Kontakti

Vārds, uzvārdsIeņemamais amatsTālrunisE-pasts
Iveta MAĻINA-TABŪNEAdministrācijas vadītāja67224044iveta.malinalpr.gov.lv

Juridiskā un lietvedības nodaļa

Natālija KOMAREJuridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja65428111natalija.komarelpr.gov.lv
Dace SITNIKAGalvenā grāmatvede65428111dace.sitnikalpr.gov.lv
Marina ŠEVERNOVIČAJuriskonsults65428111marina.severnovicalpr.gov.lv
Oskars ZUĢICKISSabiedrisko attiecību speciālists65440862oskars.zugickislpr.gov.lv

Latgales uzņēmējdarbības centrs

Andris KUCINSLatgales uzņēmējdarbības centra vadītājs65423801andris.kucinslpr.gov.lv
Ineta LIEPNIECEKomercdarbības konsultante Preiļu, Vārkavas, Riebiņu un Aglonas novados26636243ineta.liepniecelpr.gov.lv
Gunta BOŽOKAKomercdarbības konsultante Balvu, Viļakas, Baltinavas un Rugāju novados26461435gunta.bozokalpr.gov.lv
Boriss VARLAMOVS
Komercdarbības konsultants Ludzas, Ciblas, Zilupes, Kārsavas, Viļānu, Rēzeknes novados un Rēzeknes pilsētā64624300boriss.varlamovslpr.gov.lv
Inta MURĀNEKomercdarbības konsultante Krāslavas un Dagdas novados29278741inta.muranelpr.gov.lv
Inese STAHOVSKAKomercdarbības konsultante Līvānu un Vārkavas novados 65307800inese.stahovskalpr.gov.lv
Valda IĻJANOVAKomercdarbības speciāliste29278901valda.iljanovalpr.gov.lv
Astrīda LEŠČINSKAReģionālais reemigrācijas projekta koordinators65423801astrida.lescinskalpr.gov.lv
Zaiga LĀCE Projektu asistente65423801zaiga.lacelpr.gov.lv

Latgales pārstāvniecība Rīgā

Latgales pārstāvniecība67224044

Sabiedriskā transporta nodaļa

Iveta DUBROVSKASabiedriskā transporta nodaļas vadītāja65423801iveta.dubrovskalpr.gov.lv
Marika DEMBOVSKAMaršrutu tīkla plānotāja65423801marika.dembovskalpr.gov.lv

Attīstības, plānošanas un projektu ieviešanas nodaļa

Ingrīda BERNĀNEAttīstības, plānošanas un projektu ieviešanas nodaļas vadītāja65428111ingrida.bernanelpr.gov.lv
Sarmīte TEIVĀNEProjekta koordinatore65440862sarmite.teivanelpr.gov.lv
Ināra KRŪTKRĀMELEProjekta vadītāja65440862inara.krutkramelelpr.gov.lv
Natālija KOMARE
Jurists65428111natalija.komarelpr.gov.lv
Oskars ZUĢICKISSabiedrisko attiecību speciālists65440862oskars.zugickislpr.gov.lv
Raimonds ORBIDĀNSInformācijas vadības speciālists65423801raimonds.orbidanslpr.gov.lv
Tatjana MOSKAĻENKOGrāmatvedis – finansists65440862tatjana.moskalenkolpr.gov.lv
Anna GRICKOVAGrāmatvede65440862anna.grickovalpr.gov.lv
Iluta KRIŠKIJĀNEProjekta vadītāja65423801iluta.kriskijanelpr.gov.lv
Zane EGLEProjekta vadītāja asistents65423801zane.eglelpr.gov.lv
Aivars JUREVIČSJuriskonsults65423801aivars.jurevicslpr.gov.lv
Iveta DAUKŠTEFinanšu speciālists65423801iveta.daukstelpr.gov.lv
Natālija KURAKINA
Projekta vadītājs, projekta koordinators64624300natalija.kurakinalpr.gov.lv
Kristīne SMAGARE
Projekta vadītājskristine.smagarelpr.gov.lv
Irina ZUBOVIČA
Finansiste65423801irina.zubovicalpr.gov.lv

Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvalde

Latgales speciālās ekonomiskās zonas izpildaparāts

Iveta MAĻINA-TABŪNEPārvaldnieks67224044iveta.malinalpr.gov.lv
Vladislavs STANKEVIČSPārvaldnieka vietnieks29511462vladislavs.stankevicslpr.gov.lv
Marina ŠEVERNOVIČAJuriste65428111marina.severnovicalpr.gov.lv
Dace SITNIKAFinansiste65428111dace.sitnikalpr.gov.lv

LPR Biroju Kontaktadreses:

 • Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65428111, 65423801; fakss: 26570782

 • Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95, LV – 4600, tālrunis/fakss 64624300

 • Balvi, Vidzemes iela 2b, LV-4500, tālrunis/fakss: 64522935. 

 • Rīga,  Torņa ielā 4, III C, tālrunis: 67224044.


Latgales plānošanas reģions (LPR) nodrošina ar drošu elektronisku parakstu parakstītu elektronisko dokumentu saņemšanu, kā datu nesēju izmantojot elektronisko pastu. Elektroniski parakstītu dokumentu apritei tiek izmantota elektroniskā pasta adrese: pastslpr.gov.lv

LPR pieņem elektroniskos dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu (visa veida iesniegumi, ziņu pieprasījumi, reģistrācijas dokumenti par izmaiņu un grozījumu reģistrēšanu, gada pārskati), balstoties uz MK 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 10. punktā minētajiem datņu formātiem:

 • nenoformētam tekstam – TXT;
 • noformētam tekstam – RTF, SGML (XML);
 • grafiskai informācijai – JPEG, TIFF vai PNG;
 • vektoru grafikai – CGM;
 • arhivētiem datiem – RAR, ZIP.

Papildus minētajiem datņu formātiem LPRpieņem arī šādus datņu formātus:

 • noformētam tekstam – DOC*;
 • elektroniskajām tabulām – XLS*;
 • portatīvā dokumenta formātu PDF.

** MSOffice 2003 vai vecāka versija.

Elektroniskā pasta ziņojumam pievienoto datņu kopējais pieļaujamais lielums nedrīkst būt lielāks par 12 megabaitiem.