Atbalsta institūcijas

Latgales plānošanas reģions (LPR)

Latgales reģionā un LPR pārraudzībā ietilpst 19 novadi – Aglonas novads, Baltinavas novads, Balvu novads, Ciblas novads, Dagdas novads, Daugavpils novads, Ilūkstes novads, Kārsavas novads, Krāslavas novads, Līvānu novads, Ludzas novads, Preiļu novads, Rēzeknes novads, Riebiņu novads, Rugāju novads, Vārkavas novads, Viļakas novads, Viļānu novads, Zilupes novads, kā arī divas republikas nozīmes pilsētas – Rēzekne un Daugavpils. Latgales reģiona kopējā platība aizņem 14 547 kv.km jeb 22.52% no visas Latvijas teritorijas, un ietver 21 vietējo pašvaldību. LPR ir atvasināta publiska persona, kura izveidota saskaņā ar likumu “Reģionālās attīstības likums” un tās darbība tiek finansēta no valsts pamatbudžeta. LPR reģiona biroji atrodas Daugavpilī, Rezeknē un Balvos, un to adreses un kontaktinformācija atrodama šeit – lpr.gov.lv/lv/kontakti

Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC)

LUC ir LPR struktūrvienība, kas izveidota, lai kalpotu kā vienas pieturas aģentūra uzņēmēju atbalstam. LUC veido vienotu konsultāciju tīklu, lai nodrošinātu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai Latgales reģionā. LUC komercdarbības konsultanti sniedz konsultācijas visos reģiona novados un abās republikas nozīmes pilsētās – Daugavpilī un Rēzeknē. LUC komercdarbības konsultantu kontaktinformācija atrodama šeit – lpr.gov.lv/lv/kontakti

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA)

Atbalsts uzņēmējiem Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanas jautājumos pieejams Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) Latgales reģiona nodaļā Rēzeknē. CFLA ir finanšu ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas pilda 2014.–2020. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi) sadarbības iestādes funkcijas.CFLA Latgales reģionālās nodaļas speciālisti veic ES fondu projektu ieviešanas uzraudzību no pirmās projekta ieviešanas dienas līdz pat pēcuzraudzības perioda beigām: izvērtē iepirkumu plānus, veic iepirkumu pirmspārbaudes un pārbauda jau veiktās iepirkumu procedūras, izskata un apstiprina maksājumu pieprasījumus, kā arī nodrošina konsultācijas un atbalstu projektu vadītājiem. Tāpat tiek veiktas projektu pārbaudes to īstenošanas vietās un uzraudzīti projekti pēc to īstenošanas pēcuzraudzības periodā, kā arī nepieciešamības gadījumā sniegtas konsultācijas klātienē par ES fondu finansējuma piesaistes iespējām.
CFLA Latgales reģiona nodaļas darbinieku konstaktinformācija atrodama šeit – www.cfla.gov.lv/lv/kontakti/agenturas-kontaktinformacija

Valsts ieņēmumu dienests (VID)

Saskaņā ar likumu “Par Valsts ieņēmumu dienestu” VID ir finanšu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī iekasē nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus Eiropas Savienības budžetam, īsteno muitas politiku un kārto muitas lietas.
VID nodokļu pārvaldes klientu apkalpošanas centri (KAC) atrodas šādās Latgales reģiona pilsētās – Balvi, Daugavpils, Krāslava, Ludza, Preiļi un Rēzekne. VID KAC darbalaiki un kontaktinfomācija ir atrodama šeit – www.vid.gov.lv/lv/ka-ar-mums-sazinaties
VID Muitas pārvaldes Latgales Muitas kontroles punktu (MKP) daļa atrodas Daugavpilī un atbild par Latagles reģionā esošo 11 MKP darbību. Informāciju par MKP piedavātajiem pakalpojumiem un kontaktinformācija atrodama šeit – www.vid.gov.lv/lv/muitas-kontroles-un-robe%C5%BEkontroles-punkti

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)

