Pašvaldību atbalsts uzņēmējiem

Rēzeknes novads

 • Nodibinājums „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā”. Rēzeknes novada pašvaldība un visas 25 Rēzeknes novada pagastu pārvaldes 2014. gada 8. jūlijā izveidoja nodibinājumu „LEARN” (turpmāk tekstā LEARN). Tā darbības mērķis ir sekmēt saimniecisko darbību un rūpēties par bezdarba samazināšanu Rēzeknes novada teritorijā. Šī mērķa īstenošanai nodibinājums paredz atbalstīt mikrouzņēmumus un pašnodarbinātās personas, kuras uzsāk un attīsta uzņēmējdarbību Rēzeknes novada teritorijā. LEARN veido finanšu fondu, daļa no finanšu fonda līdzekļiem tiek novirzīta LEARN projektu konkursu rīkošanai ar mērķi finansiāli atbalstīt projektus jaunu mikrouzņēmumu veidošanai un attīstībai. Maksimālais atbalsta apjoms vienam projektam – 3000 EUR
 • Jaunu uzņēmēju projektu konkurss, atbalsta apjoms vienam pretendentam ir 500 – 2000 eiro, un konkursa budžets ir 4500 eiro
 • Konkurss „Rēzeknes novada uzņēmums”. Konkursa nominācijām var tikt izvirzīti individuālā darba veicēji, pašnodarbinātie vai jebkurš komersants, neatkarīgi no tā juridiskā statusa un darbības nozares ar nosacījumu, ka uzņēmums ir reģistrēts un savu saimniecisko darbību veic Rēzeknes novada teritoriju
 • Rēzeknes novada pašvaldība atbalsta Rēzeknes speciālas ekonomiskās zonas darbību
 • Rēzeknes novada pašvaldība piedāvā telpu izmantošanas iespējas uzņēmējiem, un zemes un telpu nomas atlaides

 

Ludzas novads

 •  Konkurss “Esi uzņēmējs Ludzas novadā 2018”, kura galvenais mērķis ir motivēt iedzīvotājus sava biznesa veidošanai vai attīstībai, atbalstot jaunu komersantu vai saimnieciskās darbības veicēju rašanos vai esošo attīstību Ludzas novadā. Maksimālais atbalsta apjoms vienam projektam – 2500 EUR
 • Nodibinājums “Ludzas novada mikrouzņēmēju atbalstam”. Izveidots, lai sekmētu saimniecisko darbību un rūpētos par bezdarba samazināšanu, kā arī sekmētu uzņēmējdarbības attīstību, atbalstot Ludzas novadā reģistrētos un darbojošos mikrouzņēmumus un pašnodarbinātās fiziskās personas, kuras darbojas vai uzsāk uzņēmējdarbību Ludzas novada teritoriju. Maksimālais atbalsta apjoms vienam projektam – 711 EUR
 • “Ludzas novada uzņēmēju gada balva” Konkurss notiek ar mērķi apzināt un godināt Ludzas novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, veicināt Ludzas novada uzņēmēju atpazīstamību, plašsaziņas līdzekļos popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus Ludzas novadā.
 • Ludzas novada pašvaldība piedāvā telpu izmantošanas iespējas uzņēmējiem, un zemes un telpu nomas atlaides

 

Ciblas novads 

 • “Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkurss”. Maksimālais atbalsta apjoms vienam projektam – 1500 EUR
 • Lauku konsultanta pakalpojums
 • Pašvaldība ik gadu (jau 5 gadus) organizē Uzņēmēju gada balvas pasākumu, kura laikā tiek sumināti veiksmīgākie novada uzņēmēji.
 • Ciblas novada pašvaldība piedāvā telpu izmantošanas iespējas uzņēmējiem

 

Kārsavas novads 

 • Kopš 2014. gada Kārsavas novada pašvaldība novada iedzīvotājiem rīko biznesa ideju konkursu „STEP UP” ar mērķi motivēt ne tikai jauniešus, bet visus aktīvos Kārsavas novada iedzīvotājus realizēt savas biznesa idejas jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai un sniegt pašvaldības atbalstu fizisku personu biznesa ideju realizācijai, kā arī sekmēt jaunu saimnieciskās darbības veicēju veidošanos Kārsavas novadā. Maksimālais atbalsta apjoms vienam projektam – 2000 EUR
 • Semināri un pasākumi vietējo uzņēmēju atbalstam
 • Kārsavas novada pašvaldība piedāvā telpu izmantošanas iespējas uzņēmējiem

