Pašvaldību atbalsts uzņēmējiem 2021.gadā

Latgales plānošanas reģiona pašvaldību biznesa ideju/grantu konkursi

PašvaldībaVai tiek organizēts (vai plānots organizēt) biznesa ideju jeb grantu konkurss?Kāds ir atbalsta apmērs vienai biznesa idejai (atbalsta apmērs no – līdz)?Kāds ir kopējais grantu konkursa apmērs?Kāds ir grantu konkursa pieteikšanās (uzsaukuma) termiņš?
Aglonas novads
Baltinavas novadslīdz 12002400no 1.03.2021
Balvu novadslīdz 20008000Pavasarī
Ciblas novads
Dagdas novads
Daugavpilslīdz 700060 000no 2021.gada 15. marta līdz 2021.gada 17.maijam
Daugavpils novadslīdz 40008000no 2021. gada 15. februāra līdz 15. marta
Ilūkstes novads
Kārsavalīdz 20007000-10 000Februārī
Krāslavalīdz 30009000marts-aprīlis
Līvānu novadslīdz 20005000jūlijs
Ludzas novadsNo 1000 līdz 1000015000Līdz 10. jūnijam
Preiļu novadslīdz 300028 500tiks izsludināts 1.martā.
Rēzeknelīdz 45006000015.marts-15. aprīlis
Rēzeknes novads4500 – 10 00060 0002021. gada marts/aprīlis.
Riebiņu novadslīdz 20008000no 2021.gada 1.marta – 2021.gada 9.aprīlim
Rugāju novadslīdz 20005000maijs
Vārkavas novadslīdz 55022008.februāris -8.marts
Viļakas novadslīdz 200016 000No 2021.gada 1.marta līdz 31.martam
Viļānu novads
Zilupes novads

*2020.gada dati

Rēzeknes novads

 • Nodibinājums „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā”. Rēzeknes novada pašvaldība un visas 25 Rēzeknes novada pagastu pārvaldes 2014. gada 8. jūlijā izveidoja nodibinājumu „LEARN” (turpmāk tekstā LEARN). Tā darbības mērķis ir sekmēt saimniecisko darbību un rūpēties par bezdarba samazināšanu Rēzeknes novada teritorijā. Šī mērķa īstenošanai nodibinājums paredz atbalstīt mikrouzņēmumus un pašnodarbinātās personas, kuras uzsāk un attīsta uzņēmējdarbību Rēzeknes novada teritorijā. LEARN veido finanšu fondu, daļa no finanšu fonda līdzekļiem tiek novirzīta LEARN projektu konkursu rīkošanai ar mērķi finansiāli atbalstīt projektus jaunu mikrouzņēmumu veidošanai un attīstībai. Maksimālais atbalsta apjoms vienam projektam – 4500 – 10000 EUR, kopējais konkursa grantu apmērs 60000 EUR.
 • Konkurss „Rēzeknes novada uzņēmums”. Konkursa nominācijām var tikt izvirzīti individuālā darba veicēji, pašnodarbinātie vai jebkurš komersants, neatkarīgi no tā juridiskā statusa un darbības nozares ar nosacījumu, ka uzņēmums ir reģistrēts un savu saimniecisko darbību veic Rēzeknes novada teritoriju
 • Rēzeknes novada pašvaldība atbalsta Rēzeknes speciālas ekonomiskās zonas darbību
 • Rēzeknes novada pašvaldība piedāvā telpu izmantošanas iespējas uzņēmējiem, un zemes un telpu nomas atlaides

 

Ludzas novads

 • Konkurss “Esi uzņēmējs Ludzas novadā”, kura galvenais mērķis ir motivēt iedzīvotājus sava biznesa veidošanai vai attīstībai, atbalstot jaunu komersantu vai saimnieciskās darbības veicēju rašanos vai esošo attīstību Ludzas novadā. Atbalsta apjoms vienam projektam no 500 – 10000 EUR, kopējais konkursa grantu atbalsts 15000 EUR.
 • “Ludzas novada uzņēmēju gada balva” Konkurss notiek ar mērķi apzināt un godināt Ludzas novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, veicināt Ludzas novada uzņēmēju atpazīstamību, plašsaziņas līdzekļos popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus Ludzas novadā.
 • Ludzas novada pašvaldība piedāvā telpu izmantošanas iespējas uzņēmējiem, un zemes un telpu nomas atlaides

 