NVA piedāvatie pakalpojumi darba devējiem ir atrodami šeit – www.nva.gov.lv/index.php?cid=446
NVA filiāles atrodas šādās Latgales reģiona pilsētās – Balvi (pieņemšanas laiki arī Baltinavā, Tilžā un Viļakā) , Daugavpils (pieņemšanas laiki arī Ilūkstē), Krāslava (pieņemšanas laiki arī Dagdā), Ludza (pieņemšanas laiki arī Kārsavā un Zilupē), Preiļi (pieņemšanas laiki arī Līvānos), Rēzekne (pieņemšanas laiki arī Viļānos un Maltā). Pilnīga informācija par NVA filiāļu adresēm, darbalaikiem un kontaktpersonām ir atrodama šeit – www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=27

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (LR UR)

LR UR ir valsts iestāde, kas Latvijas Republikas teritorijā reģistrē uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), komersantus, to filiāles un pārstāvniecības, kā arī visas izmaiņas to darbības pamatdokumentos un veic citas likumdošanas aktos paredzētās darbības. Reģistrs reģistrē arī masu informācijas līdzekļus, biedrības un nodibinājumus, komercķīlas, izšķirošās ietekmes, laulību un publiskās un privātās partnerības līgumus, politiskās partijas, šķīrējtiesas, arodbiedrības, reliģiskās organizācijas un to iestādes, kā arī maksātnespējas procesus. LR UR ir divas reģionālās nodaļas Latgales reģionā – Daugavpilī un Rēzeknē. Daugavpils reģionālā nodaļa – www.ur.gov.lv/?a=1172&v=lv. Rēzeknes reģionālā nodaļa – www.ur.gov.lv/?a=1175&v=lv.

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK)

LTRK ir brīvprātīga, politiski neitrāla biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi. Pēc biedru skaita LTRK ir lielākā uzņēmēju nevalstiskā organizācija, kura apvieno vairāk nekā 1600 biedrus, tajā skaitā uzņēmumus, nozaru asociācijas, pilsētu uzņēmēju klubus, un citas uzņēmēju apvienības. LTRK ir divas nodaļas Latgales reģionā – Ziemeļlatgales nodaļa (Rēzeknē) un Dienvidlatgales nodaļa (Daugavpilī), kuru kontaktpersonas atrodamas šeit – chamber.lv/lv/content/269
LTRK Latgales reģionālās padomes sastāvs – www.chamber.lv/lv/content/182

Finanšu institūcija Altum

ALTUM ir valstij piederoša attīstības finanšu institūcija, kas finanšu instrumentu veidā sniedz valsts atbalstu noteiktām mērķa grupām. ALTUM izstrādā un īsteno valsts atbalsta programmas, novēršot tirgus nepilnības, kuras nevar atrisināt privātā sektora finanšu iestādes, un nodrošinot finanšu pieejamību jomās, kuras valsts ir izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas. Latgalē Altum ir pārstāvēts ar Rēzeknes reģionālo centru, kā arī ar Daugavpils un Preiļu konsultāciju birojiem – www.altum.lv/lv/kontakti/regionalie-centri-un-konsultaciju-biroji/rezekne/

Latvijas darba devēju konfederācija (LDDK)

LDDK pārstāv darba devēju organizāciju intereses attiecībās ar arodbiedrībām, valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, Nacionālā trīspusējā sadarbības padomē, tās apakšpadomēs un citās konsultatīvajās institūcijās, kā arī starptautiskajās institūcijās. LDDK Latgales reģiona pārstāvja kontakti atrodami šeit – www.lddk.lv/cilveks/egils-gribacenoks/

Biznesa inkubatori

Latgales reģionā 2016. gada 1. septembrī darbu uzsākuši divi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori – Daugavpilī un Rēzeknē.
Inkubatora mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību, nodrošināt fiziskas personas un komersantus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai nepieciešamo vidi, konsultācijām, apmācībām un pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu.
LIAA biznesa inkubatoru Daugavpilī un Rēzeknē konstaktinfomācija atrodama šeit – www.liaa.gov.lv/lv/employee_list/300

Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona (RSEZ)

RSEZ izveidota 1997. gada 23. aprīlī, pamatojoties uz Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas likumu. RSEZ kopplatība ir 1155 ha. Tā ietver Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada Vērēmu, Griškānu, Ozolaines pagastu administratīvo teritoriju un ir viens no nozīmīgākajiem starptautisko transporta koridoru krustpunktiem ar tiešu piekļuvi starptautiskajiem tirgiem ES, Krievijā un NVS. Kapitālsabiedrībām piejamie nodokļu atvieglojumi RSEZ būs piemērojami līdz 2035. gada 31.decembrim. RSEZ kontaktinformācija atrodama šeit – www.rsez.lv/index.php/par-mums

Atbalsts lauksaimniekiem

Lauku atbalsta dienests (LAD)

administrē valsts atbalstu un Eiropas Savienības atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai.
Latgales reģionā darbojas 3 LAD pārvaldes:

  • Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde (atrodas Gulbenē, ar papildus pieņemšanas vietām (sektoriem) Balvos un Alūksnē),
  • Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde (Rēzeknē, ar papildus pieņemšanas vietu (sektoru) Ludzā)
  • Dienvidlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde (Preiļos, ar papildus pieņemšanas vietām (sektoriem) Krāslavā un Daugavpilī).

LAD darbinieku kontaktinformācija atrodama šeit – www.lad.gov.lv/lv/kontakti/klientu-apkalposanas-punkti/

Biedrības, kas atbild par LEADER programmu realizāciju Latgales reģiona novados

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” – www.preilupartneriba.lv/
Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” – www.rezeknespartneriba.lv
Biedrība “Balvu rajona partnerība” – www.balvi.partneribas.lv
Biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” – daugavpils.partneribas.lv/
Biedrība “Krāslavas rajona partnerība” – www.kraslavaspartneriba.lv/
Biedrība “Ludzas rajona partnerība” – www.ludzaspartneriba.lv/

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC)

piedāvā lauku attīstības konsultāciju pakalpojumus uzņēmējiem, organizācijām un iedzīvotājiem, veicinot nozares ražošanas procesus, nodrošinot grāmatvedības un biznesa plānošanas konsultācijas un pakalpojumus, kā arī pētījumus, izglītošanu un informēšanu.
LLKC klienti darbojas lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un citās lauku uzņēmējdarbības jomās. Tie ir arī dažādu lauku iedzīvotāju sociālo grupu pārstāvji.
Latgales reģionā LLKC biroji darbojas Balvos, Ludzā, Rēzeknē, Preiļos, Krāslavā un Daugavpilī. LLKC darbinieku kontaktinformācija atrodama šeit – new.llkc.lv/lv/biroji

Valsts lauku tīkls (VLS) – laukutikls.lv/

VLS galvenais uzdevums ir veicināt dažādu organizāciju, valsts institūciju un sabiedriski aktīvo lauku iedzīvotāju savstarpējo sadarbību, uzsvaru liekot uz informācijas apmaiņas nodrošināšanu. Kontaktinformācija – laukutikls.lv/biroji/

Latvijas lauku eksporta klubi (LLEK) – llek.lv/

LLEK ir iniciatīva, kurā brīvprātīgi iesaistījušās privātpersonas, organizācijas, institūcijas un uzņēmumi, lai kopīgi iedrošinātu potenciālos eksportētājus un sniegtu iespēju esošajiem eksportētājiem apzināt un sasniegt jaunus tirgus.
Reģionālajā līmenī ir izveidotas koordinatoru grupas, kurās darbojas LLKC reģionālie pārstāvji un vietējās rīcības grupas.
Kontaktinformācija – llek.lv/kontakti/

Latvijas lauku forums (LLF) – www.laukuforums.lv/par-mums.html

Latvijas Lauku forums (LLF) ir nacionāla mēroga nevalstiskā organizācija, kas dibināta 2004. gadā. Biedrības misija ir veicināt Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību, lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības. LLF darbojas 70 biedru organizācijas.
Kontaktinformācija – www.laukuforums.lv/kontakti.html

