Latgales speciālā ekonomiskā zona (Latgales SEZ)

Atbildes uz uzņēmēju biežāk uzdotajiem jautājumiem par Latgales SEZ

Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusa piešķiršanas kārtība

LATGALES SPECIĀLĀS EKONOMISKĀS ZONAS PRIEKŠROCĪBAS

Aicinām iepazīt Latgali kā iespējamo reģionu Jūsu biznesa izaugsmes paplašināšanai un jaunu iespēju akumulēšani! Latgales speciālā ekonomiskā zona ir risinājums, lai ikviens uzņēmējs varētu izmantot mūsdienu ekonomikas priekšrocības un plānotie uzņēmuma izaugsmes procesi norisinātos maksimāli īsākos termiņos un ar iespējami efektīvāku valsts un pašvaldību atbalstu!

Vispirms mēs vēlamies atzīmēt to, ka Latgale kā reģions ir īpašs visā Baltijā ar gadsimtu gaitā izveidojušos un pārliecinoši funkcionējošu multietnisku un multikulturāla vidi, kas spējis izmantot šīs vides priekšrocības. Mēs piedāvājam izmantot Jūsu biznesa attīstībai Latgales unikālo kodu, kas apvienojumā ar strauji augošo augstāko izglītību ieguvušo jauno cilvēku un, it īpaši tehnisko un augsto tehnoloģiju jomas speciālistu īpatsvaru aktīvā darbaspēka vidū, kā arī sabalansēto un labi integrēto transporta infrastruktūras tīklu, dzelzceļa satiksmes pieejamību un ātrgaitas optisko internetu,  nodrošina auglīgu vidi plaša spektra uzņēmējdarbības izvietošanai, attīstībai un ražošanas bāzes izveidei.

Latgales plānošanas reģiona administrācija, kas nodrošina Latgales reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību un kuras ietvaros ar Valsts atbalstu kopš 2017. gada darbojas Latgales speciālā ekonomiskā zona (Latgales SEZ) ar kopējo platību līdz 72 735 ha, aicina izvērtēt uzņēmuma biznesa attīstības iespējas Latgales reģionā!

Latgales SEZ galvenā priekšrocība – uzņēmumu var atvērt un attīstīt jebkurā reģiona teritorijā, jo SEZ statuss Latgalē var tikt piešķirts neatkarīgi no tā atrašanās vietas un platības. Turklāt, lai kapitālsabiedrība varētu attīstīties, Latgales SEZ uzņēmējiem, sadalot uzņēmuma finanšu plūsmu, ir iespēja paplašināt savu darbību arī ārpus Latgales SEZ teritorijas. Savukārt citu reģionu uzņēmējiem – ienākt Latgales SEZ, nedibinot jaunu uzņēmumu.

Uzņēmumiem Latgales SEZ piedāvā 80% atlaidi uzņēmuma ienākuma nodoklim, ja uzņēmums izvēlas uzņēmuma peļņu sadalīt dividendēs un līdz 100% atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim. Saskaņā ar likumu Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās, atbalstāmi ir ilgtermiņa ieguldījumi:
• “materiālie ieguldījumi” – ēkas un ražotnes, tehnika un iekārtas;
• “nemateriālie ieguldījumi”- izmaksas patentu iegūšanai un tehnoloģiju apgūšanai.

No 2018. gada Latvijā ir ieviests re-investētās peļņas princips, kas nosaka, ka uzņēmumam reinvestējot peļņu turpmākos ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesos, ienākuma nodokļa likme ir 0%.  Savukārt no 2020. gada vidus spēkā stājušies Latgales SEZ normatīvā regulējuma grozījumi, kas paredz uzņēmumiem atbalsta paplašināšanu un nodokļu atvieglojumus par sākotnējo ieguldījumu rezultātā radītajām jaunizveidotajām darba vietām SEZ kapitālsabiedrībās Latgalē. Atbalsts tiek attiecināts uz jaunradīto darba vietu algu izmaksām, bet ne vairāk kā par divu gadu periodu. Papildus tam ir atbalstāma arī informācijas tehnoloģiju programmatūras iegādes izmaksu ietveršana sākotnējo ieguldījumu attiecināmās izmaksas nemateriālajiem aktīviem.

Latgales SEZ pārvaldes apkopotie dati liecina par uzņēmēju vidū pieaugošu ieinteresētību biznesa attīstībā Latgalē. Latgales SEZ priekšrocības ir paredzētas gan vietējiem uzņēmējiem, kas plāno paplašināt un dažādot savas ražošanas jaudas un produktus, gan arī ārzemju investoriem, kuri iecerējuši uzsākt uzņēmējdarbību Latgales teritorijā. Uzņēmumiem, kas vēlas pretendēt uz tiešo nodokļu atvieglojumiem, proti, uzņēmuma ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm (līdz 80%) būs jāslēdz līgums ar Latgales SEZ saskaņā ar likumu “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un specializētajās ekonomiskajās zonās”.

Latgales speciālās zonas likums nosaka, ka Latgales SEZ darbība ilgs līdz 2035. gada 31. decembrim. Latgales SEZ pārvalde Jūsu uzņēmumam var palīdzēt, veidojot efektīvu komunikāciju ar pašvaldības pārstāvjiem un sniedzot konsultācijas par SEZ darbības noteikumiem, iesniedzamo dokumentāciju, kā arī likumā noteiktajām prasībām, kādām ir jāatbilst veiktajiem ieguldījumiem, pretendējot uz SEZ tiešo nodokļu atvieglojumiem. Kontaktinformācija saziņai: tālr. +371 26511047, e-pasts: pasts@lpr.gov.lv.