Ciblas novads 

 • Lauku konsultanta pakalpojums
 • Pašvaldība ik gadu organizē Uzņēmēju gada balvas pasākumu, kura laikā tiek sumināti veiksmīgākie novada uzņēmēji.
 • Ciblas novada pašvaldība piedāvā telpu izmantošanas iespējas uzņēmējiem

 

Kārsavas novads 

 • Kopš 2014. gada Kārsavas novada pašvaldība novada iedzīvotājiem rīko biznesa ideju konkursu „STEP UP” ar mērķi motivēt ne tikai jauniešus, bet visus aktīvos Kārsavas novada iedzīvotājus realizēt savas biznesa idejas jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai un sniegt pašvaldības atbalstu fizisku personu biznesa ideju realizācijai, kā arī sekmēt jaunu saimnieciskās darbības veicēju veidošanos Kārsavas novadā. Maksimālais atbalsta apjoms vienam projektam – 2000 EUR, kopējais konkursa atbalsta apjoms 7000 EUR.
 •  Kopš 2018. gada Kārsavas novada pašvaldība rīko biznesa ideju konkurss skolēnu mācību uzņēmumiem „AS VARU!” ar mērķi motivēt jauniešus sava biznesa veidošanai un attīstībai, inovatīva produkta/pakalpojuma radīšanai, veicinot jauniešu dalību biznesa izglītības biedrības “Junior Achievement Latvija” piedāvātajā uzņēmēju veicināšanas programmā un praktiskajos treniņos.
 • Semināri un pasākumi vietējo uzņēmēju atbalstam
 • Kārsavas novada pašvaldība piedāvā telpu izmantošanas iespējas uzņēmējiem

 

Krāslavas novads 

 • “Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas novadā”.Pieteikumus konkursam var iesniegt jaunieši vecumā līdz 30 gadiem, kas vēlas sākt saimniecisko darbību vai komercdarbību Krāslavas novadā un jaunie uzņēmēji, kuri savu darbību reģistrējuši ne agrāk kā trīs gadus pirms projektu konkursa izsludināšanas dienas. Maksimālais atbalsta apjoms vienam projektam – 3000 EUR , kopējais konkursa atbalsta apjoms 9000 EUR.
 • Uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatores un lauksaimniecības attīstības speciālistu konsultācijas.
 • Pašvaldības mājaslapā ir izveidota sadaļa – uzņēmējdarbība.
 • Pašvaldība sadarbojas ar citām institūcijām, rīkojot seminārus uzņēmējiem un topošiem uzņēmējiem, piemēram, Latgales plānošanas reģions, LLKC, VID, Altum.
 • Pašvaldība piešķir nodokļu atlaides saskaņā ar saistošiem noteikumiem Nr. 2010/4 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Krāslavas novadā”, kas reglamentē nekustamā īpašuma nodokļa atlaides rūpniecības uzņēmumiem, kā arī par ieguldītajiem finanšu līdzekļiem publiskajā infrastruktūrā un izveidotajām darba vietām.
 • Krāslavas pašvaldība atbalsta uzņēmējus, mazo biznesu – mājražotājus, amatniekus, tūrisma jomas pārstāvjus, organizējot un finansiāli atbalstot piedalīšanos izstādēs, gadatirgos, starptautiskajos biznesa forumos, veicinot ražotāju, pakalpojumu sniedzēju un novada atpazīstamību, kā arī paaugstinot informētību par biznesa attīstības iespējām un sniedzot atbalstu jaunu biznesa partneru meklēšanā.
 • Krāslavas novada dome rīko ikgadējo pasākumu “Krāslavas novada uzņēmējs”, lai apzinātu un godinātu uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmē novada attīstību, rada jaunas darba vietas, iesaistās pašvaldības aktivitātēs un sniedz atbalstu.