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD)

PVD ir Zemkopības ministrijas struktūrvienība, kuras darba galvenais mērķis ir droša un nekaitīga pārtika patērētājiem, kā arī veseli un pienācīgi aprūpēti dzīvnieki. Latgales reģionā ir divas PVD teritoriālās struktūrvienības – Dienvidlatgales un Ziemeļlatgales pārvaldes – www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/kontakti-un-darba-laiks/teritorialas-strukturvienibas?nid=2547#jump

Pašvaldību atbalsts un uzņēmēju biedrības

Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs (PNUC)

Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs ir Preiļu novada domes izveidota Attīstības daļas sastāvdaļa. PNUC darbības mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību un jaunu uzņēmumu veidošanos Preiļu novadā, veicinot inovatīvu ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktu un pakalpojumu izveidi – preili.lv/page/505 (Ineta Liepniece – 26636243)

Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centrswww.livani.lv/page/391 (Kitija Grinberga – 65307800)
Biedrība „Līvānu novada uzņēmēji” (LNU) – Zane Gaiduka , tālrunis 26070822
Līvanu uzņēmēju padome – Pēteris Romanovskis (Līvānu kūdras fabrika) – 29165915
Ludzas novada pašvaldības Uzņēmēju konsultatīvā padomewww.ludza.lv/uznemejdarbibas-kalendars/uznemeju-konsultativa-padome/
Ciblas novada Uzņēmēju konsultatīvā padomewww.ciblasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=631&Itemid=348
Biedrība “Daugavpils lauksaimnieku apvienība” (Maigurs Krievāns – 29117400)
Biedrība „Daugavpils novada uzņēmēju padome”www.uznemigie.lv/index.php/kontakti (Jāzeps Juškevičs – 26489246)
Rēzeknes novada uzņēmēju konsultatīvā padomerezeknesnovads.lv/uznemejdarbiba/uznemeju-konsultativa-padome/

Nodibinājums „LEARN” (Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā) – rezeknesnovads.lv/uznemejdarbiba/nodibinajums/

Rēzeknes novada pašvaldība un visas 25 Rēzeknes novada pagastu pārvaldes 2014. gada 8. jūlijā izveidoja nodibinājumu „LEARN” (turpmāk tekstā LEARN). Tā darbības mērķis ir sekmēt saimniecisko darbību un rūpēties par bezdarba samazināšanu Rēzeknes novada teritorijā. Šī mērķa īstenošanai nodibinājums paredz atbalstīt mikrouzņēmumus un pašnodarbinātās personas, kuras uzsāk un attīsta uzņēmējdarbību Rēzeknes novada teritorijā.

Rēzeknes uzņēmēju biedrība – reub.lv/lv/contacts

RĒZEKNES UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA ir 2009. gada novembrī dibināta nevalstiska darba devēju organizācija, lai nodrošinātu Rēzeknes pilsētas un novada uzņēmēju interešu pārstāvniecību un dialoga veidošanu ar valsts institūcijām, pašvaldībām un starptautiskām organizācijām. Biedrībā apvienojušies uzņēmēji, kas vēlas sekmēt savstarpējo sadarbību, informācijas un pieredzes apmaiņu, veicināt uzņēmējdarbību un ar biznesa veicināšanu saistītu pasākumu un projektu izstrādāšanu un īstenošanu.

Daugavpils novada uzņēmēju konsultatīvā padome (Inese Jākobsone – 26549373)

Daugavpils novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs – Špoģos, Višķu pagastā – viski.lv/kac/
Viduslatgales pārnovadu fonds – uzņēmējdarbības attīstība; atbalsts dažādām sociālajām grupām – www.vlpf.lv/fonda-darbiba

Balvu novada pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs (ZLBC)

ZLBC ir Balvu novada pašvaldības aģentūra, kuras mērķis ir atbalstīt, veicināt uzņēmējdarbības attīstību un jaunu uzņēmumu veidošanu Balvu novadā. Radīt apstākļus inovatīvu pakalpojumu sniegšanai, preču un produktu ar augstāku pievienoto vērtību ražošanai, tādējādi nodrošinot priekšnosacījumus kvalitatīvas biznesa vides attīstībai visā Ziemeļlatgalē.
Kontaktinformācija – zlbc.lv/?page_id=10

Biedrība “Daugavpils direktoru un uzņēmēju padome”- K. Valdemāra 13, Daugavpils, LV-5401, tālrunis 29243492.

