāt piešķirtos remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma līdzekļus pilnā apmērā, ja remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņēmējs ir sniedzis nepatiesu informāciju par saņemto de minimis atbalstu vai atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām vai uzraudzības periodā:

34.1. neturpina saimniecisko darbību;

34.2. pārceļ saimnieciskās darbības veikšanas vietu uz Rīgu;

34.3. iegūtos aktīvus vai izveidoto infrastruktūru izmanto tādam saimnieciskās darbības mērķim, kas nav norādīts projekta iesniegumā.

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem pieejamas šeit


PROJEKTU KONKURSA DOKUMENTĀCIJA:

1.  Konkursa nolikums

2. Pieteikuma veidlapa

3. 07.08.2018. Ministru Kabineta noteikumos Nr.496 “Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība”

4. De minimis veidlapas:

Projektu iesniegšanas termiņš ir no 2018. gada 24.augusta līdz 2018. gada 25. septembra plkst. 17:00 (ieskaitot).


ATGRIEŠANĀS GRANTA rezultāti

2018. gada 2. oktobrī noslēdzās remigrācijas atbalsta pasākuma uzņēmējdarbības projektu konkurss Latgalē. Kopumā par “atgriešanās grantu” interesi izrādīja 37 remigranti, no tiem trīs iesniedza projektu pieteikumus uz maksimālo atbalsta summu 9000 EUR. “Atgriešanās granta” komisija, veicot izvērtēšanas darbu, konstatēja, ka visi trīs pretendenti neatbilst konkursa noteikumiem, jo nav uzskatāmi par remigrantu konkrētā projekta ietvaros.

Pēc ministru Kabineta noteikumiem nr.496 ,,Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība” ir noteikts, ka remigrants ir “persona, kura ir atgriezusies vai pārcēlusies vai plāno atgriezties vai pārcelties no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes”,  un “par ilgstošu prombūtni uzskatāma prombūtne, kas ir ilgāka par trim gadiem kopš ārvalsts adreses norādīšanas Iedzīvotāju reģistrā.”

Diemžēl arī pārējiem interesentiem galvenais šķērslis dalībai konkursā bija ārvalstu adreses nenorādīšana Iedzīvotāju reģistrā, projekta izstrādes laiks un nepieciešamais 50% līdzieguldījuma apmērs.

Kā norāda Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Astrīda Leščinska, liela daļa remigrantu izrāda interesi par uzņēmējdarbības uzsākšanu Latgalē.  Remigranti savas biznesa idejas ir izlolojuši ārzemēs, un tagad tās vēlas īstenot dzimtajā pašvaldībā.

Informāciju sagatavoja:

Astrīda Leščinska

Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore

tālr.+371 20349136

e-pasts: astrida.lescinska@lpr.gov.lv.