 

Preiļu novads 

 • Informācijas sniegšana, par biznesa uzsākšanu, finansējuma piesaisti, projektu izstrādi, sadarbības partneru meklēšanu, nodarbinātības iespējām
 • Zināšanu pilnveide un jaunas pieredzes iegūšana
 • Mārketinga aktivitātes
 • Mazo vidējo komersantu un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkurss. Maksimālais atbalsta apjoms vienam projektam – 3000 EUR , kopējais konkursa atbalsta apjoms 28500 EUR.
 • Atvērtā tipa biroja izveidošana un darbības nodrošināšana
 • Preiļu novada pašvaldība piedāvā telpu izmantošanas iespējas uzņēmējiem
 • Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides
 • Preiļu novada jauno speciālistu piesaistes programma ar pašvaldības stipendiju fondu (administrē Viduslatgales pārnovadu fonds)
 • Ikgadējs uzņēmēju gada pasākums, lai apzinātu un godinātu uzņēmējus, kuri godprātīgi darbojas savā nozarē, rada jaunas darba vietas, veicina novada ekonomisko izaugsmi

 

Daugavpils pilsēta 

 • Grantu konkurss “Impulss”. Piedalīties var  Daugavpils komersanti (komercsabiedrības) , kas nav vecāki par 2 gadiem uz līguma slēgšanas momentu, kā arī Daugavpilī deklarētas  fiziskas personas, kas granta saņemšanas gadījumā dibina komercsabiedrību vai reģistrē individuāla komersanta statusu savas biznesa idejas realizācijai. Maksimālais atbalsta apjoms vienam projektam – 7000 EUR. Kopējais budžets līdz 60 000 EUR.
 • Projekts “Proti un dari”. Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti NVA.
 • Biznesa forumi un konferences.
 • Ikgadējs uzņēmumu konkurss.
 • Pašvaldības stendi starptautiskās izstādēs Rīgā un ārzemēs.
 • Attīstības departamenta Biznesa attīstības nodaļas darbinieki gada laikā nokonsultē ap 70 uzņēmējus vai topošos uzņēmējus, kā arī sniedz atbildes vēl uz vismaz 130 uzņēmēju pieprasījumiem gada laikā.
 • Daugavpils pilsētas dome aktīvi strādā „Polaris procesā” potenciālo investoru piesaistē, ir noslēgs līgums ar LIAA par Daugavpils pilsētas dalību procesā ( tiek apstrādāti ap 20 pieteikumi gadā
 • Ir noslēgts līgums par pilsētas domes atbalstu LTRK organizētiem pasākumiem Daugavpilī.

 

Ilūkstes novads 

 • Lauku konsultanta pakalpojumi
 • Ilūkstes novada pašvaldība piedāvā telpu izmantošanas iespējas uzņēmējiem, un zemes un telpu nomas atlaides

 

Rēzeknes pilsēta

 • Rēzeknes pilsētas pašvaldība atbalsta Rēzeknes speciālas ekonomiskās zonas darbību.
 • Rēzeknes pilsētas pašvaldība atbalsta LIAA Rēzeknes Biznesa inkubatora darbību.
 • Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs” piedāvā jauniešiem reizi gada piedalīties mazo biznesa projektu konkursā. Maksimālais atbalsta apjoms vienam projektam līdz 5000 EUR, mārketinga pasākumiem līdz 1000 EUR. Kopējais atbalsta budžets līdz 30 000 EUR.
 • Programmas mērķis: atbalstīt jauniešu uzņēmējdarbību, veicināt jauniešu karjeras un profesionālās izaugsmes attīstību Rēzeknes pilsētā.
 • Pašvaldība atbalsta Rēzeknes Uzņēmēju biedrības pasākumus.
 • Rēzeknes pilsētas pašvaldība piedāvā telpu izmantošanas iespējas uzņēmējiem, un zemes un telpu nomas atlaides

 

Daugavpils novads 

 • Skolēnu vasaras nodarbinātības programma
 • Skolēnu mācību uzņēmumu programma
 • Lauku uzņēmējdarbības popularizēšana novada skolās
 • Tika izveidota Daugavpils novada jauno speciālistu piesaistes programma ar pašvaldības stipendiju fondu
 • Apmācības uzņēmējiem prioritārās jomās . Pašvaldības finansējumam mācībām (lektoru apmaksai)
 • Labās pieredzes prakses pārņemšana no citu novadu uzņēmējiem.
 • Atbalsts produkcijas noieta veicināšanai.
 • Izstādes un mārketinga aktivitātes
 • Daugavpils novada pašvaldība piedāvā telpu izmantošanas iespējas uzņēmējiem, un zemes un telpu nomas atlaides
 • Biznesa ideju konkurss, ar budžetu 8000 eiro, paredzot līdz 4000 eiro vienam pretendentam.