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Biznesa attīstības nodaļa

www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/uznemejdarbiba-daugavpili

Daugavpils biznesa informācijas centrs (DBIC)

DBIC izveidots 2007. gadā uz Daugavpils pilsētas domes Pilsētas attīstības departamenta Investīciju un komercnodaļas bāzes. Sadarbībā ar Zarasu biznesa informācijas centru tiek sniegtas konsultācijas un atbalsts vietējiem un ārzemju uzņēmējiem, kā arī komercdarbības uzsācējiem, nodrošinot aktuālas lietišķas informācijas pieejamību, sniedzot atbalstu informatīvo pasākumu organizēšanā, sadarbojoties ar komercdarbību veicinošām organizācijām uzņēmējdarbības vides attīstības jautājumos un biznesa partneru meklēšanā Latvijā un ārvalstīs – old.daugavpils.lv/lv/106?mode=print

Augstākās izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas un laboratorijas

Daugavpils Universitāte (DU) – du.lv/

DU Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts (TPK) – tpk.du.lv/

DU TPK darbības mērķis ir iniciēt, atbalstīt un veicināt zināšanu un tehnoloģiju pārnesi.
● Apzināt DU zinātnisko potenciālu un spēju sniegt pētniecības pakalpojumus atbilstoši uzņēmēju vajadzībām;
● Rosināt un veicināt sadarbību starp zinātniekiem un uzņēmējiem;
● Nodrošināt zinātnieku un pētnieku intelektuālā īpašuma aizsardzību;
● Sekmēt zinātnisko institūciju pētniecības rezultātu ieviešanu ražošanā.
TPK paredz:
● īstenot pasākumus, kas nodrošinās DU radīto zināšanu un tehnoloģiju pārnesi tautsaimniecībā;
● sekmēt zinātnisko institūciju pētniecības rezultātu ieviešanu ražošanā.

DU Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts – sciences.lv/par-mums/

Biosistemātikas departamenta pakalpojumi – botānikas laboratorijas pakalpojumi; zooloģijas laboratorijas pakalpojumi; koleopteroloģisko pētījumu centra pakalpojumi; meža bioloģiskās daudzveidības laboratorijas pakalpojumi.
Biotehnoloģiju departamenta pakalpojumi – genomikas un biotehnoloģijas laboratorijas pakalpojumi; dzīvnieku ekoloģijas un evolūcijas laboratorijas pakalpojumi.
Ekoloģijas departamenta pakalpojumi – hidroekoloģijas laboratorijas pakalpojumi; parazitoloģijas un histoloģijas laboratorijas pakalpojumi.
Tehnoloģiju departamenta pakalpojumi – Inovatīvās mikroskopijas centra pakalpojumi.

Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija (RTA) – rta.lv/

RTA Reģionālistikas zinātniskais institūts (REGI) – www.ru.lv/regi

REGI ir vienīgā zinātniskā institūcija Baltijā, kas nodarbojas ar reģionālistikas kā jaunas zinātņu nozares attīstību, īstenojot Eiropas Savienības reģionālo politiku un veicinot reģiona izaugsmi un ilgtspēju. REGI veic zinātnisko, pētniecisko un pedagoģisko darbību, kā arī piedalās doktora studiju programmu īstenošanā –

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) – www.rtu.lv/

RTU Daugavpils filiāle pašlaik studentus sagatavo piecos profilos – mašīnzinībās, enerģētikā, būvniecībā, ekonomikā un datorzinātnēs – www.rtu.lv/content/view/44/51/lang,lv/