 

Krāslavas novads 

 • “Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas novadā”. Projektus konkursam var iesniegt jaunieši vecumā līdz 30 gadiem, kas vēlas sākt saimniecisko darbību vai komercdarbību Krāslavas novadā un jaunie uzņēmēji, kuri savu darbību reģistrējuši ne agrāk kā trīs gadus pirms projektu konkursa izsludināšanas dienas. Iespēja piedalīties konkursā ir arī iepriekšējo gadu rīkoto konkursu uzvarētājiem, ceļot savu konkurētspēju, attīstot jaunus inovatīvus produktus/pakalpojumus. Maksimālais atbalsta apjoms vienam projektam – 3000 EUR
 • Uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatores un lauksaimniecības attīstības speciālistu konsultācijas.
 • Pašvaldības mājaslapā ir izveidota sadaļa – uzņēmējdarbība.
 • Pašvaldība sadarbojas ar citām institūcijām, rīkojot seminārus uzņēmējiem un topošiem uzņēmējiem, piemēram, Latgales plānošanas reģions, LLKC, VID, Altum.
 • Pašvaldība piešķir nodokļu atlaides saskaņā ar saistošiem noteikumiem Nr. 2010/4 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Krāslavas novadā”, kas reglamentē nekustamā īpašuma nodokļa atlaides rūpniecības uzņēmumiem, kā arī par ieguldītajiem finanšu līdzekļiem publiskajā infrastruktūrā un izveidotajām darba vietām.
 • Krāslavas pašvaldība atbalsta uzņēmējus, mazo biznesu – mājražotājus, amatniekus, tūrisma jomas pārstāvjus, organizējot un finansiāli atbalstot piedalīšanos izstādēs, gadatirgos, starptautiskajos biznesa forumos, veicinot ražotāju, pakalpojumu sniedzēju un novada atpazīstamību, kā arī paaugstinot informētību par biznesa attīstības iespējām un sniedzot atbalstu jaunu biznesa partneru meklēšanā.
 • Krāslavas novada dome rīko ikgadējo pasākumu “Krāslavas novada uzņēmējs”, lai apzinātu un godinātu uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmē novada attīstību, rada jaunas darba vietas, iesaistās pašvaldības aktivitātēs un sniedz atbalstu.

 

Preiļu novads 

 • “Mazo un vidējo komercsabiedrību (MVK) un saimnieciskās darbības veicēju (SDV) projektu līdzfinansēšanas konkurss”. Maksimālais atbalsta apjoms vienam projektam – 1400 EUR
 • Bezmaksas dalība Preiļu pašvaldības organizētajos mājražotāju un amatnieku tirgos
 • Kopš 2008.gada darbojas Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs (konsultācijas, informatīvi pasākumi, mārketinga aktivitātes)
 • Preiļu novada pašvaldība piedāvā telpu izmantošanas iespējas uzņēmējiem

 

