Kontakti

Vārds, uzvārdsIeņemamais amatsTālrunisE-pasts
Iveta MAĻINA-TABŪNEAdministrācijas vadītāja67224044iveta.malinalpr.gov.lv

Juridiskā un lietvedības nodaļa

Natālija KOMAREJuridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja26373144natalija.komarelpr.gov.lv
Dace SITNIKAGalvenā grāmatvede29136727dace.sitnikalpr.gov.lv
Marina ŠEVERNOVIČAJuriskonsults29177897marina.severnovicalpr.gov.lv
Oskars ZUĢICKISSabiedrisko attiecību speciālists26565858oskars.zugickislpr.gov.lv

Latgales uzņēmējdarbības centrs

Andris KUCINSLatgales uzņēmējdarbības centra vadītājs26599050andris.kucinslpr.gov.lv
Ineta LIEPNIECEKomercdarbības konsultante Preiļu, Vārkavas, Riebiņu un Aglonas novados26636243ineta.liepniecelpr.gov.lv
Gunta BOŽOKAKomercdarbības konsultante Balvu, Viļakas, Baltinavas un Rugāju novados26461435gunta.bozokalpr.gov.lv
Boriss VARLAMOVS
Komercdarbības konsultants Ludzas, Ciblas, Zilupes, Kārsavas, Viļānu, Rēzeknes novados un Rēzeknes pilsētā28792813boriss.varlamovslpr.gov.lv
Inta MURĀNEKomercdarbības konsultante Krāslavas un Dagdas novados29278741inta.muranelpr.gov.lv
Inese STAHOVSKAKomercdarbības konsultante Līvānu un Vārkavas novados 65307800inese.stahovskalpr.gov.lv
Valda IĻJANOVAKomercdarbības speciāliste29278901valda.iljanovalpr.gov.lv
Astrīda LEŠČINSKAReģionālais reemigrācijas projekta koordinators20349136astrida.lescinskalpr.gov.lv
Zaiga LĀCE Projektu asistente28722059zaiga.lacelpr.gov.lv

Latgales pārstāvniecība Rīgā

Latgales pārstāvniecība67224044

Sabiedriskā transporta nodaļa

Iveta DUBROVSKASabiedriskā transporta nodaļas vadītāja29193915iveta.dubrovskalpr.gov.lv
Marika DEMBOVSKAMaršrutu tīkla plānotāja22020475marika.dembovskalpr.gov.lv

Attīstības, plānošanas un projektu ieviešanas nodaļa

Ingrīda BERNĀNEAttīstības, plānošanas un projektu ieviešanas nodaļas vadītāja26165597ingrida.bernanelpr.gov.lv
Sarmīte TEIVĀNEProjekta koordinatore29118992sarmite.teivanelpr.gov.lv
Ināra KRŪTKRĀMELEProjekta vadītāja29484432inara.krutkramelelpr.gov.lv
Natālija KOMARE
Jurists26373144natalija.komarelpr.gov.lv
Oskars ZUĢICKISSabiedrisko attiecību speciālists26565858oskars.zugickislpr.gov.lv
Raimonds ORBIDĀNSInformācijas vadības speciālists29460940raimonds.orbidanslpr.gov.lv
Tatjana MOSKAĻENKOGrāmatvedis – finansists26492295tatjana.moskalenkolpr.gov.lv
Anna GRICKOVAGrāmatvede28349379anna.grickovalpr.gov.lv
Iluta KRIŠKIJĀNEProjekta vadītāja26364925iluta.kriskijanelpr.gov.lv
Aivars JUREVIČSJurists65423801aivars.jurevicslpr.gov.lv
Natālija KURAKINA
Projekta vadītājs, projekta koordinators28352225natalija.kurakinalpr.gov.lv
Kristīne SMAGARE
Projekta vadītājs26461457kristine.smagarelpr.gov.lv
Irina ZUBOVIČA
Finansiste65423801irina.zubovicalpr.gov.lv

Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvalde

Latgales speciālās ekonomiskās zonas izpildaparāts

Iveta MAĻINA-TABŪNEPārvaldnieks67224044iveta.malinalpr.gov.lv
Vladislavs STANKEVIČSPārvaldnieka vietnieks29511462vladislavs.stankevicslpr.gov.lv
Marina ŠEVERNOVIČAJuriste29177897marina.severnovicalpr.gov.lv
Dace SITNIKAFinansiste29136727dace.sitnikalpr.gov.lv

LPR Biroju Kontaktadreses:

 • Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65428111, 65423801; fakss: 26570782

 • Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95, LV – 4600, tālrunis/fakss 64624300

 • Balvi, Vidzemes iela 2b, LV-4500, tālrunis/fakss: 64522935. 

 • Rīga,  Torņa ielā 4, III C, tālrunis: 67224044.


Latgales plānošanas reģions (LPR) nodrošina ar drošu elektronisku parakstu parakstītu elektronisko dokumentu saņemšanu, kā datu nesēju izmantojot elektronisko pastu. Elektroniski parakstītu dokumentu apritei tiek izmantota elektroniskā pasta adrese: pastslpr.gov.lv

LPR pieņem elektroniskos dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu (visa veida iesniegumi, ziņu pieprasījumi, reģistrācijas dokumenti par izmaiņu un grozījumu reģistrēšanu, gada pārskati), balstoties uz MK 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 10. punktā minētajiem datņu formātiem:

 • nenoformētam tekstam – TXT;
 • noformētam tekstam – RTF, SGML (XML);
 • grafiskai informācijai – JPEG, TIFF vai PNG;
 • vektoru grafikai – CGM;
 • arhivētiem datiem – RAR, ZIP.

Papildus minētajiem datņu formātiem LPRpieņem arī šādus datņu formātus:

 • noformētam tekstam – DOC*;
 • elektroniskajām tabulām – XLS*;
 • portatīvā dokumenta formātu PDF.

** MSOffice 2003 vai vecāka versija.

Elektroniskā pasta ziņojumam pievienoto datņu kopējais pieļaujamais lielums nedrīkst būt lielāks par 12 megabaitiem.