Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC)

LR Saeimā 2016.gadā tika pieņemti grozījumi Reģionālās attīstības likumā (RAL), saskaņā ar kuriem RAL tika papildināta 16.1 panta pirmā daļa ar 11.punktu šādā redakcijā: “11) (plānošanas reģioni) veicina saimniecisko darbību plānošanas reģiona teritorijā.” Tādējādi normatīvajos aktos tika nostiprināta plānošanas reģionu iniciatīva un centieni attīstīt uzņēmējdarbību reģionu teritorijās. Ar MK 2012.gada 11.decembra sēdes lēmumu tika noteikts uzdevums LPR –  izveidot struktūrvienību „Latgales uzņēmējdarbības centrs”, kura darbība sekmīgi turpinājās arī 2019.gada laikā.

Kopš 2013.gada Latgales plānošanas reģionā darbojas Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC), kas veidots kā pilotprojekts Latgales programmas ietvaros ar mērķi nodrošināt informatīvos un konsultatīvos pasākumus uzņēmējdarbības atbalstam. Savas darbības laikā LUC izveidojies sadarbību ar vairākām valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), LTRK, VAS “Latvijas Attīstības finanšu institūciju Altum”, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru”, reģionālie biznesa inkubatori u.c.), kas sniedz uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumus reģionā.

Visa 2019.gada periodā  LPR LUC turpināja fokusēties uz uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumiem, veica uzņēmējdarbības raksturojošo statistikas rādītāju atlasi, apkopošanu un publicēšanu iestādes interneta vietnē www.lpr.gov.lv.

LUC darbības teritorija ir visas Latgales plānošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības. Centra darbība tiek vērsta uz reģiona uzņēmējdarbības vides pilnveidošanu, esošo uzņēmumu konkurētspējas celšanu, kā arī darbībām, kas motivē un iedrošina uzsākt saimniecisko darbību. Jāatzīmē, ka katru gadu sniedzamo pakalpojumu saturs un apjoms mainās atbilstoši uzņēmējdarbības vides izmaiņām un ekonomikas tendencēm valstī un Latgales reģionā.

Lai nodrošinātu sniegto pakalpojumu mobilitāti – pieejamību visos Latgales reģiona novados, LUC pamata atrašanās vietas ir Daugavpilī, Rēzeknē un Balvos. Katram LUC speciālistam ir noteiktas pašvaldības Latgales reģionā, ar kurām notiek ikdienas darbs un komunikācija. Katrs speciālists apkalpo bijušo rajonu teritorijās ietilpstošos novadus.

Sniedzamo pakalpojumu klāstu var nosacīti sadalīt sekojošos blokos:

 • Konsultācijas;
 • Informatīvie pasākumi (bezmaksas);
 • Konkurētspējas pasākumi;
 • Motivācijas pasākumi;
 • Informatīvs atbalsts

Kopš 2016. gada Latgalē darbojas LIAA administrētie biznesa inkubatori (BI), kas sadarbībā ar LUC sniedz atbalstu personām un komersantiem uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai. Tāpat LUC ir BI konsultatīvās padomes sastāvā (Daugavpilī un Rēzeknē), kas pieņem lēmumu par pretendentu atlasi inkubācijā.