Transporta un sakaru institūts (TSI) – www.tsi.lv/

TSI piedāvā studiju programmas sekojošās sfērās – transports un loģistika, datorzinātnes, elektronika un telekomunikācijas, ekonomika un menedžments, aviācijas transports.
TSI Latgales filiāle – www.tsi.lv/lv/content/latgales-filiale

SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” (LNMC)

LNMC vispārējais stratēģiskais mērķis ir sniegt uzticamus un augstas precizitātes mērījumus, nodrošināt sabiedrībai nepieciešamos metroloģiskos pakalpojumus, galvenokārt darbojoties tirgus segmentos, kuros ir nepiesātināta konkurence vai citi tirgus dalībnieki pakalpojumus nesniedz. Nodrošināt nacionālās metroloģijas institūcijas funkcijas un uzdevumus. LNMC ir saņēmis akreditāciju saskaņā ar standartu prasībām LVS EN ISO/IEC 17020:2012 (Atbilstības novērtēšana. Prasības dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju) un LVS EN ISO/IEC 17025:2005 (Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības).
LNMC Daugavpils verificēšanas un kalibrēšanas nodaļas konatktinformācija – lnmc.lv/public/29534.html

Zinātniskais institūts BIOR

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR kā valsts zinātniskais institūts savu darbību ir uzsācis 2010. gada 1. janvārī. Tas tika izveidots PVD struktūrvienības „Nacionālais diagnostikas centrs” un valsts aģentūras „Latvijas Zivju resursu aģentūra” restrukturizācijas un apvienošanas rezultātā un pārņēma to funkcijas. BIOR Latgales reģionālās laboratorijas atrodas Daugavpilī un Rēzeknē – www.bior.lv/lv/kontakti/paraugu-pienemsanas-laiki

SIA Baltsert – www.baltsert.lv/index.php?id=28

Daugavpils sertifikācijas centrs “Baltsert” jau 20 gadus darbojas produktu, ražošanas procesu un pārvaldības sistēmu sertifikācijas jomā. Sertifikācijas centrā izsniegtie sertifikāti apliecina produkta, procesa vai pārvaldības sistēmas atbilstību Latvijas Republikas un starptautisko normatīvo dokumentu prasībām, un tie tiek atzīti starptautiskā līmenī. SIA Baltsert adrese – Raiņa iela 28, Daugavpils, Latvija, LV-5401

VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) – www.meteo.lv/lapas/laboratorija/laboratorija?id=1509&nid=324

LVĢMC laboratorija ir viena no lielākajām specializētajām starptautiska līmeņa akreditētām analītiskajām laboratorijām Latvijā. Laboratorija veic ūdens kvalitātes un citu apkārtējas vides objektu kontroli ar augstā līmenī izstrādātām kvalitātes uzturēšanas tradīcijām, mūsdienīgām un efektīvām darba metodēm un augsti kvalificētu profesionālu darbinieku kolektīvu, kas strādā atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām. Daugavpils laboratorijas adrese – Dzelzceļa iela 22/24, Daugavpils, LV-5401

SIA Daugavpils ūdens – daugavpils.udens.lv/Text_parudens.aspx?qid=m1057

SIA Daugavpils ūdens laboratorija Daugavpilī veic ūdens ķīmisko un mikrobioloģisko testēšanu, iesniedz savus rezultātus dabas resursu nodokļa aprēķinam un kontrolēt notekūdeņu ķīmiskos rādītājus uzņēmumos, kas novada ražošanas notekūdeņus “Daugavpils ūdens” kanalizācijā. Laboratorijas darbinieku veikto izpētes darbu diapazons iekļauj paraugu atlasi, piegādi un testēšanu vairāk nekā pēc 30 ķīmiskiem un bakterioloģiskiem rādītājiem.