ATSKATS PAR LATGALES SPECIĀLĀS EKONOMISKĀS ZONAS IZVEIDI

Sākot ar 2017. gada 2.janvāri uzņēmumi, kas plāno attīstīt savu saimniecisko darbību Latgales reģionā var pieteikties un saņemt nodokļu atlaides Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā (Latgales SEZ).

Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) iniciatīvas, 2016.gada laikā notika intensīvs darbs par papildu atbalsta instrumenta izveidi Latgalē, kas ļautu šim kultūrvēsturiskajam novadam attīstīties līdzvērtīgi citiem Latvijas reģioniem. Ikvienas teritorijas attīstības pamats ir cieši saistīts ar uzņēmējdarbības vides attīstību, tāpēc, lai veicinātu Latgales reģiona attīstību, piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai, sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu, tika izstrādāts Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumprojekts, ko Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja 2016.gada 19.maijā (stājās spēkā 20.06.2016.).
Latgales plānošanas reģions, laika periodā no Latgales SEZ likuma apstiprināšanas līdz faktiskai tās darba uzsākšanai 2017.gada 2.janvārī, veica apjomīgu darbu dokumentācijas izstrādē un saskaņošanā Latgales SEZ darbības nodrošināšanai.

“Latgales SEZ priekšrocības ir domātas gan vietējiem uzņēmējiem, kas plāno paplašināt un dažādot savas ražošanas jaudas un produktus, gan arī ārzemju investoriem, kuri iecerējuši uzsākt uzņemējdarbību Latgales teritorijā,” atzina tobrīdējā Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja Alīna Gendele.
Lai uzsāktu Latgales SEZ darbu, Latgales plānošanas reģiona Attīstības padome izveidoja Latgales SEZ pārvaldi, kas sastāv no Uzraudzības komisijas un izpildaparāta. Atbilstoši Latgales SEZ nolikumam, 2016.gada 28.decembrī tika sasaukta pirmā Uzraudzības komitejas sēde, kas notika Rīgā. Sēdē piedaloties Latgales pašvaldību vadītājiem (A.Gendele – Ludzas novada dome, G.Upenieks – Krāslavas novada dome, J.Lāčplēsis – Daugavpils pilsētas dome, A.Vaivods – Līvānu novada dome, M.Švarcs – Rēzeknes novada dome), kā viens no pirmiem uzdevumiem tika apstiprināta dokumentu pakete, kas nepieciešama lai uzņēmēji varētu pretendēt uz nodokļu atlaidēm Latgales SEZ teritorijā.

Atšķirībā no citām Latvijas speciālām ekonomiskām zonām, Latgales plānošanas reģiona ietilpstošajās pašvaldībās nav noteikta katras maksimālā teritorijas atrašanās vieta un platība, kurai var tikt piešķirts SEZ statuss. Latgales SEZ kopējā teritorija Latgalē paredzēta līdz 72 735 ha, jeb 5% no reģiona kopplatības. Lai teritoriju platību noteikšanas process būtu elastīgs un spētu pielāgoties uzņēmējdarbības vides pieprasījumam, Latgales SEZ iekļaujamās teritorijas var atrasties faktiski jebkurā Latgales vietā atbilstoši uzņēmuma ieskatiem un vajadzībām.
Latgales SEZ teritoriju robežas apstiprinās VARAM balstoties uz Latgales SEZ pārvaldes iesniegto lēmumprojektu.
Vienlaikus Latgales SEZ pārvalde ir tiesīga anulēt šīs zonas statusu konkrētai teritorijai, ja Latgales SEZ pārvaldes noteiktajā termiņā pēc SEZ statusa piešķiršanas teritorija nav piemērota komercdarbības veikšanai, atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam, attiecīgajā pašvaldībā nav radīta labvēlīga ietekme un nav ekonomiskās atdeves vai arī gada laikā pēc lēmuma par SEZ iekļaujamo pašvaldības teritoriju starp Latgales SEZ pārvaldi un kapitālsabiedrību nav noslēgts līgums par ieguldījumu veikšanu attiecīgajā teritorijā.

Uzņēmumiem, kas vēlas pretendēt uz tiešo nodokļu atvieglojumiem, proti, uzņēmuma ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm (līdz 80%) būs jāslēdz līgums ar Latgales SEZ saskaņā ar likumu “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un specializētajās ekonomiskajās zonās”.
Latgales SEZ kapitālsabiedrības saņems tiešo nodokļu atlaides no uzkrātās ieguldījumu summas, piemērojot maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti veiktajiem ieguldījumiem:
• 35 % – kapitālsabiedrība atbilst kategorijai – liela kapitālsabiedrība;
• 45 % – kapitālsabiedrība atbilst kategorijai – vidēja kapitālsabiedrība;
• 55 % – kapitālsabiedrība atbilst kategorijai – maza vai sīka (mikro) kapitālsabiedrība.
Noteiktā atbalsta procenta piemērošana (35%, 45% vai 55%) tiek izmantota uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglojumiem un nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu kopsummai.
Saskaņā ar likumu Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās, atbalstāmi ir ilgtermiņa ieguldījumi:
• “materiālie ieguldījumi” – ēkas un ražotnes, tehnika un iekārtas;
• “nemateriālie ieguldījumi”- izmaksas patentu iegūšanai un tehnoloģiju apgūšanai.
Likums nosaka, ka Latgales SEZ darbība ilgs līdz 2035. gada 31. decembrim.
Par likumā noteiktajām prasībām, kādām ir jāatbilst veiktajiem ieguldījumiem pretendējot uz SEZ tiešo nodokļu atvieglojumiem, kā arī plašāku informāciju par Latgales SEZ darbības noteikumiem un iesniedzamo dokumentāciju var sazinoties ar Latgales SEZ pārvaldi: e-pasts: lsez@latgale.lv, tālr.: 26511047.