Daugavpils pilsēta 

 • Grantu konkurss “Impulss”. Piedalīties var  Daugavpils komersanti (komercsabiedrības) , kas nav vecāki par 2 gadiem uz līguma slēgšanas momentu, kā arī Daugavpilī deklarētas  fiziskas personas, kas granta saņemšanas gadījumā dibina komercsabiedrību vai reģistrē individuāla komersanta statusu savas biznesa idejas realizācijai. Maksimālais atbalsta apjoms vienam projektam – 7000 EUR. Kopējais budžets līdz 60 000 EUR.
 • Projekts “Proti un dari”. Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti NVA.
 • Daugavils pilsētas ražošanas uzņēmumu katalogs pilsētas mājas lapā (120 uzņēmumi,  tiek atjaunots katru gadu). Tāpat mājas lapā katru mēnesi tiek atjaunots Biznesa informācijas centrs (BIC) ar aktuālu informāciju par Biznesa veicināšanas pasākumiem Latvijā
 • Biznesa forumi un konferences ( 150-450 dalībnieki). Pēdējie pasākumi „4. Austrumbaltijas biznesa forums 2016.gada jūnijā un konference „Daugavpils bizness un Latgales speciālā ekonomiskā zona” 2017.gada martā.
 • Ikgadējs uzņēmumu konkurss : 2014.gads „Daugavpils labākai ēdināšanas  uzņēmums”, 2015.gads „Daugavpils labākā tūristu mītne”, 2016.gads „Jaunatnei draudzīgākais darba devējs Daugavpilī”, 2017.gads  „Videi draudzīgākais uzņēmums Daugavpilī”.
 • Pašvaldības stendi starptautiskās izstādēs Rīgā un ārzemēs: „Tech Industry”, „Made in Baltics”, „Zuliefermesse”, „Baltic Fashion and Textile”
 • Attīstības departamenta Biznesa attīstības nodaļas darbinieki gada laikā nokonsultē ap 70 uzņēmējus vai topošos uzņēmējus, kā arī sniedz atbildes vēl uz vismaz 130 uzņēmēju pieprasījumiem gada laikā
 • Daugavpils pilsētas dome aktīvi strādā „Polaris procesā” potenciālo investoru piesaistē, ir noslēgs līgums ar LIAA par Daugavpils pilsētas dalību procesā ( tiek apstrādāti ap 20pieteikumi gadā
 • Ir noslēgts līgums par pilsētas domes atbalstu LTRK organizētiem pasākumiem Daugavpilī (pēdējais ”Uzņēmēju dienas Latgalē” gada septembrī, tiek atbalstīti vismaz 15 pasākumi gadā, pamatā semināri)

 

Ilūkstes novads 

 • Lauku konsultanta pakalpojumi
 • Ilūkstes novada pašvaldība piedāvā telpu izmantošanas iespējas uzņēmējiem, un zemes un telpu nomas atlaides

 

Rēzeknes pilsēta

 • Rēzeknes pilsētas pašvaldība atbalsta Rēzeknes speciālas ekonomiskās zonas darbību. Pašvaldības pārstāvis vada RSEZ Uzraudzības padomi.
 • Rēzeknes pilsētas pašvaldība atbalsta LIAA Rēzeknes Biznesa inkubatora darbību. Pašvaldības pārstāvis vada BI konsultatīvo padomi
 • Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs” piedāvā jauniešiem reizi gada piedalīties mazo biznesa projektu konkursā. Programmas mērķis: atbalstīt jauniešu uzņēmējdarbību, veicināt jauniešu karjeras un profesionālās izaugsmes attīstību Rēzeknes pilsētā
 • Pašvaldība atbalsta Rēzeknes Uzņēmēju biedrības pasākumus.
 • Rēzeknes pilsētas pašvaldība piedāvā telpu izmantošanas iespējas uzņēmējiem, un zemes un telpu nomas atlaides

 

Daugavpils novads 

 • Skolēnu vasaras nodarbinātības programma
 • Skolēnu mācību uzņēmumu programma
 • Lauku uzņēmējdarbības popularizēšana novada skolās
 • gadā tika izveidota Daugavpils novada jauno speciālistu piesaistes programma ar pašvaldības stipendiju fondu
 • Apmācības uzņēmējiem prioritārās jomās . Pašvaldības finansējumam mācībām (lektoru apmaksai) pēdējo 4 gadu periodā bijis vairāk kā 3000 eiro
 • Labās pieredzes prakses pārņemšana no citu novadu uzņēmējiem. Kopumā novads ir ieguldījis vairāk kā 2000 eiro pieredzes apmaiņas braucieniem
 • Atbalsts produkcijas noieta veicināšanai – Zemnieku vakara tirdziņš. Zemnieku vakara tirdziņa ierīkošanai novads ieguldīja 1500 eiro
 • Izstādes un mārketinga aktivitātes
 • Daugavpils novada jauno speciālistu piesaistes programma. Pašvaldības stipendijas fonds ir 10 000 eiro gadā, ja vien netiek noteikts citādāk
 • Daugavpils novada pašvaldība piedāvā telpu izmantošanas iespējas uzņēmējiem, un zemes un telpu nomas atlaides
 • 2019.gadā tiek plānots Biznesa ideju konkurss, ar budžetu 8000 eiro, paredzot 2000 eiro vienam pretendentam

