Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC)

Ar mērķi veidot vienotu konsultāciju tīklu un nodrošināt koordinētu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra sēdē tika apstiprināts informatīvais ziņojums „Par Latgales uzņēmējdarbības centra izveidi”.

LUC izveide paredzēta Latgales rīcības plāna 2012.-2013.gadam „Iespēju Latgale” ietvaros, lai sniegtu atbalstu šajā reģionā jau strādājošajiem uzņēmējiem, kā arī motivētu uzņēmējdarbības uzsācējus.

“LUC iecerēts kā vienas pieturas aģentūra uzņēmēju atbalstam, un tas veidos vienotu konsultāciju tīklu, lai nodrošinātu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai”, tādējādi Latgales rīcības plānā iekļautā ideja par pārnozaru atbalsta institūcijas izveidi Latgalē tuvojas īstenošanai.

LUC pamatprincipi ir mobilitāte un sadarbība, un balstoties uz šiem principiem, iecerēts veidot teritoriālo tīklu Latgales reģionā ar birojiem Daugavpilī, Balvos un Rēzeknē, nodrošinot speciālistu pieejamību vienu reizi nedēļā katrā pašvaldībā. Tas ļaus izmantot jau esošo institūciju tīklu un nodrošinās pakalpojumus ar pievienoto vērtību.

Būtiskākie pasākumi Latgales reģiona uzņēmējdarbības aktivitātes palielināšanai un labvēlīgu nosacījumu radīšanai investīciju piesaistei LUC darbības ietvaros ir sekojoši:
1. konsultācijas par Eiropas Savienības fondu un Latvijas Hipotēku un zemes bankas programmu pieejamību, t.sk. par pieteikšanos un anketu aizpildīšanu. Ar šo pakalpojumu tiks nodrošināta visu uzņēmējdarbības atbalsta programmu pieejamība vienā vietā – pie LUC speciālista. Pakalpojums tiks sniegts Latgales plānošanas reģionā ietilpstošajās pašvaldībās kopā ar Latvijas Lauku konsultāciju centru un Latvijas Hipotēku un zemes bankas speciālistiem;
2. motivācijas un apmācības pasākumi – pasākumu koordinācija starp Latvijas Lauku konsultāciju centru, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Latvijas Hipotēku un zemes bankas, kā arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Darba devēju konfederāciju u.c. organizācijām;
3. e-pakalpojumi – konsultācijas par e-pakalpojumu izmantošanu un apmācības portāla www.latvija.lv efektīvai lietošanai. Komersantiem piedāvātās e-pakalpojumu iespējas portālā www.latvija.lv:
4. „birokrātijas gids” – konsultācijas par dažādu institūciju pakalpojumiem (risinājumu meklēšana „birokrātijas” problēmsituācijās, priekšlikumi normatīvā regulējuma pilnveidošanai);
5. konsultatīvs atbalsts piemērotu industriālo zonu atrašanā potenciāliem investoriem un uzņēmējiem;
6. pieredzes apmaiņas braucienu un tirdzniecības misiju / uzņēmēju grupu vizīšu organizēšana – uzņēmēju grupu vizītes uz citiem reģioniem, uzņēmējdarbības veiksmes piemēru iepazīšana, kontaktu veidošana.

LUC mērķauditorija:

1) jaunieši – skolēni, studenti, augstskolu beidzēji;


2) potenciālie un esošie uzņēmēji (mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi, lielie uzņēmumi);
3) potenciālie investori;
4) vispārējo un profesionālo izglītības iestāžu ekonomikas pasniedzēji;
5) iedzīvotāji, kurus interesē uzņēmējdarbības uzsākšana;
6) pašvaldību speciālisti u.c.

LUC speciālisti kopā ar pašvaldību speciālistu un, ja iespējams, ar LLKC un LHZB (AFI) speciālistiem reizi nedēļā pieņems apmeklētājus noteiktajās pašvaldībās. LIAA apmācīs LUC speciālistus konsultāciju sniegšanā par LIAA kompetences jautājumiem un nodrošinās regulāru informēšanu par LIAA atbalsta programmām.

Lai nedublētu dažādu organizāciju jau pašlaik īstenotos pasākumus, piemēram, uzņēmēju apmācības, seminārus, konsultācijas par darba tiesību jautājumiem u.tml., būtiska būs visu iesaistīto iestāžu un organizāciju sadarbība, savstarpēja informācijas apmaiņa un koordinācija par plānotajiem īstenojamiem pasākumiem Latgales reģionā.

Lai nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku un uz rezultātiem vērstu LUC speciālistu darbu, viens no uzdevumiem būs speciālistiem to noteiktajās pašvaldībās apzināt savu mērķauditoriju – novados esošos aktīvos iedzīvotājus, jauniešus, uzņēmējus.

LUC struktūra un izvietojums

Latgales uzņēmējdarbības centrs ir Latgales plānošanas reģiona struktūrvienība, kas veidota uz Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra bāzes. LUC izveide neparedz būtiskas institucionālas izmaiņas, proti, netiek radīta jauna iestāde, bet gan, balstoties uz LPR ES struktūrfondu informācijas centra bāzes, tiks attīstīta sadarbība starp dažādām iestādēm.

LUC speciālisti palīdzēs jaunajiem uzņēmējiem sakārtot birokrātiskās procedūras, sagatavot projektu pieteikumus, piesaistīt finansējumu biznesa idejas īstenošanai, sniegs apmācības uzņēmējdarbības prasmju attīstībai un motivācijas celšanai.

Lai nodrošinātu sniegto pakalpojumu mobilitāti – pieejamību visos Latgales reģiona novados, LUC pamata atrašanās vietas būs Daugavpilī, Rēzeknē un Balvos. Katram LUC speciālistiem būs noteiktas pašvaldības Latgales reģionā, ar kurām notiks ikdienas darbs un komunikācija. Plānots, ka katrs speciālists apkalpos bijušo rajonu teritorijās ietilpstošos novadus.

Valdības lēmums par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu LUC darbības nodrošināšanai, apliecina Latgales rīcības plāna ilgtermiņa pieeju un to, ka tas ir paliekošs atbalsta instruments, uz kura balstīt un attīstīt Latgales reģiona izaugsmi.

Kontakti