 

Viļakas novads

 • Pašvaldība katru gadu organizē projektu konkursu Viļakas novada uzņēmējiem. Konkursa mērķis – sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Viļakas novada teritorijā, atbalstot jauniešu un jaunu uzņēmēju biznesa ideju īstenošanu un attīstību, kā arī popularizēt uzņēmējdarbību kā jauniešu karjeras izvēli. Konkursa kopējā summa gadā 16000 eiro. Maksimālais atbalsts vienam projektam – 2000 eiro.
 • Lauku konsultanta pakalpojumi;
 • Pašvaldībā var saņemt konsultācijas uzņēmējdarbības jautājumos.
 • Pašvaldība sniedz atbalstu uzņēmējiem dalībai projektos.

 

Līvānu novads

 • Ar mērķi sekmēt saimniecisko darbību pašvaldības administratīvajā teritorijā Līvānu novada dome izveidojusi patstāvīgu struktūrvienību – Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centru. Centra pakalpojumu klāsts – juridiskās adreses piešķiršana; ofisa telpu noma; mācību telpas, konferenču zāles noma; semināru, apmācību organizēšana; iesaiste ESF projektos; uzņēmēju padomes darbība; darbs ar jauniešiem (piem. biznesa ideju konkurss skolēniem); konsultācijas par projektiem un atbalsta iespējam; atbalsts dalībai Uzņēmēju dienās; stipendiju fonds; izcilības balvas
 • Realizēts projekts „Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālajā zonā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai”, kura mērķis veikt industriālās zonas infrastruktūras uzlabošanu, paaugstinot tās sasniedzamību, samazinot degradēto teritoriju platību, nodrošinot kvalitatīvu, pieejamu un pievilcīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu novada
 • Ikgadu tiek organizēts konkurss uzņēmējiem “Līvānu novads VAR”,  kur uzņēmējiem, ar mērķi attīstīt savu uzņēmējdarbību un nodrošināt jaunas darba vietas, ir iespēja saņemt finansiālu atbalstu inventāra, aprīkojuma iegādei. Maksimālais atbalsta apjoms vienam projektam – 2000 EUR. Kopējais budžets 8 000 EUR.

 

Riebiņu novads

 • Mazo un vidējo komersantu un saimnieciskās darbības veicēju projektu grantu konkurss “Attīstība Riebiņiem”, ar finansējumu EUR 8000, maksimālais pieejamais grants vienam pretendentam ir 2000 EUR.
 • Lauku konsultanta pakalpojumi.
 • Riebiņu novada pašvaldība piedāvā telpu izmantošanas iespējas uzņēmējiem. – Atsevišķos gadījumos pēc uzņēmēja lūguma pašvaldība var atbalstīt dalību tūrisma izstādēs, uzņēmēju dienās un tml.
 • Pašvaldības mājas lapa pieejama uzņēmējiem informācijas nodošanai plašākai sabiedrībai.
 • Pašvaldībā jau realizēti un turpmāk plānoti projekti infrastruktūras (ceļu) sakārtošanai, kuros iesaistīti komersanti (saimniecības, uzņēmumi).

 

Balvu novads

 • Balvu novada pašvaldības administrācijas nodaļa „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs”. Mērķis – atbalstīt,  veicināt uzņēmējdarbības attīstību un jaunu uzņēmumu veidošanu Balvu novadā.  Radīt apstākļus inovatīvu pakalpojumu sniegšanai, preču un produktu ar augstāku pievienoto vērtību ražošanai, tādējādi nodrošinot priekšnosacījumus kvalitatīvas biznesa vides attīstībai visā Ziemeļlatgalē. Aktivitātes – uzņēmēju gada balvas, atbalsts vietējo ražotāju dalībai izstādēs, iesākta investīciju objektu datu bāze, telpas, apmācības, semināri, konsultācijas, projekti, uzņēmēju popularizēšana
 • NIN atvieglojumi juridiskām personām
 • Lauku konsultantu pakalpojumi
 • Balvu novada pašvaldība piedāvā telpu izmantošanas iespējas uzņēmējiem
 • Organizē biznesa ideju konkursu “Esi uzņēmējs Balvu novadā” ar 8000 eiro budžetu, un maksimālais atbalsts vienam pretendentam ir 2000 eiro.

 

Dagdas novads

 • 4 pagastos ir pašvaldības finansēti Lauksaimniecības konsultanti
 • tiek atbalstīta tūrisma uzņēmēju un ražotāju dalība dažādās izstādēs (segti transporta izdevumi un arī dalības maksa)
 • pašvaldība organizē tikšanās un seminārus par uzņēmējiem aktuālam tēmām
 • Organizē biznesa ideju konkursu komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Dagdas novadā, ar 2000 eiro budžetu, un maksimālais atbalsts vienam pretendentam līdz 2000 eiro.