Galvenie Latgales uzņēmējdarbības centra darba rezultāti 2019.gadā

 • Sniegtas konsultācijas klātienē un ar e-pasta starpniecību uzņēmumiem saistībā ar uzņēmējdarbības attīstību, pārstrukturēšanu, dažādošanu,  par uzņēmējdarbības atbalsta iespējām – 181.
 • Sniegtas konsultācijas potenciāliem investoriem ražošanas un pakalpojumu attīstībai nepieciešamās infrastruktūras atrašanai un attīstībai – 12.
 • Pamatinformācijas nodrošināšana topošajiem un esošajiem uzņēmējiem par uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām un to pakalpojumu pieejamību reģionā – pastāvīgi.
 • Organizēti bezmaksas informatīvi pasākumi un semināri par uzņēmējdarbības konkurences celšanas jautājumiem reģiona pašvaldībās – 8.
 • Lai informētu par sniegtajiem pakalpojumiem, sniegtu aktuālu informāciju par uzņēmējdarbības jautājumiem, 2019.gadā organizēta dalība 3 izstādēs un gadatirgos.
 • Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumi nesaraujami saistīti arī ar esošā stāvokļa nepārtrauktu monitoringu, tā veikšanai arī 2019.gadā tika aktualizēti katras pašvaldības uzņēmējdarbības vides pārskati (21), kā arī aktualizēta informācija par reģiona institūciju un pašvaldību atbalsta pasākumiem, nodrošināta dalība citu uzņēmējus apvienojušu organizāciju (NVO) organizētos pasākumos, diskusijās (6).
 • Nozīmīgs informatīvs atbalsts reģionā uzņēmējiem tiek sniegts caur Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru (KAC) darbību, līdz ar to arī 2019.gadā tika organizēti 12 pašvaldību KAC apmeklējumi, lai klātienē centra speciālistiem sniegtu informāciju par LUC darbību, pieejamiem pakalpojumiem, aktualitātēm centra darbībā.
 • Latgales uzņēmējdarbības centrs kopš 2014.gada organizē konkursu ”Latgales reģiona uzņēmēju gada balva”, godinot labākos Latgales uzņēmumus. Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Latgales plānošanas reģiona uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību Latgalē. Konkurss veicina arī Latgales plānošanas reģiona uzņēmēju atpazīstamību, plašsaziņas līdzekļos popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus Latgalē.

2019.gada konkursā uzņēmēji tika vērtēti 7 nominācijās – Gada amatnieks/mājražotājs, Gada jaunais tūrisma pakalpojuma sniedzējs, Sociāli atbildīgs uzņēmums, Gada inovācija, Gada jaunais komersants, Gada uzņēmīgākais remigrants Latgalē. Kopumā konkursam tika izvirzīti 40 pretendenti un svinīgos pasākumos tika apbalvoti 7 nomināciju uzvarētāji.

 • Kopš 2013.gada, iniciatīvas “LUC biznesa mēnesis” ietvaros, reģiona skolu pēdējo klašu audzēkņiem tiek rīkoti pasākumi, lai neformālā atmosfērā kliedētu  mītus un skaidrotu patiesību par uzņēmējdarbību. Pasākumu cikla moto ir – Īsteno savu sapni par biznesu.

Pasākumos ar skolēniem zināšanās un pieredzē par biznesu dalījās lektori, skaidrojot, kas ir bizness un uzņēmējdarbība, kā rodas labas un dzīvotspējīgas biznesa idejas, šo stāstu lieliski papildināja arī pieaicinātie viesi – uzņēmēji  Jauniešiem bija iespēja uzdot interesējošos jautājumus, kā arī pašiem, veicot praktiskus uzdevumus, iejusties uzņēmēju lomā un gūt praktisku pieredzi. Pasākumu ciklā tika apmeklētas desmit reģiona izglītības iestādes, kopā iesaistot vairāk kā 300 jauniešus.