AS „DITTON pievadķēžu rūpnīca” (DPR) – www.dpr.lv/lv/services/vides-aizsardzibas-kontroles-laboratorija/

DPR vides aizsardzības kontroles laboratorija Daugavpilī sniedz sekojošos mērījumus –
gaisa piesārņojošo vielu emisiju mērījumi no apkures iekārtām katlu mājās;
gaisa piesārņošanas avotu emisiju mērījumi no stacionārajiem avotiem;
darba vides testēšanu, t.sk. apgaismojuma, mikroklimata, trokšņa mērījumi;
vibrāciju, ķīmisko vielu un putekļu mērījumi darba vides gaisā.

SIA Rēzeknes ūdens – www.rezeknesudens.lv/index.php/block/29.html

SIA “Rēzeknes ūdens” testēšanas laboratorija ir viena no uzņēmuma struktūrvienībām. Testēšanas laboratorija nodarbojas ar ūdens paraugu testēšanu – notekūdeņu, dzeramā ūdens un virszemes ūdeņu paraugu ņemšanu un testēšanu saskaņā ar Reģionālās vides pārvaldes prasībām.

SIA Latvijas Autotransporta līdzekļu sertifikācijas centrs (LALSC) – lalsc.lv/

LALSC ir lielākais Latvijas uzņēmums, kurš veic periodiskās tahogrāfu un ātruma ierobežotājierīces pārbaudes visa veida un visa tipa transporta līdzekļiem.
LALSC inspicēšanas vietas nereglamentētajā sfērā Latgalē – Vaļņu iela 77, Daugavpils, LV-5402; Varoņu iela 36c, Rēzekne, LV-4604

SIA SISTEMSERVISS – www.sistemserviss.lv/index.php?rubric=14&lang=2

Patēriņa, siltumtehnisko mērījumu un spiediena laboratorijai piešķirta akreditācija šādās sfērās – ūdens patēriņa skaitītāji, siltuma enerģijas skaitītāji, gāzes patēriņa skaitītāji, manometri, termometri un termostati. Verificēšanas laboratorijai ir piešķirta akreditācija šādās sfērās – ūdens, siltuma un gāzes patēriņa skaitītāji un manometri. Laboratorijas atrodas Rīgā un Daugavpilī.

A/s “Latgales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija (LCMAS) – www.latgales-cmas.lv/

Pakalpojumi – palīdzība vaislas buļļu un kuiļu bioprodukta iegādē; piena analīžu laboratorija (akreditēta uz piena fizikāli-ķīmisko testēšanu); pārraudzības datu apstrāde; ekspertu pakalpojumiem piena govju eksterjera vērtēšanā un pāru atlasē; konsultācijas ciltsdarba jautājumos; svaru, mērkannu un piena mērītāju kalibrēšana.
LCMAS adrese – Latgales ielā 5, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650

SIA “Profilaktisko higiēnisko pakalpojumu laboratorija” (PHPL) – www.profhigpak.lv/contacts.php

PHPL mikrobioloģisko un fizikāli – ķīmisko izmeklējumu laboratorija akreditēta Eiropas kvalitātes nodrošināšanas sistēmā saskaņā ar starptautisko LVS EN ISO / IEC 17025:2005 standartu. Laboratorija sniedz pakalpojumus dzeramā ūdens, notekūdeņu, pārtikas u.c. testēšanai, veic iekšējās vides faktoru (apgaismojums, ventilācija utt.) instrumentālos mērījumus. PHPL adrese – Zemnieku iela 16a, Rēzekne, Latvija

Industriālie parki un loģistikas centri

NP Daugavpils biznesa parks

NP Daugavpils Biznesa Parks atrodas bijušās Daugavpils ķīmiskās šķiedras rūpnīcas teritorijā, kas savulaik bijusi lielākā Padomju Savienībā. Tā kopējā teritorija ir 18 ha, bet iznomājamo ražošanas, noliktavu un biroju telpu platība ir 194 000 kv.m. Iznomājamo platību ziņā tas ir lielākais industriālais parks Latvijā – www.industrial-park.lv/musu-parki?s=np-daugavpils-business-park

Informācija atjaunota 07.01.2019