 

Viļānu novads

 • Atbalsts dalībai (uzņēmēju iekļaušana pašvaldības delegācijās) investīciju un biznesa forumos.
 • Ikgadējs pasākums “Viļānu novada uzņēmums”, kura laikā dažādās nominācijās tiek godināti labākie novada uzņēmumi.
 • Veikts pētījums par Viļānu novada perspektīvajām investīciju piesaistīšanas vietām (teritorijām) un to attīstības iespējām
 • Viļānu novada pašvaldība piedāvā telpu izmantošanas iespējas uzņēmējiem.
 • Tūrisma uzņēmēju popularizēšana starptautiskajās tūrisma izstādēs, dažādos pasākumos, tūrisma bukletu un karšu izdošana

 

Vārkavas novads

 • Biznesa ideju konkurss –  maksimālais atbalsta apjoms vienam projektam – 500 EUR, kopējais  – 3000 EUR .
  „Valsts Lauku tīkla” lauku attīstības speciālista un lopkopības pārrauga konsultācijas.
 • Pašvaldība sadarbojas ar citām institūcijām, rīkojot seminārus uzņēmējiem un topošiem uzņēmējiem (LPR, LLKC, VID, Altum).
 • Pašvaldība piedāvā telpu iznomāšanas iespējas uzņēmējiem, semināru un pasākumu rīkošanai.
 • Pašvaldība atbalsta uzņēmējus, mazo biznesu – mājražotājus, amatniekus, tūrisma jomas pārstāvjus, organizējot un finansiāli atbalstot piedalīšanos izstādēs, gadatirgos, veicinot ražotāju, pakalpojumu sniedzēju un novada atpazīstamību.
 • Pieredzes apmaiņas braucieni novada uzņēmējiem.
 • Katru gadu tiek rīkotas lauksaimnieku gada balles, jo Vārkavas novadā populārākais uzņēmējdarbības veids ir lauksaimniecība.
 • Katru gadu pirms valsts svētkiem tiek apzināti  un valsts svētku pasākuma laikā tiek godināti uzņēmēji ar atzinības un goda rakstiem, par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanā Vārkavas novadā.
 • Projekts “Proti un dari”. Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti NVA.

 

Rugāju novads

 • Konsultācijas par biznesa uzsākšanu un atbalsta iespējām​ Eiropas savienības struktūrfondos
 • Semināru organizēšana uzņēmējiem un lauksaimniekiem ( tikšanās ar NVA, LAD, VID u.c. institūcijām, kā arī apmācības uzņēmējdarbības uzsācējiem pašvaldības īstenoto projektu ietvaros
 • Pieredzes apmaiņas braucieni novada uzņēmējiem
 • Informācijas sniegšana  par novadā pieejamo  darbaspēku, industriālajām zonām, dabas resursu pieejamību, uzņēmējdarbības perspektīvām
 • Tiek rīkots Rugāju novada biznesa ideju konkurss, ar 5000 eiro budžetu, un maksimālais atbalsts vienam pretendentam ir 1000 eiro. Pēc projekta realizēšanas, uzraudzības periodā (2 gadi) projekta īstenotājs var saņemt atbalstu mārketinga pasākumiem 500 eiro.

 

Aglonas novads

 • Regulāri tiek organizētas tikšanās ar uzņēmējiem, pašvaldība organizē seminārus Aglonas novada iedzīvotājiem ar mērķi veicināt pašnodarbinātību, uzņēmējdarbības attīstību
 • Tūrisma uzņēmēju popularizēšana starptautiskajās tūrisma izstādēs, dažādos pasākumos
 • Tūrisma bukletu izdošana, tūrisma mājas lapas uzturēšana, Aglonas novada tūrisma uzņēmējdarbības popularizēšanai.
 • Lauku konsultantu pakalpojumi;
 • Skolēnu vasaras nodarbinātības programma.

 

Baltinavas novads

 • Tiek pievadātas bez maksas telpas tirdziņiem un izstādēm.
 • Tiek rīkots Baltinavas novada biznesa ideju konkurss, ar 1500 eiro budžetu, un maksimālais atbalsts vienam pretendentam ir 500 eiro.