Kontakti

Vārds, uzvārdsIeņemamais amatsTālrunisE-pasts
Iveta MAĻINA-TABŪNEAdministrācijas vadītāja67224044iveta.malinalpr.gov.lv

Juridiskā un lietvedības nodaļa

Jeļena PĻUTAJuridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja65428111jelena.plutalpr.gov.lv
Dace SITNIKAGalvenā grāmatvede65428111dace.sitnikalpr.gov.lv
Marina ŠEVERNOVIČAJuriskonsults65428111marina.severnovicalpr.gov.lv
Oskars ZUĢICKISSabiedrisko attiecību speciālists65423801oskars.zugickislpr.gov.lv

Latgales uzņēmējdarbības centrs

Vladislavs STANKEVIČSLatgales uzņēmējdarbības centra vadītājs65423802vladislavs.stankevicslpr.gov.lv
Andris KUCINSKomercdarbības konsultants Daugavpilī65423801andris.kucinslpr.gov.lv
Ineta LIEPNIECEKomercdarbības konsultante Preiļu, Vārkavas, Riebiņu un Aglonas novados26636243ineta.liepniecelpr.gov.lv
Gunta BOŽOKAKomercdarbības konsultante Viļakas, Baltinavas un Rugāju novados26461435gunta.bozokalpr.gov.lv
Jāzeps KRUKOVSKISKomercdarbības konsultants Daugavpils un Ilūkstes novados26121362jazeps.krukovskislpr.gov.lv
Valdis MITENBERGSKomercdarbības konsultants Ludzas, Ciblas, Zilupes, Kārsavas, Viļānu, Rēzeknes novados un Rēzeknes pilsētā29277541valdis.mitenbergslpr.gov.lv
Inta MURĀNEKomercdarbības konsultante Krāslavas un Dagdas novados29278741inta.muranelpr.gov.lv
Inese STAHOVSKAKomercdarbības konsultante Līvānu un Vārkavas novadosinese.stahovskalpr.gov.lv
Valda IĻJANOVAKomercdarbības speciāliste29278901valda.iljanovalpr.gov.lv

Latgales pārstāvniecība Rīgā

Jānis DAUGAVIETISLatgales pārstāvniecības vadītājs67224044janis.daugavietislpr.gov.lv

Sabiedriskā transporta nodaļa

Iveta DUBROVSKASabiedriskā transporta nodaļas vadītāja65423801iveta.dubrovskalpr.gov.lv
Marika DEMBOVSKAMaršrutu tīkla plānotāja65423801marika.dembovskalpr.gov.lv

Attīstības, plānošanas un projektu ieviešanas nodaļa

Ingrīda BERNĀNEAttīstības, plānošanas un projektu ieviešanas nodaļas vadītāja p.i., projektu koordinatore65428111ingrida.bernanelpr.gov.lv
Sarmīte TEIVĀNEProjekta koordinatore65440862sarmite.teivanelpr.gov.lv
Ināra KRŪTKRĀMELEProjekta vadītāja65440862inara.krutkramelelpr.gov.lv
Oskars ZUĢICKISSabiedrisko attiecību speciālists65423801oskars.zugickislpr.gov.lv
Raimonds ORBIDĀNSInformācijas vadības speciālists65423801raimonds.orbidanslpr.gov.lv
Tatjana MOSKAĻENKOGrāmatvedis – finansists65440862tatjana.moskalenkolpr.gov.lv
Iluta KRIŠKIJĀNEProjekta vadītāja, projekta koordinatore65423801iluta.kriskijanelpr.gov.lv
Jeļena PĻUTAJuriste65428111jelena.plutalpr.gov.lv
Anna GRICKOVAGrāmatvede65440862anna.grickovalpr.gov.lv

Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvalde

Latgales speciālās ekonomiskās zonas izpildaparāts

Iveta MAĻINA-TABŪNEPārvaldnieks67224044iveta.malinalpr.gov.lv
Vladislavs STANKEVIČSPārvaldnieka vietnieks29511462vladislavs.stankevicslpr.gov.lv
Marina ŠEVERNOVIČAJuriste65428111marina.severnovicalpr.gov.lv
Dace SITNIKAFinansiste65428111dace.sitnikalpr.gov.lv

LPR Biroju Kontaktadreses:

 • Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65428111; 65423801

 • Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95, LV – 4600, tālrunis/fakss 64624300

 • Balvi, Vidzemes iela 2b, LV-4500, tālrunis/fakss: 64522935. 
 • Rīga,  Torņa ielā 4, III C, tālrunis: 67224044.


Latgales plānošanas reģions (LPR) nodrošina ar drošu elektronisku parakstu parakstītu elektronisko dokumentu saņemšanu, kā datu nesēju izmantojot elektronisko pastu. Elektroniski parakstītu dokumentu apritei tiek izmantota elektroniskā pasta adrese: pastslpr.gov.lv

LPR pieņem elektroniskos dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu (visa veida iesniegumi, ziņu pieprasījumi, reģistrācijas dokumenti par izmaiņu un grozījumu reģistrēšanu, gada pārskati), balstoties uz MK 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 10. punktā minētajiem datņu formātiem:

 • nenoformētam tekstam – TXT;
 • noformētam tekstam – RTF, SGML (XML);
 • grafiskai informācijai – JPEG, TIFF vai PNG;
 • vektoru grafikai – CGM;
 • arhivētiem datiem – RAR, ZIP.

Papildus minētajiem datņu formātiem LPRpieņem arī šādus datņu formātus:

 • noformētam tekstam – DOC*;
 • elektroniskajām tabulām – XLS*;
 • portatīvā dokumenta formātu PDF.

** MSOffice 2003 vai vecāka versija.

Elektroniskā pasta ziņojumam pievienoto datņu kopējais pieļaujamais lielums nedrīkst būt lielāks par 12 megabaitiem.