Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC)

Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) darbojas kopš 2013. gada, kas Latgales programmas ietvaros veidots kā pilotprojekts ar mērķi nodrošināt informatīvos un konsultatīvos pasākumus uzņēmējdarbības atbalstam Latgales plānošanas reģionā. LUC izveides pamats bija 2012.gada 11.decembra Ministru kabineta sēdes lēmums, ar kuru Latgales plānošanas reģionam tika noteikts uzdevums –  izveidot struktūrvienību „Latgales uzņēmējdarbības centrs”.

Savukārt 2016. gadā LR Saeimā tika pieņemti grozījumi Reģionālās attīstības likumā (RAL), saskaņā ar kuriem RAL 16.1 panta pirmā daļa tika papildināta ar 11. punktu: “11) (plānošanas reģioni) veicina saimniecisko darbību plānošanas reģiona teritorijā.” Līdz ar šiem grozījumiem normatīvajos aktos tika nostiprināta plānošanas reģionu iniciatīva un centieni attīstīt uzņēmējdarbību reģionu teritorijās.

Savas darbības laikā LUC izveidojies sadarbību ar daudzām valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), LTRK, VAS “Latvijas Attīstības finanšu institūciju Altum”, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru”, reģionālie biznesa inkubatori u.c.), kas sniedz uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumus reģionā.

Sniedzamo pakalpojumu klāstu var nosacīti sadalīt sekojošos blokos:

 • konsultācijas;
 • informatīvie pasākumi (bezmaksas);
 • konkurētspējas pasākumi;
 • motivācijas pasākumi;
 • informatīvs atbalsts

Jāatzīmē, ka katru gadu sniedzamo pakalpojumu saturs un apjoms mainās atbilstoši uzņēmējdarbības vides izmaiņām, ekonomikas tendencēm valstī un Latgales reģionā.

LUC darbības teritorija ir visas Latgales plānošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības. Centra darbība tiek vērsta uz reģiona uzņēmējdarbības vides pilnveidošanu, esošo uzņēmumu konkurētspējas celšanu, kā arī darbībām, kas motivē un iedrošina uzsākt saimniecisko darbību.

Kopš 2016. gada Latgalē darbojas arī LIAA administrētie biznesa inkubatori (BI), kas sadarbībā ar LUC sniedz atbalstu personām un komersantiem uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai. Tāpat, LUC ir BI konsultatīvās padomes sastāvā (Daugavpilī un Rēzeknē), kas pieņem lēmumu par pretendentu atlasi inkubācijā.

Visa 2022. gada periodā  LPR LUC turpināja fokusēties uz uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumiem, veica uzņēmējdarbības raksturojošo statistikas rādītāju atlasi, apkopošanu un publicēšanu iestādes interneta vietnē www.lpr.gov.lv.

2022. gadā aktīvi tika īstenotas LPR reģionālā projekta Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā (akronīms: UAP Latgale) plānotās aktivitātes, arī uzņēmējdarbības jomā – piem. informatīvi semināri, pasākumi jauniešiem. Līdz ar to LUC veikto atbalsta pasākumu saturs tika mainīts, akcentu liekot uz tiešu konsultatīvu atbalstu, arī organizējot uzņēmējdarbības jomas speciālistu vizītes tieši uzņēmumos.

Galvenie Latgales uzņēmējdarbības centra darba rezultāti 2022. gadā

Sniegtas konsultācijas klātienē un ar e-pasta starpniecību uzņēmumiem saistībā ar uzņēmējdarbības attīstību, pārstrukturēšanu, dažādošanu,  par uzņēmējdarbības atbalsta iespējām – 253.

 • Sniegtas konsultācijas potenciāliem investoriem ražošanas un pakalpojumu attīstībai nepieciešamās infrastruktūras atrašanai un attīstībai – 10.
 • Pamatinformācijas nodrošināšana topošajiem un esošajiem uzņēmējiem par uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām un to pakalpojumu pieejamību reģionā – pastāvīgi.
 • Lai informētu par sniegtajiem pakalpojumiem, sniegtu aktuālu informāciju par uzņēmējdarbības jautājumiem, 2022. adā organizēta dalība 4 izstādēs un gadatirgos.
 • Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumi nesaraujami saistīti arī ar esošā stāvokļa nepārtrauktu monitoringu, tā veikšanai arī 2022. gadā tika aktualizēti katras pašvaldības uzņēmējdarbības vides pārskati (9), kā arī aktualizēta informācija par reģiona institūciju un pašvaldību atbalsta pasākumiem.
 • Nozīmīgs informatīvs atbalsts reģionā uzņēmējiem tiek sniegts caur Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru (KAC) darbību, līdz ar to arī 2022. gadā tika organizēti 11 pašvaldību KAC apmeklējumi, lai klātienē centra speciālistiem sniegtu informāciju par LUC darbību, pieejamiem pakalpojumiem, aktualitātēm centra darbībā.
 • Latgales uzņēmējdarbības centrs kopš 2014. gada organizē konkursu ’’Latgales reģiona uzņēmēju gada balva’’, godinot labākos Latgales uzņēmumus. Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Latgales plānošanas reģiona uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību Latgalē. Konkurss veicina arī Latgales plānošanas reģiona uzņēmēju atpazīstamību, plašsaziņas līdzekļos popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus Latgalē.