 

Viļakas novads

 • Kopš 2016.gada notiek projektu konkurss Viļakas novada uzņēmējiem. Konkursa mērķis – sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Viļakas novada teritorijā, atbalstot jauniešu un jaunu uzņēmēju biznesa ideju īstenošanu un attīstību, kā arī popularizēt uzņēmējdarbību kā jauniešu karjeras izvēli. Maksimālais atbalsta apjoms vienam projektam – 2000 EUR
 • Lauku konsultanta pakalpojumi;
 • Pašvaldībā var saņemt konsultācijas uzņēmējdarbības jautājumos
 • Viļakas novada pašvaldība piedāvā telpu izmantošanas iespējas uzņēmējiem

 

Līvānu novads

 • Ar mērķi sekmēt saimniecisko darbību pašvaldības administratīvajā teritorijā Līvānu novada dome izveidojusi patstāvīgu struktūrvienību – Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centru. Centra pakalpojumu klāsts – juridiskās adreses piešķiršana; ofisa telpu noma; mācību telpas, konferenču zāles noma; semināru, apmācību organizēšana; iesaiste ESF projektos; uzņēmēju padomes darbība; biznesa ideju konkurss skolēniem; konsultācijas par projektiem; atbalsts dalībai Uzņēmēju dienās; stipendiju fonds; izcilības balvas
 • gadā tiek realizēts projekts „Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālajā zonā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai”, kura mērķis veikt industriālās zonas infrastruktūras uzlabošanu, paaugstinot tās sasniedzamību, samazinot degradēto teritoriju platību, nodrošinot kvalitatīvu, pieejamu un pievilcīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu novada
 • Tiek organizēts konkurss uzņēmējiem “Līvānu novads VAR 2018, budžets sastādīja 8172.88 eiro, kur maksimālais atbalsts vienam projektam 2000 eiro

 

Riebiņu novads

 • Mazo un vidējo komersantu un saimnieciskās darbības veicēju projektu grantu konkurss “Attīstība Riebiņiem”, ar finansējumu EUR 5000, maksimālais pieejamais grants vienam pretendentam ir 1500.00 EUR.
 • Lauku konsultanta pakalpojumi
 • Riebiņu novada pašvaldība piedāvā telpu izmantošanas iespējas uzņēmējiem

 

Balvu novads

 • Balvu novada pašvaldības aģentūra „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs”. Mērķis – atbalstīt,  veicināt uzņēmējdarbības attīstību un jaunu uzņēmumu veidošanu Balvu novadā.  Radīt apstākļus inovatīvu pakalpojumu sniegšanai, preču un produktu ar augstāku pievienoto vērtību ražošanai, tādējādi nodrošinot priekšnosacījumus kvalitatīvas biznesa vides attīstībai visā Ziemeļlatgalē. Aktivitātes – uzņēmēju gada balvas, atbalsts vietējo ražotāju dalībai izstādēs, iesākta investīciju objektu datu bāze, telpas, apmācības, semināri, konsultācijas, projekti, uzņēmēju popularizēšana
 • NIN atvieglojumi juridiskām personām
 • Lauku konsultantu pakalpojumi
 • Balvu novada pašvaldība piedāvā telpu izmantošanas iespējas uzņēmējiem
 • Organizē biznesa ideju konkursu “Esi uzņēmējs Balvu novadā” ar 5000 eiro budžetu, un maksimālais atbalsts vienam pretendentam ir 2000 eiro

 

Dagdas novads

 • 4 pagastos ir pašvaldības finansēti Lauksaimniecības konsultanti
 • tiek atbalstīta tūrisma uzņēmēju un ražotāju dalība dažādās izstādēs (segti transporta izdevumi un arī dalības maksa)
 • pašvaldība organizē tikšanās un seminārus par uzņēmējiem aktuālam tēmām
 • Organizē biznesa ideju konkursu komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Dagdas novadā, ar 5000 eiro budžetu, un maksimālais atbalsts vienam pretendentam ir 2500 eiro