 • Katru gadu tiek organizēti kopīgi pasākumi uzņēmējdarbības veicināšanas jomā ar sadarbības partneriem, kā piemēram – sadarbībā ar LTRK un reģiona pašvaldībām, katru gadu, arī 2019.gadā, tika organizēta lielākā Latgales reģiona uzņēmēju izstāde “Latgales uzņēmējs” Daugavpilī.
 • gada augustā,  Rīgas pilsētas svētku ietvaros, tika organizēts  pasākums “Latgales dienas Rīgā”, kura laikā tika organizētas meistarklases un savu produkciju prezentēja Latgales amatnieki un mājražotāji, kā arī apmeklētājus priecēja folkloras kopu dalībnieki. Pasākums tika plaši apmeklēts un atzinīgi novērtēts, kā arī  ieguva masu mediju uzmanību.
 • Katru gadu tiek sniegts atbalsts uzņēmumiem ārējo tirgu apgūšanā. 2019.gadā tirdzniecības misija tika organizēta uz Lietuvu, kur tūrisma un saistīto pakalpojumu jomu uzņēmēji, tos apvienojošās organizācijas tikās ar potenciālajiem sadarbības partneriem.
 • LUC aktīvi piedalās arī citu institūciju organizētos semināros un konferencēs, kur sniedz prezentācijas un informāciju par LUC sniegtajiem pakalpojumiem, uzņēmējdarbības aktualitātēm un pieejamo atbalstu. 2019.gadā – dalība 6 pasākumos.
 • LUC organizē izglītojošus pasākumus pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem jomās, kas saistītas ar investoru piesaisti, atbalsta pasākumiem uzņēmējdarbībai, citu reģionu/valstu pieredzi šajā jomā. 2019.gadā tika organizēti kopā 4 pasākumi.
 • LUC sadarbojas ar Latgales reģionā esošajiem LIAA  biznesa inkubatoriem Rēzeknē un Daugavpilī. LUC darbinieki darbojas biznesa inkubatoru konsultatīvajās komisijās Latgales reģionā. 2019.gadā ir ņemta dalība sešās Daugavpils un Rēzeknes biznesa inkubatoru konsultatīvo komisiju sēdēs.
 • LUC darbinieki līdzdarbojas 2014. – 2020.gada plānošanas perioda ES fondu un Lauku attīstības programmas Uzraudzības komitejās un nozaru apakškomitejās – 2019.gadā līdzdalība 25 saskaņošanas procedūrās gan klātienē, gan rakstiskā procedūrā.
 • Nodrošināts informatīvais atbalsts LUC sniegtajiem pakalpojumiem –  interneta vietņu www.lpr.gov.lv  un www.investlatgale.lv informācijas regulāra aktualizēšana, LUC kontu izveide un uzturēšana sociālajos tīklos – LUC Twitter konts, kā arī regulāra preses relīžu, ziņu lapu sagatavošana un izsūtīšana

Ar Norvēģijas finanšu instrumenta projekta atbalstu un sadarbībā ar VARAM un LUC 2014.gada 16.jūnijā tika atklāta Latgales reģiona pārstāvniecība Rīgā. Pārstāvniecība darbojas kā daudzprofila centrs un tas ir ieguvis savu noteiktu atpazīstamību Latgales reģiona uzņēmēju un pašvaldību vidū. Pārstāvniecība funkcionē gan kā informācijas komunikācijas kanāls, gan paralēli tiek piedāvātas tikšanās telpas Latgales uzņēmēju komunikācijai ar investoriem un sadarbības partneriem.

Latgales reģiona pārstāvniecībā tiek prezentēti aktuālie investīciju projekti, Latgales vietējo uzņēmēju un amatnieku produkcija, kā arī nodrošinātas konferenču telpas Latgales uzņēmēju komunikācijai ar investoriem un sadarbības partneriem. Ņemot vērā tūrisma nozīmi reģionālās attīstības veicināšanā ārpus Rīgas, pārstāvniecībā prezentētas arī tūrisma un atpūtas iespējas Latgalē.

Latgales pārstāvniecības izveidošana un līdzšinējā darbība pierādīja tās nepieciešamību kā noteikta veida praktisku atbalsta centru galvaspilsētā privātajiem uzņēmējiem un investoriem. Vēl kāds nozīmīgs faktors – Latgales pārstāvniecība nodrošināja saskarsmes vietu starp Latgales reģiona pašvaldībām un NVO pārstāvjiem no vienas puses un Saeimas deputātiem, ministrijām un valsts institūcijām.

Latgales pārstāvniecība deva iespēju veicināt diskusiju par atbalsta veidiem un programmām cilvēkresursu attīstībā un piesaistē, par infrastruktūras ilgtermiņa attīstības pasākumiem, kā arī citām darbībām, kas varētuveicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē.

2014.gadā LUC iesaistījās arī VARAM pilotprojektā par Vienoto valsts un pašvaldību klientu centru izveidi. Valsts vienotajā klientu apkalpošanas centrā Daugavpilī varēja saņemt Lauku atbalsta dienesta, Uzņēmumu reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts vides dienesta un Latgales uzņēmējdarbības centra pakalpojumus.  Pilotprojektā, kas 2014. gada pirmajā pusgadā tieka īstenots Aucē, Rojā, Daugavpilī, Valmierā un Rīgā, tieka apzinātas iestāžu iespējas un gatavība darboties vienuviet, sniedzot publiskos pakalpojumus.

Pamatojoties uz šī pilotprojekta veiksmīgo realizāciju, tika izstrādāta valsts vienota publisko pakalpojumu sniegšanas jomā un īstenots atbalsts pašvaldību KAC izveidei visā valstī.

 

Kontakti