2022. gada konkursā uzņēmēji tika vērtēti 8 nominācijās:

Kopumā konkursam tika iesniegti 80 pieteikumi  un tiešsaistes pasākuma “Latgales diena 2022” 09.11.2022. “Fantadroms” Rīgā tika apbalvoti 8 nomināciju uzvarētāji. Pasākums pulcēja vairāk kā 29  tūkstošus skatītāju, kuri tiešraidē Delfi Live un LPR Facebook lapā no “Fantadroms” telpām Rīgā vēroja vērienīgu un kolorītu programmu, kas tika veltīta Latgales reģiona uzņēmējdarbības aktivizēšanai un attīstībai, uzņēmēju piedāvāto iespēju un Latgales kā tūrisma galamērķa prezentēšanai.

Par katru nominantu tika sagatavoti video rullīši un ievietoti iestādes mājas lapā, sociālos tīklu vietnēs, Youtube oficiālajā kanālā.

Kopš 2013. gada, iniciatīvas “LUC biznesa mēnesis” ietvaros, reģiona skolu pēdējo klašu audzēkņiem tiek rīkoti pasākumi, lai neformālā atmosfērā kliedētu  mītus un skaidrotu patiesību par uzņēmējdarbību. Pasākumu cikla moto ir – Īsteno savu sapni par biznesu.

2022. gadā ņemot vērā aktuālo situāciju Covid 19 pandēmijas jomā, iepriekšējo gadu pieredzi, tika organizēti vairāki pasākumi jauniešiem ārpus skolas vides –  biznesa ideju konkurss “Nākotnes atslēga” un divi motivējoši pasākumi (Daugavpilī, Rēzeknē) vidusskolu pēdējo klāšu audzēkņiem, kas izvēlējušies STEM jomas mācību priekšmetus un ir snieguši labas sekmes to apguvē. Pasākuma ietvaros tika pieaicināts kompetents lektors, lai jauniešus mudināt attīstīt savas zināšanas eksakto zinību jomā. Stāstījums tika papildināts ar klātienes vizītēm augsti tehnoloģiskos uzņēmumos (Daugavpils – SIA Regula Baltija, Rēzekne – SIA LEAX Rēzekne).

 • Katru gadu tiek organizēti kopīgi pasākumi uzņēmējdarbības veicināšanas jomā ar sadarbības partneriem, kā piemēram – sadarbībā ar LTRK, reģiona LEADER partnerībām, uzņēmēju biedrībām. 2022. gadā LUC sniedza šo institūciju organizētos pasākumos prezentācijas par pieejamo atbalstu, LSEZ, grantu programmu “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē”
 • LUC sadarbojas ar Latgales reģionā esošajiem LIAA biznesa inkubatoriem Rēzeknē un Daugavpilī. LUC darbinieki darbojas biznesa inkubatoru konsultatīvajās komisijās Latgales reģionā, 2022. gadā piedalījās četrās Daugavpils un Rēzeknes biznesa inkubatoru konsultatīvo komisiju sēdēs.
 • LUC darbinieki līdzdarbojas 2014. – 2020. gada, 2021. – 2027. gada plānošanas perioda ES fondu un Lauku attīstības programmas Uzraudzības komitejās un nozaru apakškomitejās, Teritoriālās sadarbības programmu Uzraudzības komitejās 2014. – 2020. gadam un 2021. – 2027. gadam – 2022. gadā līdzdalība kopā 54 pasākumos, tai skaitā saskaņošanas procedūrās gan klātienē, gan rakstiskā procedūrā.

Nodrošināts informatīvais atbalsts LUC sniegtajiem pakalpojumiem –  interneta vietņu www.lpr.gov.lv  un www.investlatgale.lv informācijas regulāra aktualizēšana, LUC kontu izveide un uzturēšana sociālajos tīklos – LUC Twitter,  Facebook konti, kā arī regulāra preses relīžu, ziņu lapu sagatavošana un izsūtīšana.

Galvenie Latgales uzņēmējdarbības centra darbības rezultāti 2021. gadā

Sociālie konti:

Facebook

Twitter

Kontakti