Augstākās izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas un laboratorijas

Daugavpils Universitāte (DU)


DU Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts

Ekspertu pakalpojumi

Zinātnisko iekārtu pakalpojumi


Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija (RTA)

Zinātniskie institūti


Rīgas Tehniskā universitāte (RTU)

Līdz 1992. gadam RTU Daugavpils studiju un zinātnes centrā studijas varēja uzsākt trīs profilos: mehānikā, elektroenerģētikā un celtniecībā. Pašlaik studenti studijas var uzsākt piecos profilos: mašīnzinībās, enerģētikā, būvniecībā, ekonomikā un datorzinātnēs, piedāvājot vairākās studiju programmas studiju uzsākšanai gan pilna laika, gan nepilna laika studijām:

 • Būvniecība
 • Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
 • Automātika un datortehnika
 • Datorsistēmas
 • Informācijas tehnoloģija
 • Viedā elektroenerģētika
 • Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
 • Automobiļu transports
 • Dzelzceļa inženierija
 • Mehatronika
 • Siltumenerģētika un siltumtehnika

Transporta un sakaru institūts (TSI)

TSI piedāvā studiju programmas sekojošās sfērās – transports un loģistika, datorzinātnes, elektronika un telekomunikācijas, ekonomika un menedžments, aviācijas transports.


SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” (LNMC)

LNMC vispārējais stratēģiskais mērķis ir sniegt uzticamus un augstas precizitātes mērījumus, nodrošināt sabiedrībai nepieciešamos metroloģiskos pakalpojumus, galvenokārt darbojoties tirgus segmentos, kuros ir nepiesātināta konkurence vai citi tirgus dalībnieki pakalpojumus nesniedz. Nodrošināt nacionālās metroloģijas institūcijas funkcijas un uzdevumus. LNMC ir saņēmis akreditāciju saskaņā ar standartu prasībām LVS EN ISO/IEC 17020:2012 (Atbilstības novērtēšana. Prasības dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju) un LVS EN ISO/IEC 17025:2005 (Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības).
LNMC Daugavpils verificēšanas un kalibrēšanas nodaļas konatktinformācija pieejama šeit.


Zinātniskais institūts BIOR

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR kā valsts zinātniskais institūts savu darbību ir uzsācis 2010. gada 1. janvārī. Tas tika izveidots PVD struktūrvienības „Nacionālais diagnostikas centrs” un valsts aģentūras „Latvijas Zivju resursu aģentūra” restrukturizācijas un apvienošanas rezultātā un pārņēma to funkcijas. BIOR Latgales reģionālās laboratorijas atrodas Daugavpilī, Rēzeknē, Ludzā un Preiļos.


SIA “Baltsert”

Daugavpils sertifikācijas centrs “Baltsert” jau 20 gadus darbojas produktu, ražošanas procesu un pārvaldības sistēmu sertifikācijas jomā. Sertifikācijas centrā izsniegtie sertifikāti apliecina produkta, procesa vai pārvaldības sistēmas atbilstību Latvijas Republikas un starptautisko normatīvo dokumentu prasībām, un tie tiek atzīti starptautiskā līmenī.

SIA Baltsert adrese – Raiņa iela 28, Daugavpils, Latvija, LV-5401


VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC)

LVĢMC laboratorija ir viena no lielākajām specializētajām starptautiska līmeņa akreditētām analītiskajām laboratorijām Latvijā. Laboratorija veic ūdens kvalitātes un citu apkārtējas vides objektu kontroli ar augstā līmenī izstrādātām kvalitātes uzturēšanas tradīcijām, mūsdienīgām un efektīvām darba metodēm un augsti kvalificētu profesionālu darbinieku kolektīvu, kas strādā atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām.

Daugavpils laboratorijas adrese – Dzelzceļa iela 22/24, Daugavpils, LV-5401


SIA “Daugavpils ūdens”

SIA Daugavpils ūdens laboratorija Daugavpilī veic ūdens ķīmisko un mikrobioloģisko testēšanu, iesniedz savus rezultātus dabas resursu nodokļa aprēķinam un kontrolēt notekūdeņu ķīmiskos rādītājus uzņēmumos, kas novada ražošanas notekūdeņus “Daugavpils ūdens” kanalizācijā. Laboratorijas darbinieku veikto izpētes darbu diapazons iekļauj paraugu atlasi, piegādi un testēšanu vairāk nekā pēc 30 ķīmiskiem un bakterioloģiskiem rādītājiem.


AS „DITTON pievadķēžu rūpnīca” (DPR)

DPR vides aizsardzības kontroles laboratorija Daugavpilī sniedz sekojošos mērījumus – gaisa piesārņojošo vielu emisiju mērījumi no apkures iekārtām katlu mājās; gaisa piesārņošanas avotu emisiju mērījumi no stacionārajiem avotiem;
darba vides testēšanu, t.sk. apgaismojuma, mikroklimata, trokšņa mērījumi; vibrāciju, ķīmisko vielu un putekļu mērījumi darba vides gaisā.


SIA “Rēzeknes ūdens”

SIA “Rēzeknes ūdens” testēšanas laboratorija ir viena no uzņēmuma struktūrvienībām. Testēšanas laboratorija nodarbojas ar ūdens paraugu testēšanu – notekūdeņu, dzeramā ūdens un virszemes ūdeņu paraugu ņemšanu un testēšanu saskaņā ar Reģionālās vides pārvaldes prasībām.


SIA “SISTEMSERVISS”

Patēriņa, siltumtehnisko mērījumu un spiediena laboratorijai piešķirta akreditācija šādās sfērās – ūdens patēriņa skaitītāji, siltuma enerģijas skaitītāji, gāzes patēriņa skaitītāji, manometri, termometri un termostati. Verificēšanas laboratorijai ir piešķirta akreditācija šādās sfērās – ūdens, siltuma un gāzes patēriņa skaitītāji un manometri. Laboratorijas atrodas Rīgā un Daugavpilī.


A/s “Latgales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” (LCMAS)

Pakalpojumi – palīdzība vaislas buļļu un kuiļu bioprodukta iegādē; piena analīžu laboratorija (akreditēta uz piena fizikāli-ķīmisko testēšanu); pārraudzības datu apstrāde; ekspertu pakalpojumiem piena govju eksterjera vērtēšanā un pāru atlasē; konsultācijas ciltsdarba jautājumos; svaru, mērkannu un piena mērītāju kalibrēšana.
LCMAS adrese – Latgales ielā 5, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650


SIA “Profilaktisko higiēnisko pakalpojumu laboratorija” (PHPL)

PHPL mikrobioloģisko un fizikāli – ķīmisko izmeklējumu laboratorija akreditēta Eiropas kvalitātes nodrošināšanas sistēmā saskaņā ar starptautisko LVS EN ISO / IEC 17025:2005 standartu. Laboratorija sniedz pakalpojumus dzeramā ūdens, notekūdeņu, pārtikas u.c. testēšanai, veic iekšējās vides faktoru (apgaismojums, ventilācija utt.) instrumentālos mērījumus.

PHPL adrese – Zemnieku iela 16a, Rēzekne, Latvija