Kontakti

Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Tālrunis E-pasts
Iveta MAĻINA-TABŪNE Administrācijas vadītāja 67224044 iveta.malinalatgale.lv

Juridiskā un lietvedības nodaļa

Jeļena PĻUTA Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja 65428111 jelena.plutalatgale.lv
Dace SITNIKA Galvenā grāmatvede 65428111 dace.sitnikalatgale.lv
Marina ŠEVERNOVIČA Juriskonsults 65428111 marina.severnovicalatgale.lv
Oskars ZUĢICKIS Sabiedrisko attiecību speciālists 65423801 oskars.zugickislatgale.lv

Latgales uzņēmējdarbības centrs

Vladislavs STANKEVIČS Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs 65423802 vladislavs.stankevicslatgale.lv
Andris KUCINS Komercdarbības konsultants Daugavpilī 65423801 andris.kucinslatgale.lv
Ineta LIEPNIECE Komercdarbības konsultants Preiļu, Vārkavas, Riebiņu un Aglonas novados 26636243 ineta.liepniecelatgale.lv
Gunta BOŽOKA Komercdarbības konsultants Viļakas, Baltinavas un Rugāju novados 26461435 gunta.bozokalatgale.lv
Jāzeps KRUKOVSKIS Komercdarbības konsultants Daugavpils un Ilūkstes novados 26121362 jazeps.krukovskislatgale.lv
Valdis MITENBERGS Komercdarbības konsultants Ludzas, Ciblas, Zilupes, Kārsavas, Viļānu, Rēzeknes novados un Rēzeknes pilsētā 29277541 valdis.mitenbergslatgale.lv
Inta MURĀNE Komercdarbības konsultants Krāslavas un Dagdas novados 29278741 inta.muranelatgale.lv
Valda IĻJANOVA Komercdarbības speciālists 29278901 valda.iljanovalatgale.lv

Latgales pārstāvniecība Rīgā

Jānis DAUGAVIETIS Latgales pārstāvniecības vadītājs 67224044 janis.daugavietislatgale.lv

Sabiedriskā transporta nodaļa

Iveta DUBROVSKA Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja 65423801 iveta.dubrovskalatgale.lv
Marika DEMBOVSKA Maršrutu tīkla plānotājs 65423801 marika.dembovskalatgale.lv

Attīstības, plānošanas un projektu ieviešanas nodaļa

Ingrīda BERNĀNE Attīstības, plānošanas un projektu ieviešanas nodaļas vadītāja p.i., projektu koordinators 65428111 ingrida.bernanelatgale.lv
Sarmīte TEIVĀNE Projekta koordinators 65440862 sarmite.teivanelatgale.lv
Ināra KRŪTKRĀMELE Projekta vadītāja 65440862 inara.krutkramelelatgale.lv
Oskars ZUĢICKIS Sabiedrisko attiecību speciālists 65423801 oskars.zugickislatgale.lv
Raimonds ORBIDĀNS Informācijas vadības speciālists 65423801 raimonds.orbidanslatgale.lv
Tatjana MOSKAĻENKO Grāmatvedis – finansists 65440862 tatjana.moskalenkolatgale.lv
Iluta KRIŠKIJĀNE Projekta vadītāja, projekta koordinators 65423801 iluta.kriskijanelatgale.lv
Jeļena PĻUTA Jurists 65428111 jelena.plutalatgale.lv
Anna GRICKOVA Grāmatvedis 65440862 anna.grickovalatgale.lv

Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvalde

Latgales speciālās ekonomiskās zonas izpildaparāts

Iveta MAĻINA-TABŪNE Pārvaldnieks 67224044 iveta.malinalatgale.lv
Vladislavs STANKEVIČS Pārvaldnieka vietnieks 29511462 vladislavs.stankevicslatgale.lv
Marina ŠEVERNOVIČA Jurists 65428111 marina.severnovicalatgale.lv
Dace SITNIKA Finansists 65428111 dace.sitnikalatgale.lv

LPR Biroju Kontaktadreses:

 • Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65428111; 65423801

 • Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95, LV – 4600, tālrunis/fakss 64624300

 • Balvi, Vidzemes iela 2b, LV-4500, tālrunis/fakss: 64522935. 
 • Rīga,  Torņa ielā 4, III C, tālrunis: 67224044.


Latgales plānošanas reģions (LPR) nodrošina ar drošu elektronisku parakstu parakstītu elektronisko dokumentu saņemšanu, kā datu nesēju izmantojot elektronisko pastu. Elektroniski parakstītu dokumentu apritei tiek izmantota elektroniskā pasta adrese: pasts@latgale.lv

LPR pieņem elektroniskos dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu (visa veida iesniegumi, ziņu pieprasījumi, reģistrācijas dokumenti par izmaiņu un grozījumu reģistrēšanu, gada pārskati), balstoties uz MK 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 10. punktā minētajiem datņu formātiem:

 • nenoformētam tekstam – TXT;
 • noformētam tekstam – RTF, SGML (XML);
 • grafiskai informācijai – JPEG, TIFF vai PNG;
 • vektoru grafikai – CGM;
 • arhivētiem datiem – RAR, ZIP.

Papildus minētajiem datņu formātiem LPRpieņem arī šādus datņu formātus:

 • noformētam tekstam – DOC*;
 • elektroniskajām tabulām – XLS*;
 • portatīvā dokumenta formātu PDF.

** MSOffice 2003 vai vecāka versija.

Elektroniskā pasta ziņojumam pievienoto datņu kopējais pieļaujamais lielums nedrīkst būt lielāks par 12 megabaitiem.