 

Viļānu novads

 • Lauku attīstības speciālista pakalpojumi
 • Atbalsts dalībai (uzņēmēju iekļaušana pašvaldības delegācijās) investīciju un biznesa forumos (līdz šim ir bijis pieredzes apmaiņas brauciens uz Baltkrieviju)
 • gada februārī pirmo reizi notika pasākums “Viļānu novada uzņēmums 2016”, kura laikā dažādās nominācijās tika godināti labākie novada uzņēmumi
 • Veikts pētījums par Viļānu novada perspektīvajām investīciju piesaistīšanas vietām (teritorijām) un to attīstības iespējām
 • Viļānu novada pašvaldība piedāvā telpu izmantošanas iespējas uzņēmējiem
 • Tiek izstrādāts nolikums, biznesa ideju atbalsta konkursam

 

Vārkavas novads

 • Vārkavas novads atšķiras no citiem novadiem ar to, ka galvenie uzņēmēji novadā ir zemnieku saimniecības. Tāpēc fokuss ir uz lauku attīstības konsultantu pakalpojumiem, kas rīko seminārus, apmācības, sniedz konsultācijas un atbalstu lauksaimniekiem
 • Konsultanti un pašvaldības domes darbinieki nodrošina informācijas pieejamību par aktuālajiem projektu konkursiem un dažādam ar uzņēmējdarbību saistītām noderīgām lietām
 • Jaunatnes lietu speciālists informē un aicina jauniešus par iespēju piedalīties Latgales reģiona un Latvijas mēroga biznesa plānu konkursos un līdzīgos pasākumos

 

Rugāju novads

 • Konsultācijas par biznesa uzsākšanu un atbalsta iespējām​ Eiropas savienības struktūrfondos
 • Semināru organizēšana uzņēmējiem un lauksaimniekiem ( tikšanās ar NVA, LAD, VID u.c. institūcijām, kā arī apmācības uzņēmējdarbības uzsācējiem pašvaldības īstenoto projektu ietvaros
 • Pieredzes apmaiņas braucieni novada uzņēmējiem
 • Informācijas sniegšana  par novadā pieejamo  darbaspēku, industriālajām zonām, dabas resursu pieejamību, uzņēmējdarbības perspektīvām
 • Ir izveidota investīciju objektu datu bāze
 • Tiek rīkots Rugāju novada biznesa ideju konkurss, ar 5000 eiro budžetu, un maksimālais atbalsts vienam pretendentam ir 1000 eiro

 

Aglonas novads

 • Aglonas novada zemnieku un uzņēmēju gada balva
 • Regulāri tiek organizētas tikšanās ar uzņēmējiem, pašvaldība organizē seminārus Aglonas novada iedzīvotājiem ar mērķi veicināt pašnodarbinātību, uzņēmējdarbības attīstību
 • Tūrisma uzņēmēju popularizēšana starptautiskajās tūrisma izstādēs, dažādos pasākumos
 • Tūrisma bukletu izdošana, tūrisma mājas lapas uzturēšana, Aglonas novada tūrisma uzņēmējdarbības popularizēšanai

Baltinavas novads

 • Tiek pievadātas bez maksas telpas tirdziņiem un izstādēm
 • Tiek rīkots Baltinavas novada biznesa ideju konkurss, ar 1500 eiro budžetu, un maksimālais atbalsts vienam pretendentam ir 500 eiro
 PašvaldībaKopējais budžets (EUR)Max summa vienam projektam (EUR)
1.Daugavpils60 0007 000
2.Rēzeknes novads28 0003 000
3.Preiļu novads20 0002 000
4.Viļakas novads16 0002 000
5.Ludzas novads10 0002 500
6.Krāslavas novads9 0003 000
7.Riebiņu novads5 0001 500
8.Kārsavas novads7 0002 000
9.Ciblas novads3 0001 500
10.Baltinavas novads1 500500
11.Līvānu novads80002000
12.Rugāju novads50001000
13.Dagdas novads50002500
14.Balvu novads50002000